Documents

Reglementarea speciala a interceptarilor si +«nregistrarilor audio sau video

Description
REGLEMENTAREA SPECIALA A INTERCEPTARILOR SI ÎNREGISTRARILOR AUDIO SAU VIDEO CONFERITA DE LEGEA PRIVIND SIGURANTA NATIONALA A ROMÂNIEI Preliminarii Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a României reprezinta reglementarea speciala în domeniul interceptarilor si înregistrarilor audio-video, putând fi invocate dispozitiile sale numai în cazul infractiunilor contra 212d35c sigurantei statului si în conditiile anume prevazute în cuprinsul legii. Legea în discutie a fost adoptata în
Categories
Published
of 8
16
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  P   a  g e 1  REGLEMENTAREA SPECIALA A INTERCEPTARILOR SIÎNREGISTRARILOR AUDIO SAU VIDEO CONFERITA DE LEGEAPRIVIND SIGURANTA NATIONALA A ROMÂNIEI Preliminarii Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a României reprezintareglementarea speciala în domeniul interceptarilor si înregistrarilor audio-video, putând fiinvocate dispozitiile sale numai în cazul infractiunilor contra 212d35c sigurantei statuluisi în conditiile anume prevazute în cuprinsul legii.Legea în discutie a fost adoptata în 29 iulie 1991 si publicata în Monitorul Oficialal României nr. 163/7.08.1991, data de la care nu a suferit nici o modificare. La momentuladoptarii acestei legi, Codul de procedura penala nu prevedea ca mijloace de probainterceptarile si înregistrarile de comunicatii, ele fiind introduse abia prin Legea nr.141/1996 care atribuia procurorului (în conformitate cu Legea nr. 51) competenta de aautoriza efectuarea procedeelor probatorii în discutie. Legea nr. 281/2003 modifica acestaspect, în prezent revenindu-i instantei competenta de a autoriza, la cererea procurorului,interceptarile si înregistrarile audio sau video. Desi legea privind siguranta nationala aRomâniei, nesuferind, asa cum am mai spus, nici o modificare, atribuie puterea deautorizare procurorului, în art. X din Legea nr. 281/2003 se prevede: ori de câte ori altelegi prevad dispozitii referitoare la dispunerea de catre procuror (.) a interceptarii siînregistrarii convorbirilor (.), se aplica, în mod corespunzator dispozitiile prevazute în art.I din prezenta lege . Asadar, chiar si în cazul folosirii procedeelor probatorii sus amintiteîn baza Legii nr. 51/1991 instanta este singura competenta sa autorizeze aceste efectuari.Acest aspect era necesar a fi lamurit înainte de a trece la analiza propriu-zisadispozitiilor privitoare la siguranta nationala a României incidente în materiainterceptarilor si înregistrarilor audio sau video, întrucât în continuare vom folositermenul de instanta ori de câte ori legea atribuie procurorului competenta de a autorizaefectuarea procedeelor probatorii în discutie. Sectiunea 1. Procedura de efectuare a interceptarilor si înregistrarilor audio sau video1.1. Cadrul organelor si subiectilor   P   a  g e 2  (A). Când procedeele probatorii analizate se efectueaza înainte de începereaurmaririi penale Interceptarea comunicatiilor, înregistrarea audio sau video si filmarea serealizeaza printr-un complex de activitati juridice si tehnice, din initiativa unor organespecializate ale statului, însarcinate cu aplicarea legii în domeniul sigurantei nationale, acaror principala preocupare este activitatea de culegere de informatii, care sunt enumeratelimitativ în art. 8 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala si care sunt  subiectioficiali , si se pun în executare de catre specialisti ori tehnicieni care functioneaza încadrul organelor sus enumerate sau care pot apartine altor institutii, si atunci sunt  subiectiocazionali .  1 [1] Subiectii oficiali ai interceptarilor si înregistrarilor audio sau video sunt agentidin cadrul organelor mentionate în art. 8 din Legea nr. 51/1991, organizati si functionând potrivit legilor organice: ã Serviciul Român de informatii - Legea nr. 14/1992 care indica drept agenti cuatributii în aplicarea prevederilor Legii nr. 51/1991 si ale Legii nr. 14/1992, în materie, cadre abilitate în acest scop, care evident sunt angajati civili ori militari ai serviciuluirespectiv; ã Serviciul de Protectie si Paza - Legea nr. 191/1998, care nominalizeaza generic dreptagenti cu atributii în materia discutata, persoanele care functioneaza în cadrul structurilor specializate din cadrul serviciului respectiv; ã Serviciul de Informatii Externe - Legea nr. 1/1998, care nu contine precizari, ceea cese interpreteaza ca angajatii militari si civili din cadrul acestui serviciu au atributii deaplicare a prevederilor Legii nr. 51/1991, în materia discutata. 1[1] D.I. Cristescu, Înregistrarile audio-video, filmarile si fotografiile. Investigatorii subacoperire, Editura Tim Express, Timisoara, 2002, p. 27.  P   a  g e  3  Instanta de judecata este cea care autorizeaza folosirea procedeelor probatoriianalizate, dupa cum prevede Codul de procedura penala, iar nu procurorul, respectiv procurorul anume desemnat de catre procurorul general al României, cum prevede Legeanr. 51/1991. Nu este exclusa ipoteza ca, în anumite situatii, organele prevazute de art. 8 dinLegea nr. 51/1991 sa solicite sprijinul unor tehnicieni sau specialisti din alte institutii, pentru punerea în executare efectiva a procedeelor probatorii în discutie, si atunci acestiadevin  subiecti ocazionali .Interceptarile si înregistrarile audio sau video se pot utiliza fata se orice persoanaaflata pe teritoriul României, atunci când sunt îndeplinite prevederile legale, legeanefacând nici o distinctie în acest sens. Astfel, persoana în cauza devine  subiect neoficial  .Subiectii oficiali, apartinând institutiilor cu atributii în domeniul siguranteinationale cu obligatia sa verifice daca în legatura cu subiectul pasiv al activitatii deinterceptare a comunicatiilor, înregistrarilor audio sau video exista un minimum de dateori indicii ca are manifestari ilicite care constituie amenintari la adresa siguranteinationale, în întelesul art. 3 din Legea nr. 51/1991, si daca este justificata activitatea deinterceptare.Instanta va verifica si aprecia asupra necesitatii activitatii de interceptare acomunicatiilor, înregistrarea audio-video cerute si, în cazul în care constata ca cerereaeste justificata, va admite cererea si va emite un mandat care autorizeaza efectuareaactivitatii respective. Mandatul este (la fel ca si cererea de autorizare) în forma scrisa,si cuprinde date prevazute în mod expres în art. 13 aliniatul 4 din Legea nr. 51/1991.Întrucât, potrivit art. 20 al. 1 din Legea nr. 51/1991, activitatea de informatii - încadrul careia se include si utilizarea procedeelor probatorii în discutie - are caracter secretde stat, o sarcina importanta a organelor raspunzatoare de aplicarea legii în domeniulsigurantei nationale si a agentilor acestora, este de a pastra secretul actiunilor efectuate,împrejurare valabila si pentru ceilalti subiecti oficiali si ocazionali.Pentru a se îndeplini efectiv activitatea de interceptare si înregistrare, legeaconfera anumite prerogative unor organe specializate ale statului.Art. 14 din Legea nr. 51/1991 prevede ca exista titulari sau categorii de persoaneîmputernicite care au drept de a folosi si detine, fara a uza de mijloace de constrângere  P   a  g e 4  fizica sau morala, mijloace adecvate, printre altele, si pentru interceptarea comunicatiilor,si care mai au dreptul de a fi asistate de persoanele a caror prezenta este necesara.În art. 8 din Legea nr. 14/1992, se mentioneaza ca Serviciul Român de Informatiieste autorizat sa detina si sa foloseasca mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea si stocarea informatiilor privitoare la siguranta nationala.În legatura cu persoanele care executa efectiv activitatea de interceptare acomunicatiilor, Legea nr. 51/1991 le instituie mai multe obligatii, valabile, de altfel, pentru absolut toate persoanele care îsi desfasoara activitatea în domeniu si anume:- în activitatea lor sa nu uzeze de mijloace de constrângere fizica sau morala;- sa nu desfasoare fara mandat, activitatile supuse autorizarii, în conditiile art. 13 dinLegea nr. 51/1991, sau sa-si depaseasca mandatul acordat, în caz contrar faptaconstituind infractiune prevazuta de art. 20 din aceeasi lege, care sanctioneaza sitentativa la aceasta infractiune;- sa nu detina, confectioneze ori sa foloseasca ilegal mijloace specifice de interceptarea comunicatiilor , activitatea contrara fiind sanctionata ca infractiune în art. 19 dinLegea nr. 51/1991;- sa nu faca publice informatiile privind viata particulara, onoarea sau reputatia persoanelor, cunoscute incidental în cadrul activitatii desfasurate. Divulgarea saufolosirea în afara cadrului legal, de catre salariatii serviciului de informatii, adatelor mentionate în aliniatul precedent constituie infractiune prevazuta de art. 21aliniatul 2 din Legea nr. 51/1991, care sanctioneaza si tentativa la aceastainfractiune.Referitor la mijloacele tehnice prin care se pot efectua propriu-zis interceptaride comunicatii, Legea nr. 51/1991 nu le enumera si nici nu le defineste, stipulând doar ca nu trebuie sa lezeze în nici un fel drepturile sau libertatile fundamentale alecetatenilor, viata particulara, onoarea sau reputatia lor, ori sa îi supuna la îngradirilegale .Prevederile sus mentionate de Legea nr. 51/1991 sunt racordate perfect la prevederile Codului de conduita pentru persoanele raspunzatoare de aplicarea legii,adoptat de Adunarea Generala a ONU, în decembrie 1979.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x