Science

The use and misuse of the epithet Ulpia in the names of the peregrine citites in Thrace - I

Description
The use and misuse of the epithet Ulpia in the names of the peregrine citites in Thrace - I
Categories
Published
of 22
4
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  431 По въПроса за Появата и разПространението наеПитета �виенатанаПереринаните�виенатанаПереринанитев иената на Переринанитерадове в риска тракия– Иво ТопалИлов (пловдИв) Имртрскит итсттимритсттимритсттимритсттимритсттимритсттимр и т  стт имр трски �ииктиттиимтрриит�ииктиттиимтрриит� ии кт итти  имт  рриитр  рици Трки 1 . З рик т стит ��� ит ст т кит ри  с ржт  исит 2 � сциими  рт  итртурт им  �ктсстит�ктсстит� кт ссти титикт  Тр  Трки. С  с имт .�..�.. �.�.� ... K�.цр�.�...�в.вк�.� . цр� .�...�в.вк�..�...�в.вк�.. �...�в.вк�.�...�в.вк�.� ...�в.вк�....�в.вк�.. ..�в.вк�...�в.вк�.. .�в.вк�..�в.вк�.. �в.вк�.�в.вк�.� в. вк� .   р� . Михй и руи� кит рт рии ти  т и. пр с�  тй с ср с уристит рити ри ии 3 � рт  римск ржск р 4 � рфрмир  рицит 5 � риир с  три 6 и   с мст – с рут  и р  рмт  Тр 7 . дримжм  тжим�   истрирфит с  тцит уирст и  итт �кттииим�кттииим� кт т ии  имт  стти р с рим  румт т р и йст  ст  р ии  ут  рск ур тмстт и им  рмт  Тр. всст  ки т суит т  и истт ситст  ирт  ти кт�кт  мж  с рим рр. т с хрктр римрмж  с си Срик� кт иит  сттсттсттстт стт ктст  ут  рски сттут им ри Тр 8 . Тук уж  тжим�   исмит ири  Трки� тси с  трм� кт римр „рфи“  ксрийски рф ийптмй 9 � с см  στρατηγία Σαρδικη 10 �   с  Сриккт рски цтр 11 . Тр  ртм�  ри устт т ут  рски сттут ри Тр� тсстит  Срик ир� кйт  см р рицит ри Тр�  и тр  кж рцт  Римскт имри и кт ри ссиссис сикт р 12 �  и. Т к�  рииит  т и и  432 И Ти • по въпРоСа За появаТа И РаЗпРоСТРаненеИеТо на епИТеТа lpi... т  итт итрстрструск.итрстрструск.и тр  с трст  ру ск. трит рк мжу иутрскисттутиутрскисттутиутрскисттутиутрскисттути ут  рски сттут ри Тр� ккт  р  итртурт� и  тхрт стрстт  рит хриски итти кт iи�iи�и ��� с ткрити  имт  р 13 .Сстут и ртит  ти суи� сри с имт  Мрциис и ауст Тр�  кит с смт�  с ссти т уристит итик  Тр  Трки. Тук с рсти  икюит рки су� кт р� с имт  имртр ии   ри� у и имртрски  14 . Рир с� т стс  и�ктстрити�ктстрити�ктстрити�ктстрити �ктстрит�ктстрит�ктстрит�ктстрит� кт ст  рит  р ссту си� ррт  ауст Тр. нмжм  русм и сут с .ним�.ним�.ним�.ним�. ни м�   ри рт икк  Хри  Трки р 121–122 . с с мстт  стрт тркийск си Тс  р – Хри 15 � кт мир тржи и  смит мти  римски р 16 . ет  мис стру рими ржт т  итртурт  ут рски сттут т Тс 17 � ссти т ит  итт ...Ти римри�  с тк и руи� ср кит и суит с i�i��  и p�i�иируи�скт�p�i�иируи�скт�p�i�иируи�скт�p�i�иируи�скт�� i�иируи�скт�i�иируи�скт�� иируи�скт�иируи�скт�и ируи�скт�ируи�скт�ируи�скт�ируи�скт�и руи� скт�   рит  рм и тр  с трси  ру ск.Исит� сри с ит  имртрскит кт итт  имт  рриит р  руи риции Римскт имри� ркрит  ит рри т риии т у и и. в итит риции мст сиимртр�ркитис  и имртр�ркитиимртр�ркити имртр�  рки т и мм си  ситм�  тук ст рс   ри�тккт  т  Трки�  им – ст  р 18 � тускт рии ми� сжт т рии ци  рри т рм� ссти т ржск усти� мим фиктис� ри т имртр рииии� ркструкци  ст рит риции рици� ккт и мк ими суи – кт ту  имртр  рицит� ус  и р. 19 ос т� ри рст ржи ии сри� смит р с иски рри т имртр   тт р римт  и км 20 . н  с мст� тр  с си�  ит  итт и м   ссти и т срмт  т рмм 21 . З  мж ст  т иси кркт рииит ит  �итрсрткктсикис�итрсрткктсикис� и тр  с рт ккт сики с  433 C Ei VRNENi V  рми ири� тк и итискт ситуци  смт рици� ф  кт   сст и ритит  р. от с и иж  хрктрт  мтик� кт ткрим ктктктитт – ирфски мтик� мти и руи� ккт к сут с Фииис. Тук ср т  рхуртрискиисирхуртрискиисирху ртриски иси   рутт т „ст“ ии ут  рски сттут�  триирт с  три� к и  ирфски т 22 . ет� кт  стк  ист  фм имтимт имт рриит р  Римск Трки�  хим  с р рмт� ср с т и ррстрит  имртрски �хрктриритируи�ктисс� хрктриритируи�ктиссиритируи�ктисс ирит и руи� кт  и с   с тт ис.Итицит� рсти и и  иси рм� с рт  три си руи ккт с: ирфски мтици� умимти мтри и исми ири ( табл. 1 ). нйм  рут  ирфскит мтици� ст ти исти ири. Тк римр�  суитс Фииис� ии� Тр� Хриис� прит и р (аустТр)� сткриистрхуисит.нумимтиитсткриистрхуисит.нумимтиитс ткри ист рху исит. нумимтиитмтри� кйт  сст тмт мтс  рриит епгфпмцнуммчмлПм pp N  iyz (z)p  () N  N Таблица 1 . Разпространение на епитета Ulpiaв имената на градовете в Тракия  434 И Ти • по въпРоСа За появаТа И РаЗпРоСТРаненеИеТо на епИТеТа lpi... р� и   исм р рм  т т суит. Тй с тк  и  с ист тй мхимитри т и ррстрит  суитссСрикиасуитссСрикиа суит сс Срик и ахи�  кит рм с тк и с ирфски мтици. нс мст  т рии исмит ири� кит хртсти рху суит с никис  Иструм и Мрциис. в йститст т  рстт и  итрсуи и рм�  ист сит риии� кит с ии  ст  ит .втисмистимикцтриррим. в ти смис т ими   кцтрир римрху ирфски и умимтии мтри. люитт  т�  сстит  ирт   и   ткрим „рикри“ сикитиириир�ктмжсжиисикитиириир�ктмжсжии сикит и ири  и р� кт мж  с жи и скстт  ирит ии тхи хрктр. Ти рми  тсти ттк� кт ржм ккртит суи.Ист   с и  ирфски мтри� рсти и  ит  ктиттимт1тктиттимт1ткт итт  имт  1 т 12т р� иири тук.нисит� кт ткрим ит   кт итт  имт  рриит р  Трки� с рцки итиски ( табл. 2 ). Т ри  хим   р�   ист . в Трки� кт рижи км Ититриции  имрит� фициит ик  и рцки. в ти смис�„мит“ иси� т. . исит� рихжи т р и ттритри� с им  рцки ик. Т с т м и� трстт рт ситуци  р� ккт и фицит итик мстит мистрти и иституции. н тк   жит с тискит иси� кит с икюи  кк� рим ри ттритрит  Ni�сткритиРимистттхт Ni�сткритиРимистттхтi�сткритиРимистттхтi�сткритиРимистттхтi�сткритиРимистттхтi�сткритиРимистттхт� с ткрити  Рим и стт тхт рк с тркийскит р  мк сиур. от ру стр� и т ти иси с ри  сти и сти� кт  и м ри ист  фицит итик  рскит ии.п сти иси  с рирт кртит� тит иси�стритит иси� сит  т ии имртр� стт  сттуи и руи йсти� ири т фициит рскисти� кт  сти  с рирт и ри мтици�ститит иси� стт  сттуи и руи� ири тсти иц 19 . Т ри  см ри рт  хрктр итт иисттурстсрмсттиисттурстсрмстти ист  т урст ср мсттси.  435 C Ei VRNENi V п ри  р и ри тискит иси� кит сит мрйи  и. Тук  сти иси  с  рирт ирфски мтици� ии т фициит римски сти.Тки с римр �иитритри�иитритри�иитритри�иитритри� ии  трит ри  �и�ктстиисисрирт� и �ктстиисисрирт�ктстиисисрирт �ктстиисисрирт �ктстиисисрирт� кт  сти иси  с рирт рит мтици.при ирт  и  ит� с кит рм  ммт� уит рутти с мк ии (ж. т. 2). Ткримр� ри ти�  рт� кит стт ктиктикт итт  имт си  рцкит сти иси� т. . ти иси� стит урскит иституции  р� с см �  им –  Niи.приNiсiи.приNiсiи.приNiсiи.приNiсiи.приNiси .приNiс.приNiс.приNiс.приNiс. при Niс Niсiсiсiсiсссс и  т смт му  рху „мит“ иси� т. . т 136 . Пглг  coloiaц п пфцлчфцлч E. l p221–224сри222–236срикр ІІ–ІІІ . N  i136–  213 161–  163 226–248срирти ІІІ . 245? сри193–  235 рт . ІІІ .195–215pкр ІІ–ІІІ .сриyzсрисри (z?)сриpсри  ()срисри Таблица 2.  Разпространение на епитета Ulpia вимената на градовете по епиграфски материал
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x