Legal forms

TRANSFORMING THE PATRIARCHAL ORDER INTO ONE INFORMED AND ENERGIZED BY HUMAN RIGHTS.

Description
TRANSFORMING THE PATRIARCHAL ORDER TO HUMAN RIGHTS” This is the central and crucial issues of gender equality and gender justice which are integral to all other major global concerns re economic and social justice. My Proposing to develop is a worldwide Campaign of information to Transcend Patriarchy, breaking through the vicious cycle of humiliation.
Categories
Published
of 9
7
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ]T@IZEATFKIG ]BO ^@]TK@TJB@C ATMOT KI]AAIO KIEATFOM @IM OIOTGKXOM D[ B_F@ITKGB]Z) $]T@IZEATFKIG ]BO ^@]TK@TJB@C ATMOT ]A B_F@ITKGB]Z½ ]bkz kz }bo joi}t`c `im jtujk`c kzzuoz ae goimot opu`ck}{ `im goimot  huz}kjo wbkjb `to ki}ogt`c }a `cc a}bot f`hat gcad`c jaijotiz to ojaiafkj`im zajk`c huz}kjo) F{ ^ta~azkig }a mooca~ kz ` watcmwkmo J`f~`kgi ae kieatf`}kai }a ]t`izjoim ^`}tk`tjb{# dto`lkig }btaugb }bo kjkauz j{jcoae bufkck`}kai)K ma ia} ioom ~tozoi} `i or}oizko mozjtk~}kai `im or~c`i`}kai ae goimot kzzuoz ai wbkjb }boto kz ` f`hat dam{ ae ck}ot`}uto) F{ aic{ ~ut~azo kz }a  oijaut`go }bo `t}kjuc`}kai ae `im toecoj}kai ai `cc toco`i} ki}ot~to}`}kaiz`im }a j`}`c{xo `j}kai }a aotjafo }bo uimotc{kig ~tadcofz ae  ~`}tk`tjb{) U`t{kig ~azk}kaiz ai `j}kaiz }a toz~aim }a jaimk}kaiz ae buf`i kiopu`ck}{)F{ Adho}ko kz }b`} `cc buf`i dokigz liaw `im b`o }bo j`~`jk}{ }ajc`kf }bokt buf`i tkgb}z# bacmz }b`} }bkz fkim zo}# `im k}z jaiz}k}uoi} dob`katz `im zajk`c kiz}k}u}kaiz jaf~tkzoz jai}of~at`t{ eatfz ~`}tk`tjb{ }b`} moi{ }tuo `im jaf~co}o buf`i mkgik}{ }a `cc foi# wafoi`im jbkcmtoi) K dockoo }b`} }btaugb ` ~tajozz ae buf`i tkgb}z co`tikig`im `j}kai# zajko}koz j`i }t`izjoim ~`}tk`tjb{ `im dtkig eat}b `i`c}oti`}ko fkim zo}# dob`katz `im zajk`c kiz}k}u}kaiz motkom etaf }bo`cuoz `im ~tkijk~coz ae buf`i tkgb}z `im gukmom `im gaotiom d{ }boki}oti`}kai`c z}`im`tmz }b`} }bo watcm jaffuik}{ b`z `ma~}om }aw`tm}bokt uikotz`c to`ckx`}kai) 4 ) ^@]TK@TJB@CKZF# @ F@HAT ADZ]@JCO ]A _IKUOTZ@CB_F@I MKGIK][) ^`}tk`tjb{ ki k}z ck}ot`c zoizo fo`iz }bo tuco ae }bo e`}botz) B`kig k}taa}z ki }tkd`c zajko}{# k} w`z kiz}k}u}kai`ckxom ki ~az} }tkd`c zajko}koz ki}afato jaf~cor tockgkauz# zajk`c `im cog`c z{z}ofz `im eatf`cgaotifoi}`c z}tuj}utoz zujb `z }bo zoi`}o ae `ijkoi} Tafo `im faz}zudzopuoi} gaotifoi}z) ]bo watm zoi`}at motkoz etaf ` C`}ki watmfo`ikig acm f`i) ]btaugbau} tojatmom bkz}at{ ki faz} buf`i zajko}kozzafo eatf ae ~`}tk`tjb{ b`z ~to`kcom# tokieatjom d{ juc}ut`c `cuozmotkom etaf z{z}ofz ae f`co mafki`ijo) K} b`z dooi za jaffaic{ `imjai}kiu`cc{ ~t`j}kjom `z }a `~~o`t i`}ut`c t`}bot }b`i ` buf`ic{jaiz}tuj}om zajk`c atmot }b`} kz da}b jb`igkig `im jb`igo`dco) Ki k}z   ~tozoi} eatfz ~`}tk`tjb{ b`z dojafo fato `i kmoacag{ `im dockoe z{z}of}b`i }bo or~ckjk} zajk`c `im ~ack}kj`c z{z}ofz ae o`tckot }kfoz) Ooi kijaui}tkoz wboto cog`c opu`ck}{ ae wafoi `im foi b`z dooi oz}`dckzbom#}bo moo~ ~z{jbacagkj`c `im juc}ut`c taa}z ae ~`}tk`tjb{ zutko `z ` dockoe z{z}of ki }bo fkimz ae f`i{ wafoi `im foi) Wo ~ta~azo }a j`cc}bkz dockoe z{z}of ~`}tk`tjb`ckzf)^`}tk`tjb`ckzf `zzot}z }bo zu~otkatk}{ ae `cc f`coz }a `cc eof`coz `im`tt`igoz }bkz euim`foi}`c kiopu`ck}{ ki ` bkot`tjb`c atmot ki wbkjbfkmmco `gom foi iaw bacm ~tkf`t{ ~awot aot `cc a}botz# jai}tacckigojaiafkoz# fkck}`tkoz# omuj`}kai`c `im tockgkauz kiz}k}u}kaiz) Foi kigoiot`c `to fato ~awoteuc `im `m`i}`gom }b`i wafoi) Woz}oti foib`o fato ~awot ki }bo gcad`c atmot }b`i foi etaf a}bot watcm togkaiz)Wafoi ae bkgbot ojaiafkj jc`zz b`o ~awot aot da}b foi `im wafoiae cawot kijafo `im ~aot}{ z}`}uz) @} }bo ot{ da}}af ae }bkz bkot`tjb{`to }bo uciot`dco `im a~~tozzom ae }bo watcm# faz} }bo `gom# `ccjbkcmtoi# `im wafoi< wk}b faz} uciot`dco dokig `gom# ~aat wafoi)@z ` tozuc} ae Woz}oti jacaik`ckzf wbkjb ki k}zoce w`z `z f`ikeoz}`}kaiae ~`}tk`tjb`ckzf# k} kz `cza kf~ckj`}om ki }bo oacu}kai ae t`jkzf# bacmkig}b`} J`uj`zk`i Woz}oti ~oa~coz `to zu~otkat }a }bazo wbazo atkgkiz cko kia}bot watcm togkaiz) Ki }b`} ooi }bo faz} ~awoteuc zueeot ckfk}z ae jbakjo `im toz~oj} ki }bozo atmotz# `cc `to moikom buf`i mkgik}{) Kimoom# ~`}tk`tjb`c `cuoz `im }bkilkig ki}oizkekoz `im adzjutoz zacu}kaiz }a faz}ae }bo f`hat ~tadcofz }b`} iaw }bto`}oi }bo bo`c}b ae }bo ~c`io}#ojacagkj`c mo`z}`}kai# w`te`to `im wo`~ait{# t`jk`c# o}bikj `imtockgkauz jaieckj}# ~aot}{# mkzo`zo `im oot kijto`zkig ~ack}kj`cto~tozzkai# ooi ki }bo za j`ccom $mofajt`}kj$ z}`}oz) @cc }bozo }bto`}z`to f`mo }bo fato jaf~cor `im mkeekjuc} }a `mmtozz doj`uzo ae }bo ckfk}zkf~azom ai buf`i j`~`jk}koz `im jto`}kk}{ d{ }bo goimotom ~awot mkkzkaiz }b`} jaf~tkzo ~`}tk`tjb`ckzf) ]boto kz ` `z} ck}ot`}uto ki  eofkikz} `im goimot z}umkoz }b`} jco`tc{ ckilz ocofoi}z ae ~`}tk`tjb`ckzfat zorkzf }a `cc ae }bozo }bto`}z) Wo ioom ia} tobo`tzo }bof boto)Bawoot# k} kz kf~at}`i} }a `jliawcomgo }b`} ~`}tk`tjb`ckzf kz }bo`i}k}bozkz ae }bo kmoacag{ ae buf`i tkgb}z `im buf`i tkgb}z kz }bo jatoae `i `c}oti`}ko dockoe z{z}of }b`} j`i }t`izjoim }bo ckfk}z ~`}tk`tjb`ckzf kf~azoz ai }bo to`ckx`}kai ae buf`i ~azzkdkck}koz `im }booiha{foi} ae buf`i mkgik}{) Eut}bot wo `zzot} }b`} buf`i tkgb}zz}`im`tmz j`i `im zbaucm do dtaugb} }a do`t ai `cc }bo gcad`c ~tadcofz}b`} }bto`}oi buf`i zutk`c `im }bo pu`ck}{ ae ckeo ae }bo f`hatk}{ ae O`t}bµz ~oa~coz) : ) B_F@I TKGB]Z# @I @C]OTI@]KUO UKZKAI EAT B_F@IZAJKO][ Faz} ae }bo ~azk}ko jb`igoz }b`} b`o ajjuttom ki buf`i zajko}{ dooikiz~ktom d{ }bo euim`foi}`c jaijo~}z `im `cuoz }b`} kieatf buf`itkgb}z# }bo kibotoi} mkgik}{ ae `cc buf`i dokigz ae da}b zoroz# `cc t`joz#`goz# j`~`jk}koz# o}bikjk}koz# tockgkaiz `im i`}kai`ck}koz) Bawoot#}btaugbau} bkz}at{ }bo `z} f`hatk}{ ae buf`i dokigz b`o ia} oiha{ombuf`i tkgb}z)Wbkco `cc buf`i tkgb}z moik`cz `im kac`}kaiz `to ia} jaizopuoijoz ae  ~`}tk`tjb{# f`i{ kimoom `to) Kimoom# ~`}tk`tjb{ b`z dooi }bo }of~c`}o ae }bo `u}batk}`tk`i# ock}kz} eatfz ae zajk`c atg`ikx`}kai `im gaoti`ijo }b`}b`o }acot`}om# z`ij}kaiom at jaffk}}om zujb z{z}of`}kj `im ~ot~o}u`cbuf`i tkgb}z kac`}kaiz `z zorkzf# t`jkzf# or~cak}`}kai `im a~~tozzkai#`im a}bot zujb ogtogkauz kizuc}z }a buf`i mkgik}{)Jaijo~}z ae buf`i tkgb}z b`o ofotgom ki }bo buf`i fkim `im z~ktk}# `z`i `c}oti`}ko }a buf`i zueeotkig `im mogt`m`}kai) Buf`i tkgb}z b`z dojafo ` jamo ~bt`zo eat ` `cuo z{z}of# buf`i toc`}kaizbk~z `im zajk`c

ShireyContract

Dec 25, 2017

mavros2

Dec 25, 2017
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x