Documents

TEZA DOCTORAT - Stefan Horon.pdf

Description
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ing. Lazăr Ştefan HORON TEZA DE DOCTORAT STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA CALCULULUI AUTOMAT LA LUCRĂRILE DE DRUMURI Domeniul de doctorat: Inginerie civilă Conducător Ştiinţific, Prof. Dr. Ing. Mihai Iliescu Cluj-Napoca 20
Categories
Published
of 151
20
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
    UNIVERSITATEA TEHNICĂ   DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII   Str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj Napoca, România Tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055 e-mail: info@utcluj.ro, http://www.utcluj.ro i ng. Lazăr Ştefan HORON   TEZA DE DOCTORAT STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA CALCULULUI AUTOMAT LA LUCRĂRILE DE DRUMURI   Domeniul de doctorat: Inginerie civilă   Conducător Ştiinţific,  Prof. Dr. Ing. Mihai Iliescu Cluj-Napoca 2015    Studii privind optimizarea calculului a utomat la lucrări le de drumuri i CUPRINS Capitolul 1. Introducere ......................................................................................... 1 1.1. Necesitatea şi actualitatea temei de doctorat ............................................... 1 1.1.1 Tendinţele de dezvoltare  în circulaţia rutieră................. ................... 1 1.1.2 Probleme de proiectare constatate pe drumurile nou construite în România............................................................................................. 4 1.1.3 Necesitatea şi actualitatea temei  de doctorat .................................. 6 1.2. Obiectivele şi structura tezei de doctorat ...................................................... 7 1.2.1 Obiectivele tezei de doctorat ............................................................ 7 1.2.2 Structura tezei de doctorat ............................................................... 8 Capitolul 2. Prezentarea programelor de proiectare utilizate în prezent la calculul drumurilor ......................................................................... 12 2.1.  Advanced Road Design (ARD)……............................................................. 12 2.1.1. Crearea și analiza suprafețelor terenului natural ............................... 14 2.1.2. Trasarea în plan a axei drumului ....................................................... 15 2.1.3. Definirea profilurilor transversale tip ale drumului ............................. 16 2.1.4.  Amenajarea în spațiu a curbelor ............................ ........................... 17 2.1.5. Proiectarea profilului longitudinal ...................................................... 18 2.1.6. Editarea elementelor din profil transversal ....................................... 20 2.1.7. Proiectarea intersecțiilor ................................................................... 22 2.1.8. Generarea rapoartelor de trasare ..................................................... 23   2.1.9. Generarea rapoartelor care conţin cantităţile de lucrări .................... 23 2.1.10. Generarea planșelor ........................................................................ 24 2.2. MX Road (MOSS) ....................................................................................... 27 2.2.1. Prezentarea modului de lucru al programului .................................. 28 2.2.2. Introducerea datelor topografice în MX ............................................ 29 2.2.3. Definirea axei în plan cu MX ............................................................ 29 2.2.4. Proiectarea profilului longitudinal ..................................................... 30 2.2.5. Definirea elementelor profilului transversal ...................................... 31 2.2.6. Proiectarea lucrărilor de terasamente în MX  .................................... 33 2.2.7. Definirea sistemului rutier ................................................................. 34    Studii privind optimizarea calculului a utomat la lucrările de drumuri   ii 2.2.8. Generarea profilurilor transversale din MX....................................... 35 2.2.9. Generarea rapoartelor de cantități cu MX ........................................ 36 2.2.10.  Analiza traseului în perspectivă ....................................................... 36 2.3. Autocad Civil 3D - Autodesk........................................................................ 37 2.3.1. Generarea modelului 3D al terenului în Autocad Civil 3D ............... 38 2.3.2. Trasarea axei în plan cu Civil 3D ..................................................... 38 2.3.3. Geometrizarea profilului longitudinal în Autocad Civil 3D ................ 39 2.3.4. Definirea profilului transversal tip în Autocad Civil 3D ..................... 40 2.3.5. Generarea modelului 3D al proiectului în Autocad Civil 3D ............ 41 2.3.6. Analiza traseului proiectat ................................................................ 42 2.4. Micro Piste .................................................................................................. 43 2.4.1. Crearea modelului 3D al terenului natural şi definirea aliniamentului orizontal în Micro Piste ..................................................................... 44 2.4.2. Definirea profilului longitudinal în Micro Piste .................................. 44 2.4.3. Definirea profilurilor transversale în Micro Piste .............................. 45 2.4.4. Analiza traseului pe baza perspectivelor ......................................... 45 2.4.5. Generarea planşelor şi a rapoartelor specifice proiectului ............... 46 2.5. Civil Software - Road Design....................................................................... 49 2.5.1 Prelucrarea datelor topografice ........................................................ 49 2.5.2 Pichetarea traseului şi extragerea profilur  ilor transversale din teren 49 2.5.3 Proiectarea axei în plan ................................................................... 50 2.5.4 Proiectarea profilului longitudinal ..................................................... 51 2.5.5 Proiectarea profilului transversal ...................................................... 51 2.5.6 Semnalizarea rutieră ........................................................................ 52 2.5.7 Dimensionarea sistemului rutier ....................................................... 52 Capitolul 3. Influenţa softurilor de proiectare asupra performanţelor traseelor de drumuri .......................................................................... 54 3.1. Definirea criteriilor de performanţă la drumuri.................. ............................ 54 3.2. Influenţa softurilor de proiectare asupra performanţelor traseelor de drumuri ................................................................................... 56 3.2.1. Adaptabi litatea la normativele românești a softurilor de proiectare.. 57 3.2.2. Modul de prelucrare a datelor topografice ........................................ 58      Studii privind optimizarea calculului a utomat la lucrările de drumuri   iii 3.2.2.1. Softuri care lucrează   pe suprafețe triangul ate .......................... 59 3.2.2.2. Softuri care prelucre ază  datele topografice prin citirea punctelor 3D din ridicarea topografică .................... ................ 62 3.2.3. Modul de stocare a datelor proiectului............................................... 62 3.2.4. Interfața de lucru a programelor și aplicabili tatea lor  în proiectele mari ............................................................................. 63 3.2.5.  Acurateţea rezultatelor şi posibilitatea de transpunere a acestora   în teren ............................................................................................ 68 3.2.6. Timpul necesar pentru prelucrarea datelor în program .................... 70 3.2.7. Posibilitatea unor intervenţii ulterioare asupra proiectului ................ 71 3.2.8. Modul în care programul contribuie la stabilirea unor măsuri d e siguranţa circulaţiei .............................................................. ............. 72 3.2.9. Concluzii ........................................................................................... 74 Capitolul 4. Metode de optimizare a rezultatelor procesului de proiectare a drumurilor............................................................................................ 79 4.1. Descrierea noţiunilor de perspective ale traseului.......................... .............. 79 4.2. Optimizarea procesului de proiectare a drumurilor prin analiza perspectivelor traseului............................................................................... 84 Capitolul 5. Generarea automată a tablourilor de perspectivă a traseului cu ajutorul “Road Perspective Design”................. ................................. 90 5.1. Prezentarea aplicaţiei “ Road Perspective D esign”  ...................................... 90 5.2. Modul de lucru al programului ..................................................................... 90 5.2.1. Citirea datelor în program ................................................................... 91 5.2.2. Definirea parametrilor de perspectivă ............................... .................. 93 5.2.3. Prelucrarea datelor în vederea realizării tabloului de perspectivă a traseului .............................................................................................. 94 5.2.4. Stabilirea coordonatelor observatorului şi a orientării acestuia .... ....... 94 5.2.5. Extragerea punctelor de pe traseu care intră în sectorul pe care se generează tabloul de perspectivă ................................................ ....... 100 5.2.6. Transpunerea coordonatelor punctelor de pe traseu în coordonate relative faţă de poziţia observatorului ................................... ............ 106 5.2.7. Calculul coordo natelor de proiecţie ale elementelor   traseului de drum ............................................................................. 111
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x