Documents

plan-prevenire-protectie-anexa-7.doc

Description
ASOCIATIA DARIA PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 2017 Persoanele Loc de Acţiuni în
Categories
Published
of 7
34
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ASOCIATIA DARIA PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE2017 NCLoc demuncă/po! de uc#uR$cu#$e%& u&!e'ău#$ !e(n$ce'ău#$o#)&n$*&!o#$ce'ău#$$)$en$co&n$!&#e'ău#$ de& !ă n&!u#&Ac+$un$ ,ncopu #e& $*ă#$$mău#$$Te#mende#e& $*&#ePe#o&ne ec&#e#ăpund de#e& $*&#e&mău#$$1 PersonalTesaStaţionări deplasări în spaţii productive,magazie sau curteaunităţii Împiedicarea înpraguri existente pecăile de acces şicirculaţieCădere de obiectesau risc datoratlipsei scării mobilepentru acces înarhivă !ecţiuni dorsale osteomuscularepoziţii de lucruvicioase#nstalare indicatoarede securitate şimarcare ariipericuloase de lucru$liminare praguri lanivelul pavimentuluipe căile de acces şievacuare%ixareacorespunzătoare amobilierului,obiectelor şidocumentelor depozitate la înălţime&otare cu scaramobilă dublă pentruacces în arhivă&otarea birourilor cumobilier ergonomic sigurarea instruiriituturor persoanelor implicate, ast!el înc't să !ie înmăsură să(şides!ăşoareactivitatea !ărăriscuri pentrusecuritatea şisănătatea proprie#nstruirealucrătorilor privindlucrul la înălţime#nstruirealucrătorilor privindpoziţiile ergonomicede lucru şi e!ectelenerespectăriiacestora&esemnareaşi pregătireaunei persoanecare săasigure primula)utor în cazulproducerii deaccident*enţinereapermanentă acurăţeniei peholuri, scări,etc+&otarea cutruse medicalede prim a)utor  sigurareamaterialelor igienico(sanitare  sigurare loc deservire a mesei sigurare utilităţinecesare pentru!emei gravide,lăuze, etc+ sigurare utilităţipersoanesensibile lariscuri tineri,!emei, persoanecu dizabilităţi-+ cordareapauzelor deodihnăSelectareaatentă apersonalului Procurarea şimontareaindicatoarelor desecuritate.eri!icareapragurilor de latoate uşile sau aaltor modi!icări denivel e!ectuate lanivelul pavimentului.eri!icarea !ixăriicorespunzătoare amobilieruluiProcurare scăricorespunzătoareaccesului la înălţime însiguranţăProcurare mobilier ergonomicPermanentConducătoriilocurilor demuncă/ucrătoruldesemnat cuSS**edicul unităţii 1  NCLoc demuncă/po! de uc#uR$cu#$e%& u&!e'ău#$ !e(n$ce'ău#$o#)&n$*&!o#$ce'ău#$$)$en$co&n$!&#e'ău#$ de& !ă n&!u#&Ac+$un$ ,ncopu #e& $*ă#$$mău#$$Te#mende#e& $*&#ePe#o&ne ec&#e#ăpund de#e& $*&#e&mău#$$ PersonalTesa%actori de riscelectric0 atingereadirectă şi indirectă,intervenţia lainstalaţiile electrice,tablouri electrice,prize şi !işe !ărăautorizarea şicali!icareanecesarăTemperaturacobor'tă iarna şiridicată vara+Curenţii de aer dela geamurile şi uşiledeschise, aparatede aer condiţionatProcurarea şimontarea de încuietori pentrusecurizareatablourilor electrice/egarea la păm'nt atablourilor electrice şia echipamentelor demuncă.eri!icarea periodicăa rezistenţelor prizelor de împăm'ntare .eri!icarea periodicăa instalaţiilor de aer condiţionat plicare indicatoarede securitate, deinterzicere aaccesului1rice intervenţie lainstalaţia electricăa!lată sub tensiuneeste interzisă/ucrările lainstalaţiile şiechipamenteleelectrice vor !iexecutate numai deelectricianul de întreţinere sigurarea uneiventilaţii naturalesau arti!icialecorespunzătoare  cordareagratuită de apăminerală sauceai !ierbinte în perioadelecu temperaturiextreme#denti!icarea tuturor tablourilor electricedin spaţiile de lucruSe veri!ica ca toateinstalaţiile şiechipamenteleelectrice şielectronice să aibăasigurată legarea lapăm'nt+PermanentConducătoriilocurilor demuncă/ucrătoruldesemnat cuSS**edicul unităţii   2  NCLoc demuncă/po! de uc#uR$cu#$e%& u&!e'ău#$ !e(n$ce'ău#$o#)&n$*&!o#$ce'ău#$$)$en$co&n$!&#e'ău#$ de& !ă n&!u#&Ac+$un$ ,ncopu #e& $*ă#$$mău#$$Te#mende#e& $*&#ePe#o&ne ec&#e#ăpund de#e& $*&#e&mău#$$2 Pro!esori$ducatori#nvatatoriCădere la acelaşinivel prindezechilibrare,alunecare sau împiedecare deobstacole pepardoselineregulate, înguste, în pantă etc+2easigurarea latraversarea căilor de acces rutier, ladeplasări pedestrela acţiuni conexeactivităţilor şcolareşi pedagogice/ovire de cătremi)loacele detransport ladeplasarea inexterior $liminareaobstacolelor de pecăile de acces şievacuare.eri!icarea şi întreţinereapermanentă apardoselilor &es!ăşurareaactivităţilor în aşa!el înc't să nuexpună la pericolde accidentare sau îmbolnăvirepro!esională at'tpropria persoană,c't şi pe celelaltepersoaneparticipante laprocesul de muncă#nstruirea şitestarea periodicăcu prevederilecodului rutier 3exerciţii şidemonstraţiipractice+ plicarea de măsuricorective la încălcareaprevederilor coduluirutier+$xaminareamedicală periodică+&otarea şiaprovizionareacu materialepentruigienizare şidezin!ecţie 4depozitarea lor  în spaţii închise sigurareamaterialelor igienico(sanitare lagrupurilesanitarePermanentConducătoriilocurilor demuncă/ucrătoruldesemnat cuSS**edicul unităţii 3  NCLoc demuncă/po! de uc#u 5iscuri evaluate 'ău#$ !e(n$ce'ău#$o#)&n$*&!o#$ce'ău#$$)$en$co&n$!&#e'ău#$ de& !ă n&!u#&Ac+$un$ ,ncopu #e& $*ă#$$mău#$$Te#mende#e& $*&#ePe#o&ne ec&#e#ăpund de#e& $*&#e&mău#$$ Pro!esori$ducatori#nvatatori tingereaechipamentelor electrice cu m'inileude+6tilizarea deimprovizaţii laechipamenteleelectrice,prelungitoare,ştechere etc+$lectrocutare prinatingere directă, încazul deteriorăriiizolaţiei cablurilor a!erente instalaţiilor electrice$lectrocutare prinatingere indirectă şiutilizarea unor surse de alimentare!ără împăm'ntaresau cu împăm'ntarenecorespunzăt+ coperiri cumaterialeelectroizolante alepărţilor activeizolarea deprotecţie- aleinstalaţiilor şiechipamentelor electrice+ Îngrădiri în carcasesau acoperiri cu învelişuri exterioare+Scoaterea de subtensiune aechipamentelor electrice+ *ăsuri de protecţieprincipale şi măsuride protecţiesecundare ducerea lacunoştinţaconducătoruluilocului de muncădespre oricede!ecţiune tehnicăsau altă situaţiecare constituie unpericol deaccidentare sau îmbolnăvirepro!esională+1prirea lucrului laapariţia unui pericoliminent deproducere a unuiaccident şiin!ormarea de îndată aconducătorul loculuide muncă+PermanentConducătoriilocurilor demuncă/ucrătoruldesemnat cuSS**edicul unităţii 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x