School Work

TEMA 2 O Islam e a súa expansión

Description
O Islam e a súa expansión Tema 2 2º ESO TEMA 2 O ISLAM E A SÚA EXPANSIÓN 1. O nacemento do Islam 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Arabia antes de Mahoma Mahoma e o Islam A doutrina musulmá Os inicios do Islam 2. A expasión do Islam: Etapas da expansión musulm 2.1. 2.2. 2.3. Califato ortodoxo Califano omeia Califato abasí 3. A organización do Imperio 3.1. 3.2. Organización política Organización económica Actividade agraria Actividades urbanas 3.2.1. 3.2.2. 4. A sociedade e a vida cotiá 4.1. Grupos soci
Categories
Published
of 11
33
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
  O Islam e a súa expansión  Tema 22º ESO TEMA 2O ISLAM E A SÚA EXPANSIÓN1.O nacemento do Islam1.1.Arabia antes de Mahoma1.2.Mahoma e o Islam1.3.A doutrina musulmá1.4.Os inicios do Islam2.A expasión do Islam: Etapas da expansión musulm2.1.Califato ortodoxo2.2.Califano omeia2.3.Califato abasí3.A organización do Imperio3.1.Organización política3.2.Organización económica3.2.1.Actividade agraria3.2.2.Actividades urbanas4.A sociedade e a vida cotiá4.1.Grupos sociais4.2.Aspectos da vida cotiá: a casa, a familia, amuller, a alimentación e a hixiene5.O legado artístico5.1.Arquitectura musulmá  O Islam e a súa expansión  Tema 22º ESO 5.2.A mesquita5.3.Os palacios e outros edificios6.A cultura musulmá  O Islam e a súa expansión  Tema 22º ESO 1.-O nacemento do Islam1.1.-Arabia antes de Mahoma O Islam naceu no século VII en Arabia, un territorio na súa maior partedesértico. Dende o punto de vista político o territorio estaba dividido ennumerosas tribos independentes dirixidas por un xefe.Dende o punto de vista económico, na zona máis interior da península, estastribos dedicábanse ao pastoreo nómade. Na costa había poboaciónssedentarias dedicadas á agricultura e ao comercio. As únicas cidades eran aMeca e Medina. Por elas ían caravanas comerciais.Dende o punto de vista relixioso estas tribos eran fechitistas, adorabanobxectos e eran politeístas. Adoraban á Pedra Negra (pedra basáltica) que seveneraba no Santuario da Kaaba, xunto a varios divinidades. 1.2.-Mahoma e o Islam Mahoma nace una Meca no ano 570. Na súa xuventude dedicouse aocomercio e coñeceu á relixión cristiá e xudía. Cando tiña corenta anos recibiu arevelación de Deus, Alá, e comezou a predicar a súa doutrina. Esta novarelixión recibe o nome de Islam que significa submisión a un único deus(Alá).1.3.-A doutrina musulmá  A doutrina de Mahoma foi recompilada no Corán que é o libro sagrado dosmusulmáns. Nel recóllense os preceptos relixiosos e as normas decomportamento que deben seguir os crentes:-Os preceptos son cinco:-Profesión de Fe “Non hai máis Deus que Alá e Mahoma é o seu profeta”-Oración cinco veces ao día mirando á Meca. Oración comunitaria osvenres na mesquita-Esmola aos necesitados-Xaxún no mes de Ramadán dende a saída ata a posta do Sol.-Peregrinación á Meca polo menos unha vez na vida. 1.4.-Os inicios do Islam Mahoma comezou predicando na Meca, pero como o que el predicaba eradiferente aos costumes relixiosos e os que comezaban a converterse eran os  O Islam e a súa expansión  Tema 22º ESO humildes pronto comezou a ter inimigos que o obrigaron a fuxir á Medina no622. Este é o ano dende onde conta o calendario islámico. A este anochámaselle Héxira.En Medina Mahoma converteuse nunha autoridade política e relixiosa.Recrutou un exército co que conquistou A Meca. Cando morreu Mahoma casetoda Arabia quedou unida baixo a relixión islámica. 2.-A expansión do Islam Tras a morte de Mahoma, os musulmáns formaron un grande imperio grazas: ã unión que lles deu a relixión ã porque tiñan un exército ã polo interés a un botín de guerra ã pola debilidade interna dos seus adversarios.Diferenciamos diversas etapas segundo gobernaban os califas (seguidores efamiliares de Mahoma) que tiñan a capital en Medina, ou gobernaban a familiados Omeias que levaron a capital a Damasco e, por último, os abasís quetrasladaron a capital a Bagdag e que logo foron conquistados polos turcos. 3.-A organización do imperio3.1.-Organización política O Califa era a máxima autoridade relixiosa e política e administraba xustiza edirixía ao exército (os símbolos do seu poder era o manto, bastón, o selo doprofeta, a lanza). A administración do Imperio organizábase en ministerios que estaban baixo omando dun supremo ou visir que era a persoa de confianza do Califa.Os territorios do imperio dividíronse en provincias baixo un gobernador.Había xuíces que administraban xustiza e os habitantes das provinciaspagaban impostos. 3.2.-Organización da economía3.1.1.-As actividades agrarias: a agricultura foi a principal actividade.Na parte oriental practicábase en vales regados onde se cultivaban trigo,cebada, arroz, algodón.Na parte occidental melloraron os sistemas de rega e grazas a istoaumentou a produción. Outra técnica foi a rotación de cultivos.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x