Legal forms

PENILAIAN KEBERKESANAN KURSUS PUSAT LATIHAN PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR (ILDAS)

Description
PENILAIAN KEBERKESANAN KURSUS PUSAT LATIHAN PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR (ILDAS) Abdul Ghafar Bin Haji Don * Ab. Halim Bin Tamuri Supyan Bin Hussin Mohd Aderi Bin Che
Categories
Published
of 14
239
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
PENILAIAN KEBERKESANAN KURSUS PUSAT LATIHAN PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR (ILDAS) Abdul Ghafar Bin Haji Don * Ab. Halim Bin Tamuri Supyan Bin Hussin Mohd Aderi Bin Che Noh Universiti Kebangsaan Malaysia * ABSTRACT This article concerns on the effectiveness of programmes and courses conducted by ILDAS Islamic Education and Management Training Centre (Pusat Latihan Pengurusan dan Pendidikan Islam (PLPPI) in Malay). There are five courses that are offered by PLPPI, namely Kursus Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan (Effective Teaching and Learning Course), Pengurusan Ko-Kurikulum Berkesan (Effective Co-Curriculum Management Course), Kursus Pengurusan Hal Ehwal Murid (Pupil s Management Course), Kursus Pembinaan Soalan Dan Jawapan (Question and Answer Design Course) and Kursus Tarannum (Tarannum Course). Questionnaire was employed as an instrument in order to gauge participants evaluation on the effectiveness of the programmes. A few of the 600 participants provided their views through questionnaires on the training programmes and courses conducted by PLPPI. The findings of the study revealed that the participants evaluation on the courses and programmes organized by PLPPI were high. The mean scores for the courses are the following: for Kursus Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan, for Kursus Pengurusan Ko-Kurikulum Berkesan, for Kursus Pengurusan Hal Ehwal Murid, for Kursus Pembinaan Soalan dan Jawapan and for Kursus Tarannum. Keywords: Evaluation, Effectiveness, Islamic Education, Training, ILDAS PENGENALAN Program dalam membangunkan dan meningkatkan potensi serta kualiti pekerja antara lainnya adalah dilaksanakan melalui latihan. Latihan yang berterusan akan mampu menyumbang kepada peningkatan kualiti kerja dan produktiviti serta meningkatkan imej organisasi. Pendidikan dan latihan begitu ditekankan dalam Islam. Tamrin dan tadrib adalah dua istilah yang sinonom dengan latihan dalam Islam. Dalam A Dictionary of Modern Written Arabic (1980, hlm. 276, 905) latihan adalah merujuk kepada istilah-istilah tamrin dan tadrib. Hadith Nabi berhubung kepentingan latihan ini dapat dilihat seperti berikut : «Tiga golongan bagi mereka dua ganjaran, iaitu lelaki daripada Ahli Kitab yang beriman dengan Nabinya dan beriman dengan Nabi Muhammad s.a.w, seorang hamba apabila ia melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, dan seorang lelaki yang mempunyai hamba lalu ia mendidik dan mengajarnya danmengelokkan pendidikan dan pengajarannya, kemudian membebaskan hamba tersebut lalu mengahwininya maka baginya pahala» (Al-Bukhari, Kitab al-ilm, jil.1 : 35) 1 Amalan di zaman Rasulullah menunjukkan baginda begitu prihatin dalam soal pendidikan dan latihan. Di peringkat Mekah lagi aspek latihan dan pendidikan ini telah diberi perhatian serius dalam melahirkan masyarakat dan pekerja Muslim berkualiti. Safi-ur-Rahman al-mubarakpuri (1995, hlm. 54) menyatakan pada tahun ke-5 hijrah, baginda Rasulullah telah menjadikan rumah al-arqam di Bukit Sofa pusat melatih pengikut-pengikutnya memami al-qur an dan ajaran Islam. Sebagai contoh, di Madinah institusi al-suffah yang terletak dalam Masjid nabawi berperanan sebagai pusat pendidikan, dakwah dan latihan. Tentang peranan al-suffah ini Sherwani (1939, hlm. 54) menjelaskan : «The school of Suffah provided instruction not only for the boarders but also day scholars and casual visitors attended in the large numbers. The number of the boarders in Suffah varied from time to time and record shows that at one time there were seventy living in Suffah. Besides the local population, batches of students from far-off tribes used to come and stay there for a while and complete their course before returning to their country. Often the Prophet asked some of his trained companians to accompany the tribal delegations on their return journey in order to organise education in their country and then return to Madinah» (Sekolah atau institusi suffah telah menyediakan pengarahan (pengajian) tidak hanya kepada kepada para penghuninya, tetapi juga para pelawat yang datang secara kebetulan dalam jumlah yang ramai. Jumlah penghuni suffah berbeza dari masa ke masa dan rekod menunjukkan pada satu-satu masa terdapat tujuh puluh orang tinggal di Suffah. Selain daripada penduduk tempatan, terdapat juga pelajar daripada suku kaum yang tinggal jauh datang dan tinggal di Suffah untuk seketika dan melengkapkan pengajian (latihan) sebelum pulang ke negeri mereka. Rasulullah juga selalu meminta para sahabat yang terlatih mengiringi delegasi kabilah yang pulang ke negeri mereka dalam usaha mengatur pendidikan di sana dan kemudiannya pulang ke Madinah semula) Sehubungan dengan itu, dalam konteks meningkatkan kualiti pekerja Muslim yang berwibawa, program-program latihan perlu dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Artikel ini cuba melihat keberkesanan program latihan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) yang dilaksanakan melalui pusat latihannya iaitu Institut Latihan dan Dakwah Selangor (ILDAS) dengan penumpuan khusus terhadap keberkesanan kursus-kursus Pusat Latihan Pengurusan Pendidikan Islam (PLPPI), ILDAS. LATARBELAKANG INSTITUT LATIHAN DAN DAKWAH SELANGOR (ILDAS) Institut Latihan dan Dakwah Selangor (ILDAS) adalah sebuah pusat latihan yang berada di bawah Jabatan Agama Islam Selangor. ILDAS ditubuhkan pada 1995 ditadbir dan diselia oleh Jabatan Agama Islam Selangor (Buku Program Latihan ILDAS 2009). Sebagai sebuah pusat latihan, ILDAS bertanggungjawab dan berperanan dalam merangka dan melaksanakan program latihan kepada masyarakat dan pekerja pelbagai sektor di negeri Selangor. Semenjak penubuhannya, ILDAS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan kursus dan latihan kepada masyarakat awam dan penjawat-penjawat awam di negeri Selangor. Penubuhan ILDAS adalah untuk memenuhi hasrat Jabatan Agama Islam Selangor untuk melahirkan sistem pentadbiran dan pengurusan yang cekap berasaskan Islam. Terdapat lima pusat latihan yang pertanggungjawab di ILDAS untuk melaksanakan kursus dan latihan tersebut iaitu: i. Pusat Latihan Pengurusan Am ii. Pusat Latihan Pengurusan Dakwah iii. Pusat Latihan Pengurusan Pendidikan Islam iv. Pusat Latihan Pengurusan Teknologi Maklumat v. Pusat Latihan Pengurusan Masjid 2 PERNYATAAN MASALAH Keberkesanan perlaksanaan kerja antara lain ditentukan oleh faktor latihan yang diterima. Latihan yang sistematik dan berterusan akan membantu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tugas oleh pekerja. Sektor pelajaran dan latihan sebagaimana dijelaskan Ideris Endot (2007) adalah sebahagian daripada pelaburan sosial yang penting dan memberi faedah kepada negara dalam tempoh yang panjang. Peranan pelajaran dan latihan di Malaysia ialah untuk melahirkan individu berpengetahuan, terlatih dan mahir untuk memenuhi keperluan tenaga manusia dan keperluan sosial yang semakin bertambah. Shaharom TM Sulaiman (1999) pula berpendapat antara aspek penting dalam pembangunan manusia dan kecekapan pengurusan organisasi ialah kemahiran. Bagi mencapai matlamat meningkatkan kemahiran ini, pihak pengurusan antara lain menurut beliau telah mengadakan pelbagai usaha seperti latihan, kursus, seminar dan lain-lain. Latihan dalam konteks pembangunan Islam pula dibincangkan oleh Yusuf Ismail (1991). Pada pandangan beliau, latihan dalam Islam bertujuan membangunkan kesempurnaan pekerja Muslim kea rah mencapai al-falah (kejayaan). Kedua-dua sektor awam mahupun swasta mempunyai bahagian latihan masing-masing bagi meningkatkan tahap kecekapan pekerjanya. Berdasarkan isu dan permasalahan yang dinyatakan, artikel ini cuba membincang dan mengalisis keberkesanan program latihan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) bagi merealisasikan matlamat melahirkan pekerja professional dan berdedikasi yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sehubungan dengan itu, penubuhan Institut Latihan dan Dakwah Selangor (ILDAS) boleh dianggap sebagai satu usaha JAIS meningkatkan keberkesanan kerja oleh para petugas dalam pelbagai sektor di negeri Selangor. Tumpuan kajian ini bagaimanapun hanya melihat kepada keberkesanan kursus yang dilaksanakan oleh Pusat latihan Pengurusan Pendidikan Islam (PLPPI), ILDAS. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini ialah untuk menilai keberkesanan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh Pusat Latihan Pengurusan Pendidikan Islam (PLPPI), Institut Latihan dan Dakwah Selangor (ILDAS). METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk Kajian Kajian ini adalah kajian kuantitati deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kursus yang dijalankan di ILDAS. Sampel Kajian Kajian ini telah melibatkan seramai 600 orang peserta di seluruh negeri Selangor yang telah mengikuti kursus yang dilaksanakan oleh PLPPI ILDAS pada tahun Sebanyak 1000 borang soal selidik telah diedarkan kepada para peserta. Pada asasnya, pemilihan sekolah dan sampel kajian dilakukan dengan menggunakan kaedah two-stage random sampling yang menggabungkan cluster sampling dan stratified random sampling (Dawson 2002). Instrumen Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Soal selidik dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu: Bahagian A (Maklumat Responden), Bahagian B (Penilaian umum responden terhadap Kursus PLPPI ILDAS) dan Bahagian C (Penilaian Responden Terhadap 5 Kursus di bawah PLPPI; Kursus Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan, Kursus Pengurusan Ko-Kurikulum Berkesan, Kursus Pengurusan Hal-Ehwal Murid), Kursus Pembinaan Soalan dan Jawapan dan Kursus Taranum). Skala Likert 5 poin iaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju 3 (S) dan Sangat Setuju (SS) telah digunakan bagi mengetahui penilaian peserta terhadap keberkesanan kursus PLPPI. Ujian kebolehpercayaan Cronbach Alpha yang dilakukan kepada semua sampel kajian adalah pada tahap tinggi iaitu pada aras Analisis Data Data-data daripada borang soal selidik dan pemerhatian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif seperti peratus dan frekuensi, terutama yang berkaitan dengan latar belakang sampel dan juga persepsi sampel terhadap item-item atau pemboleh-pembolehubah kajian. Bagi semua penyataan negatif, penyelidik telah mengkodkan semula data kepada skor positif bagi mendapatkan keputusan sebenar. Pada tahap ini, analisis data kajian telah digunakan dengan menggunakan perisian SPSS bagi analisis kuantitatif secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik penghuraian data secara menyeluruh yang bertujuan untuk memberi gambaran awal tentang profil responden berdasarkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Bagi menjawab persoalan kajian, pengkaji menggunakan interpretasi skor min seperti dalam Jadual 2. Jadual 1 : Interpretasi Skor Min Skor Min Interpretasi Skor Min 1.00 hingga 2.33 Rendah/Tidak Sesuai 2.34 hingga 3.66 Sederhana/Agak Sesuai 3.67 hingga 5.00 Tinggi/Sesuai Sumber : Ubahsuai daripada Ab. Halim (2010) DAPATAN KAJIAN Dapatan kepada kajian ini dijelaskan seperti berikut: Latar Belakang Responden Kajian Kajian ini telah dijalankan dijalankan dinegeri Selangor dan telah melibatkan seramai 600 orang responden kajian. Berikut adalah maklumat yang berkaitan dengan latar belakang sampel kajian: Rajah 1: Jantina peserta kursus Lelaki Perempuan 4 Rajah 1 di atas menunjukkan sampel kajian yang pernah terlibat dalam kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak ILDAS. Sebanyak 600 orang responden telah dipilih sebagai sampel kajian. Daripada rajah 2 tersebut didapati sampel kajian ini adalah terdiri daripada 155 lelaki (25.8%) dan 445 orang (74.2%) peserta perempuan yang terdiri dari guru-guru sekolah rendah agama di Selangor. Rajah 1: Zon daerah bertugas peserta kursus Rajah 1 di atas menunjukkan sampel kajian ini terdiri daripada 600 peserta yang datang daripada beberapa zon. Seramai 78 (13%) peserta kajian adalah datang daripada zon utara (Sabak Bernam, Hulu Selangor dan Kuala Selangor). Zon selatan (Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang) pula diwakili oleh seramai 90 (15%) sampel kajian. Manakala majariti sampel kajian adalah daripada kawasan tengah iaitu seramai 432 peserta iaitu 72% daripada keseluruhan sampel kajian ini. Jumlah yang tinggi kerana jumlah sekolah yang banyak di ketiga-tiga daerah zon tengah iaitu Kelang, Petaling dan Gombak. Jadual berikut akan menunjukkan pula taburan sampel kajian berdasarkan umur mereka: Carta 2: Latar belakang umur peserta kursus Berdasarkan Rajah 2 di atas, 35% (210 peserta) daripada sampel kajian adalah berumur antara tahun dan 37% (222 peserta) adalah terdiri daripada mereka yang berumur antara tahun. 5 Selain itu, 22% (132 peserta) sampel adalah terdiri daripada peserta kursus yang berumur antara tahun. Hanya 6% (36 peserta) sahaja peserta kursus berumur 51 tahun ke atas yang menjadi sampel kajian ini. Bagi mendapatkan kepelbagaian maklumat, kajian ini telah mengambil sampel peserta kursus yang sudah lama berkursus iaitu antara 6 bulan sehingga 3 tahun dan juga mereka yang sebaik sahaja menamat kursus di ILDAS. Rajah 3: Latar belakang mengikuti kursus di ILDAS Rajah di atas menunjukkan 70% (420) sampel kajian ini adalah para peserta yang telah lama mengikuti kursus, manakala 30% (180) adalah peserta yang baru sahaja menamatkan kursus di ILDAS. PENILAIAN TERHADAP KURSUS-KURSUS PLPPI Kajian mendapati penilaian peserta terhadap kursus-kursus yang dianjurkan oleh PLPPI ialah seperti berikut: Kursus Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan Bagi kursus pengajaran dan pembelajaran berkesan, peserta telah memberikan penilaian seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2 seperti berikut: Jadual 2: Kursus Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Berkesan BIL PENYATAAN STS TS KS S SS MIN Da1 Saya dapat memahami hala tuju pendidikan JAIS melalui kursus ini Da2 Setelah mengikuti kursus, saya dapat merancang pengajaran dengan lebih baik Da3 Kursus yang dihadiri dapat meningkatkan kefahaman saya tentang kaedah pengajaran yang berkesan Da4 Saya dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah Da5 Kursus membantu saya memahami kaedah dalam mengawal bilik darjah Da6 Kemahiran komunikasi yang dipelajari membantu saya dalam sesi pengajaran di kelas Da7 Saya dapat mengaplikasikan pengetahuan psikologi yang dipelajari di sekolah Da8 Saya boleh membina bahan bantu pengajaran yang baik selepas mengikuti kursus ini Da9 Saya dapat mengamalkan penilaian pelajar secara sistematik selepas mengikuti kursus ini Da10 Sesi pengajaran mikro meningkatkan pengetahuan pengajaran dan pembelajaran Da11 Sesi pengajaran mikro dapat meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran Da12 Kursus yang diikuti ini meningatkan keyakinan saya sebagai guru yang berkesan Da13 Melalui kursus ini saya dapat memahami etika sebagai guru cemerlang Da14 Kursus ini memberikan manafaat kepada saya sebagai seorang guru Da15 Kursus ini membantu saya memahami berkaitan sikap guru cemerlang Da16 Kursus ini telah membentuk saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti dalam pengajaran MIN KESELURUHAN Secara keseluruhannya dapatan kajian ini menunjukkan kebanyakan para peserta yang mengikuti kursus ini berpuas hati dengan kursus yang dijalankan. Min keseluruhan bagi kursus ini adalah tinggi iaitu pada tahap Item yang tertinggi ialah berkaitan dengan manfaat kepada guru Kursus ini memberikan manafaat kepada saya sebagai seorang guru iaitu pada aras ini diikuti oleh dua item yang mempunyai aras yang sama iaitu Item-item tersebut ialah Kursus yang diikuti ini meningatkan keyakinan saya sebagai guru yang berkesan dan juga Kursus ini telah membentuk saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti dalam pengajaran. Secara keseluruhannya para peserta berpuas hati dengan pelaksanaan kursus ini dan ianya memberikan manafaat kepada mereka kerana item-item yang lain juga berada paras yang tinggi seperti pengajaran mikro, perancangan pengajaran, asas kaedah pengajaran, kemahiran kawalan kelas dan juga kemahiran komunikasi. Item-item yang terendah pula adalah item-item berikut: Saya dapat mengamalkan penilaian pelajar secara sistematik selepas mengikuti kursus ini (3.974), Saya dapat mengaplikasikan pengetahuan psikologi yang dipelajari di sekolah (3.975) dan Saya dapat memahami hala tuju pendidikan JAIS melalui kursus ini (4.054). Namun begitu, ketiga-tiga item ini masih berada pada yang tahap tinggi juga. 7 Kursus Pengurusan Ko-Kurikulum Berkesan Penilaian peserta terhadap kursus Pengurusan Ko-Kurikulum Berkesan ialah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3 di bawah. Jadual 3: Kursus Pengurusan Ko-Kurikulum Berkesan BIL PERNYATAAN STS TS KS S SS MIN Db1 Kursus ini dapat meningkatkan maklumat pengurusan kokurikulum sekolah Db2 Setelah mengikuti kursus, saya dapat melaksanakan aktiviti kokurikulum dengan lebih baik Db3 Kursus yang dihadiri dapat memberi pendedahan tentang program amal Islami Db4 Kursus yang dihadiri dapat memberikan pemahaman tentang pengurusan sukan Db5 Db6 Db7 Db8 Db9 Db10 Pengurusan kelab dapat diuruskan dengan lebih baik setelah mengikuti kursus ini Melalui kursus telah memberi pendedahan pengurusan persatuan di sekolah Kursus ini dapat membina keyakinan diri saya untuk menjadi guru penasihat persatuan/kelab Saya lebih bersedia untuk merancang aktiviti kokurikulum selepas mengikuti kursus ini Kursus ini menjadi saya seorang proaktif dalam pengurusan kokurikulum Saya boleh merancang aktiviti kokurikulum dengan lebih sistematik Db11 Saya lebih bersedia bekerjasama bersama rakan-rakan dalam pengurusan aktiviti kokurikulum Db12 Kursus ini membantu mengenal pasti masalah dengan lebih tepat Db13 Saya dapat memahami kaedah-kaedah penilaian mengikut jenis aktiviti kokurikulum Db14 Kursus ini dapat meningkatkan diri saya sebagai pengurus kokurikulum yang berwibawa Db15 Saya yakin saya dapat melaksanakan tugas sebagai guru kokurikulum melalui kursus ini MIN KESELURUHAN Jadual di atas menunjukkan dapatan kajian tentang pelaksanaan kursus Pengurusan Ko- Kurikulum Berkesan yang dijalankan di ILDAS sepanjang empat tahun. Umumnya, para peserta telah memberikan pandangan bahawa mereka telah berpuas hati dengan kursus yang mereka ikuti ini. Min 8 keseluruhan bagi item ini adalag berada pada tahap tinggi iaitu Kebanyakan min bagi setiap item juga adalah tinggi dan berada lebih daripada Min yang tertinggi adalah bagi item Saya lebih bersedia bekerjasama bersama rakan-rakan dalam pengurusan aktiviti kokurikulum dimana min keseluruhan adalah pada aras Ini kemudiannya diikuti oleh item Kursus yang dihadiri dapat memberi pendedahan tentang program amal Islami yang min pada aras Min yang ketiga tertinggi (4.102) ialah bagi item Kursus ini dapat meningkatkan maklumat pengurusan kokurikulum sekolah. Secara keseluruhannya, peserta-peserta yang mengikuti kursus ini menunjukkan sikap yang positif terhadap kursus-kursus yang dijalankan walaupun terdapat juga antara mereka yang kurang berpuas hati dengan pelaksanaan kursus ini. Antara item yang terendah ialah ialah bagi item-item berikut: i. Kursus yang dihadiri dapat memberikan pemahaman tentang pengurusan sukan ii. iii. Pengurusan kelab dapat diuruskan dengan lebih baik setelah mengikuti kursus ini Melalui kursus telah memberi pendedahan pengurusan persatuan di sekolah Namun, secara keseluruhannya, item-item bagi kursus ini masih berada pada tahap yang tinggi dan menunjukkan kursus ini memberikan kesan yang baik kepada para peserta. Jadual di atas memberikan satu gambaran yang baik terhadap perjalanan keseluruhan kursus ini kerana min-min bagi semua item berada dalam ketegori yang tinggi. Kursus Pengurusan Hal Ehwal Murid Dapatan bagi penilaian peserta terhadap Kursus Pengurusan Hal Ehwal Murid ialah seperti di dalam Jadual 4 di bawah. Jadual 4: Kursus Pengurusan Hal Ehwal Murid BIL PERNYATAAN STS TS KS S SS MIN Dc1 Kursus ini dapat meningkatkan kefahaman asas-asas aktiviti hal ehwal murid Dc2 Setelah mengikuti kursus, saya dapat melaksanakan aktiviti hal ehwal murid dengan lebih baik Dc3 Kursus yang dihadiri dapat memberi pendedahan tentang program pencegahan dadah Dc4 Kursus yang dihadiri dapat memberikan pemahaman tentang pengurusan disiplin Dc5 Pengurusan bimbingan kaunseling dapat diur
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x