Biography

TaxNews SPECIAL. Maj 2018 May PDF

Description
TaxNews SPECIAL Maj 2018 May 2018 I. Ligji nr. 25/2018 Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare I. Law no. 25/2018 On accounting and financial statements Në Fletoren Zyrtare nr. 79, datë ,
Categories
Published
of 10
0
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
TaxNews SPECIAL Maj 2018 May 2018 I. Ligji nr. 25/2018 Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare I. Law no. 25/2018 On accounting and financial statements Në Fletoren Zyrtare nr. 79, datë , u publikua Ligji nr. 25/2018 Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare ( Ligji i ri ), i cili do të zëvendësojë Ligjin nr. 9228, datë Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare ( Ligji aktual ), me efekt nga Ligji i ri është pjesërisht i përafruar me legjislacionin e Bashkimit Europian mbi pasqyrat financiare dhe raportet e tjera të njësive. In the Official Gazette no. 79, dated has been published the Law no. 25/2018 On accounting and financial statements ( New Law ), which will replace the Law no. 9228, dated On accounting and financial statements ( Current Law ), with effect as of The New Law is partly harmonized with the European Union legislation on financial statements and other reports of economic entities. Më poshtë kemi përmbledhur ndryshimet kryesore që ky Ligj i ri sjell krahasimisht me Ligjin aktual. Below we have summarized the main amendments brought by this New Law as compared to the Current Law. Koncepte të reja Ligji i ri përfshin përkufizime të disa termave të cilat mungojnë në Ligjin aktual si njësi financiare e tipit holding, grup njësish, interes në pjesëmarrje, pasqyra financiare të konsoliduara, monedha funksionale dhe monedha e paraqitjes, personi përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare etj. Gjithashtu, Ligji i ri koordinon më mirë termat dhe parashikimet me ligjin nr , datë Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar, të ndryshuar (lutemi referojuni Tax News-it tonë të majit 2016). New concepts The New Law includes definitions of certain concepts that are missing in the Current Law, such as financial holding entities, group of economic entities, participating interest, consolidated financial statements, functional currency and presentation currency, responsible person for preparation of financial statements, etc. Furthermore, the New Law coordinates better the terms and provisions with the Law no , dated On statutory audit, organization of the professions of statutory auditor and certified accountant, as amended (please refer to our Tax News of May 2016). Klasifikimi i njësive Ligji cakton klasifikimin e njësive sipas tre kritereve: totali i aktiveve, totali i të ardhurave nga veprimtaria dhe numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës raportuese. të klasifikohen në një kategori nëse përmbushin të paktën dy nga tre kriteret përkatëse, siç paraqiten në tabelën më poshtë: Classification of economic entities The New Law determines the classification of economic entities according to three criteria: total assets, total revenues from economic activity and the average number of employees during the reporting period. Entities are classified under one category if they fulfill at least two of three respective criteria, as presented in the table below: 2 Kriteri 1 Lloji i njësisë Totali i aktiveve Mikronjësi 15 milionë lekë të vogla Kriteri 2 Të ardhurat e veprimtarisë Kriteri 3 Numri mesatar i punonjësve 30 milionë lekë milionë lekë 300 milionë lekë 50 të mesme 750 milionë lekë 1,500 milionë lekë 250 të mëdha 750 milionë lekë 1,500 milionë lekë 250 Criteria 1 Type of entity Total assets Criteria 2 Revenues from economic activity Criteria 3 Average number of employees Micro-economic entities ALL 15 million ALL 30 million 10 Small entities ALL 150 million ALL 300 million 50 Medium-sized entities ALL 750 million ALL 1,500 million 250 Large entities ALL 750 million ALL 1,500 million 250 Një njësi e klasifikuar në një kategori, riklasifikohet në kategori tjetër vetëm nëse tejkalon apo bie nën kufijtë e të paktën dy kritereve për dy periudha raportuese radhazi. An entity classified under one category is reclassified into another category only if it exceeds or falls below the limits of at least two criteria for two consecutive reporting periods. Në mënyrë të ngjashme, Ligji i ri cakton edhe klasifikimin e grupeve të njësive (për efekte të përgatitjes së pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raporteve të tjera në nivel grupi) kur vlerat e tyre pas konsolidimit përmbushin të paktën dy nga tre kriteret përkatëse: Similarly, the New Law also establishes the classification of groups of economic entities (for the purpose of preparation of consolidated financial statements and other reports at group level) when their values after consolidation meet at least two from three of the respective criteria: Lloji i grupit të njësive Kriteri 1 Totali i aktiveve Kriteri 2 Kriteri 3 Të ardhurat e veprimtarisë Numri mesatar i punonjësve Grupe të vogla 150 milionë lekë 300 milionë lekë 50 Grupe të mesme 750 milionë lekë 1,500 milionë lekë 250 Grupe të mëdha 750 milionë lekë 1,500 milionë lekë 250 3 Type of groups of entities Criteria 1 Total assets Criteria 2 Revenues from economic activity Criteria 3 Average number of employees Small groups ALL 150 million ALL 300 million 50 Medium-sized groups ALL 750 million ALL 1,500 million 250 Large groups ALL 750 million ALL 1,500 million 250 Kufijtë për dy prej kritereve, konkretisht totalit të aktiveve dhe totalit të të ardhurave nga veprimtaria, do të rriten çdo tre vjet me qëllim përafrimin e plotë të tyre deri në vitin 2028 me kriteret e përcaktuara në legjislacionin përkatës të Bashkimit Europian. The limits for two criteria, specifically for total assets and total revenues from economic activity, will increase every three years until 2028 with the purpose of full harmonization of these criteria with the ones provided in the respective European Union legislation. Standardet e zbatueshme Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar (SNK/SNRF) do të zbatohen vetëm nga njësitë me interes publik si dhe rregullatorët e njësive me interes publik që veprojnë në fushën kreditimit dhe sigurimeve, me disa përjashtime. Të gjitha njësitë e tjera do të zbatojnë Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), por do të kenë mundësinë të zbatojnë SNK/SNRF në mënyrë vullnetare. Applicable standards International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) will be applicable only to public interest entities, as well as to regulators of public interest economic entities that perform their activity in crediting and insurance industry, with certain exemptions. All other entities will apply National Accounting Standards (NAS), but will have the possibility to apply IAS/IFRS voluntarily. me interes publik, sikurse kemi përmbledhur edhe në Tax News tonin të majit 2016, do të konsiderohen të gjitha njësitë të listuara në bursë; bankat si dhe subjektet e tjera financiare jo-banka; shoqëritë e sigurimit dhe të risigurimit; shoqëritë administruese të fondeve të investimeve kolektive; shoqëritë administruese të fondeve të pensionit vullnetar; si dhe shoqëritë e tjera të cilat janë të rëndësishme për interesin e publikut për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Public interest entities, as it is summarized in our Tax News of May 2016, will be considered all companies listed in stock exchange markets; bank and non-bank financial institutions; insurance and reinsurance companies; investment and voluntary pension funds; as well as other companies that are relevant to the public interest due to the nature of their business, their size or the number of their employees, determined by a Council of Ministers decision. 4 Periudha raportuese Kohëzgjatja normale e periudhës raportuese është 12 muaj nga data 1 janar deri më 31 dhjetor. Ligji i ri parashikon se kohëzgjatja e periudhës raportuese, në rastet e nisjes apo mbylljes së aktivitetit, mund të jetë më e shkurtër ose më e gjatë se 12 muaj, por, gjithsesi, nuk mund të jetë më e shkurtër se 3 muaj dhe as më e gjatë se 15 muaj. Reporting period The regular reporting period duration is 12 months, starting from 1st of January until 31st of December. The New Law provides that the duration of the reporting period may be shorter or longer than 12 months in cases of initiation or termination of the economic activity but may not, however, be shorter than 3 months or longer than 15 months. Pasqyrat financiare të konsoliduara Grupet, përveç grupeve të vogla, hartojnë pasqyra financiare të konsoliduara. Përjashtimisht, grupet e vogla janë subjekt i këtij detyrimi vetëm nëse ndonjëra prej njësive të grupit është njësi me interes publik. Consolidated financial statements Economic groups, with the exception of small groups, prepare consolidated financial statements. Exceptionally, small groups are subject to this obligation only if one of the group s entities is an entity of public interest. Përbërësit e pasqyrave financiare Përbërësit e pasqyrave financiare ndryshojnë në varësi të klasifikimit të njësisë përkatëse : Financial statements components Components of financial statements vary depending on the classification of the respective economic entities: Lloji i njësisë Pasqyra e pozicionit financiar Mikronjësi (jo holding ), të shkurtuar, të shkurtuar, në trajtën e Pasqyrës se Aktiviteteve të vogla të mesme të mëdha të vogla, të mesme e të mëdha me interes publik OJF Pasqyra e të ardhurave e shpenzimeve Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse Pasqyra e flukseve monetare Pasqyra e ndryshimeve në kapital Shënimet shpjeguese, të shkurtuara 5 Type of entity Micro-economic entities (not holding ) Statement of Financial sition Statement of Profit or Loss, simplified, simplified Statement of Other Comprehensive Income Statement of Cash Flows Statement of Changes in Equity Explanatory tes, simplified Small entities Medium-sized entities Large entities, in the form of Statement of Activities Small, medium and large public interest entites t for profit organizations Të dhënat e detyrueshme të shënimeve shpjeguese të të mesme, të mëdha dhe ato me interes publik duhet të paraqesin një numër të dhënash të detyrueshme si pjesë e shënimeve shpjeguese të pasqyrave financiare si p.sh.: numri mesatar i punonjësve i ndarë sipas kategorive, shuma e pagave për anëtarët e organeve drejtuese e ekzekutive, të dhënat mbi njësitë në të cilat ka interesa pjesëmarrës apo kuota, informacione mbi njësitë e grupit që hartojnë pasqyra financiare të konsoliduara, tarifat e dakorduara me audituesit ligjorë për shërbimin e auditimit si dhe për shërbime të tjera si këshillimore, tatimore etj. Obligatory information of explanatory notes Medium-sized, large and public interest entities should present a number of obligatory information as part of explanatory notes to the financial statements, such as: average number of employees for each category, amount of salaries for governing and executive bodies, information about economic entities where it has participating interests or owns shares, information over group entities that prepare consolidated financial statements, agreed fees with auditors for the purposes of statutory audit as well as other services such as general advisory, tax advisory, etc. Raporte dhe pasqyra të veçanta Raportet shtesë të mëposhtme janë të detyrueshme për disa prej njësive : Specific reports and statements The below additional reports are obligatory for some economic entities: 6 Lloji i njësisë Raport i ecurisë së veprimtarisë Raport i Raport drejtimit të jo-financiar* brendshëm* Raport i pagesave që u bëhen institucioneve shtetërore Mikronjësi të vogla, nëse operojnë në industrinë nxjerrëse ose shfrytëzimin e lëndëve drusore pyjore, për njësitë e mëdha me 500 të punësuar, nëse operojnë në industrinë nxjerrëse ose shfrytëzimin e lëndëve drusore pyjore të mesme të mëdha të vogla, të mesme e të mëdha me interes publik OJF, nëse totali i aktiveve ose të ardhurave 30 milionë lekë (*) Ky raport përfshihet në raportin e ecurisë së veprimtarisë. Type of entity Performance progress report Management n-financial report* report* Report on payments made to governmental institutions Micro-economic entities Small entities Medium-sized entities Large entities Small,medium and large public interest entities, for large entities with 500 employees t for profit organizations t for profit organizations, if it operates in the extractive industry or industrial forest exploitation, if it operates in extractive industry or industrial forest exploitation *This report is included in the performance progress report. 7 Nënshkrimi i pasqyrave financiare Përveç përfaqësuesit ligjor të njësive, pasqyrat financiare duhet të mbajnë nënshkrimin edhe të personit përgjegjës për hartimin e tyre. Ky është personi i punësuar, personi fizik i licencuar si kontabilist i miratuar apo auditues ligjor, si dhe personi juridik i organizuar si shoqëri auditimi apo shoqëri kontabiliteti, që ofron shërbimin e kontabilitetit, sipas kontratës së punës apo kontratës së shërbimit që ka me njësinë dhe mban përgjegjësinë për hartimin e pasqyrave financiare. Signing of financial statements Besides the legal representative of the entity, the financial statements must be signed also by the person responsible for their preparation. This is the employed person, physical person licensed as certified accountant or statutory auditor, as well as legal persons organized as audit companies or accounting companies that provide accounting services, which in accordance with the employment contract or service agreement concluded with the economic entity holds responsibility for the preparation of the financial statements. Detyrimi për depozitim e publikim Brenda 7 muajve nga data e raportimit, të gjitha njësitë ekonomikë do të depozitojnë për publikim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit a ndonjë autoriteti tjetër përgjegjës ku janë regjistruar (a) pasqyrat financiare vjetore, (b) raportin e ecurisë së veprimtarisë, (c) raportin e auditimit, kur këto dokumente janë të detyrueshme. Submission and publication obligation Within 7 months from the reporting date, all economic entities will submit for publication to the National Business Center or any another responsible authority where they might be registered: (a) annual statutory financial statements, (b) performance progress report, (c) audit report, when these documents are compulsory. të të mesme e të mëdha si dhe ato me interes publik do të kenë edhe detyrimin t i publikojnë këto dokumenta në faqet e tyre të internetit. Medium-sized and large economic entities, as well as public interest entities, will have the obligation to publish these documents in their websites. të jofitimprurëse detyrohen të publikojnë pasqyrat financiare vjetore si dhe raportin e performancës së veprimtarisë në faqet e tyre zyrtare të internetit, vetëm nëse totali i aktiveve ose i të ardhurave do të tejkalojë 30 milionë lekë. n for profit organizations are obliged to publish annual statutory financial statements and performance progress reports in their official websites, only if total assets or total revenues exceeds ALL 30 million. Rregullime të veçanta lidhur me shpërndarjen e fitimeve Ligji i ri parashikon kufizimin e vlerave të fitimit që mund t u shpërndahen aksionerëve/ortakëve në rastet kur njësia ka kosto zhvillimi të kapitalizuara në aktive dhe ende të pa-amortizuara plotësisht, ose kur ka njohur të ardhura nga interesat në pjesëmarrje të cilat nuk janë arkëtuar plotësisht. Special regulation related to profit distribution The New Law provides the limitation of the amounts of profit that can be distributed to shareholders in cases where the economic entity has not fully amortized capitalized development costs, or when it has recognized income from participating interest which are not fully collected. 8 Ruajtja e dokumentave kontabël Afati i ruajtjes së dokumenteve kontabël mbetet i pandryshuar. Dokumentet kontabël vijojnë të ruhen për 10 vjet rresht pas mbylljes së periudhës raportuese së cilës i përkasin. Megjithatë, në ndryshim nga Ligji aktual i cili nuk e kufizon, Ligji i ri përcakton se ato duhet të ruhen në selinë ku zhvillohet aktiviteti ekonomik i njësisë. Retention of accounting documents The rule for retention of accounting documents remains for 10 years in a row after closing of the reporting period to which they belong. However, contrary to the Current Law which does not provide any limitation in this regard, the New Law stipulates that accounting documents should be retained at the headquarters where the economic activity of the entity is conducted. Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK) Krahasimisht me parashikimet e Ligjit aktual, Ligji i ri parashikon disa ndryshime në numrin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit (7 përkundrejt 9 anëtarë aktualisht), përbërjen (strukturat të cilat kanë të drejtë të propozojnë anëtarë), emërimin e tyre (nga Ministria e Financave përkundrejt Këshillit të Ministrave aktualisht), si dhe detyrimin e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit për raportimin e veprimtarisë vjetore të tij brenda 3-mujorit të parë të vitit pasardhës. National Accounting Council (NAC) In comparison with the provisions of the Current Law, the New Law provides some amendments in the number of members of the National Accounting Council (7 members proposed against 9 members currently), the composition (entities/institutions that have the right to propose members), their appointment (by the Minister of Finance instead of by the Council of Ministers as it is currently provided), and the obligation of the National Accounting Council to report its annual performance within the first quarter of the following year. 9 Deloitte Contacts Olindo Shehu, CPA Partner Tax & Legal Services Deloitte Albania sh.p.k Rr. Elbasanit, Pallati prane Fakultetit Gjeologji Miniera Tirana Albania Mob: Disclaimer: This publication contains general information only, and none of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, any of its member firms or any of the foregoing s affiliates (collectively the Deloitte Network ) are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. *** Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 263,900 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte Albania sh.p.k 10
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x