Research

Nv

Description
Музиченко Наталія ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізаційних процесів, а також причини глобальних змін на європейському континенті після розпаду біполярної системи. Глобалізація
Categories
Published
of 11
13
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
   205 педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»  23.05.2014 УДК  339:330.34    Музиченко Наталія   ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ   Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізаційних процесів, а також причини глобальних змін на   європейському континенті після розпаду біполярної системи. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кількості і впливу міжнародних організацій, послаблення суверенітету національних держав, появу і розвиток транснаціональних корпорацій, збільшення міжнародної торгівлі, інтенсивні масові міграції та формування мультикультурних спільнот, створення планетарних засобів масової інформації та експансію західної культури в   усіх  регіонах світу. Її вплив має важливе значення для більшості частини населення.    Ключові слова:   Україна, глобалізація, протистояння, блок, розвиток, незалежність.    Музыченко Наталья   ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ   Особенности развития независимой Украины в условиях глобализационных процессов, а также причины глобальных изменений на европейском континенте после распада биполярной системы. Глобализация влияет на развитие мировых идеологий, интенсивную борьбу за установление мирового порядка, скачкообразный рост количества и влияния международных организаций, ослабление суверенитета национальных государств, появление и развитие транснациональных корпораций, увеличение международной торговли, интенсивные массовые миграции и   формирование мультикультурных сообществ, создание планетарных СМИ и экспансию западной культуры во всех регионах мира. Ее влияние имеет важное значение для большей части населения.    Ключевые слова:   Украина, глобализация, противостояние,   пппппппппппппп     206 блок ,  развитие , независимость . Musychenko Natalij FEATURES OF UKRAINE IN THE GLOBALIZATION Features of the development of an independent Ukraine in the conditions of globalization processes, and the reasons of global change on the European continent after the collapse of the bipolar system. The impact of globalization on world ideologies, intense struggle for the establishment of world order, a jump in the number and influence of international organizations, weakening the sovereignty of nation states, the emergence and development of transnational corporations, increased international trade, intensive mass migration and the formation of multicultural communities, the media and the creation of planetary expansion western culture in all regions of the world. Its influence is essential for most of the population. Keywords  : Ukraine , globalization , opposition, block development and independence. Постановка проблеми.   Наприкінці 1990 - х років з усією очевидністю проявився той факт, що завершення «холодної війни» та біполярного протистояння на світовій арені надало потужного імпульсу розвитку процесів глобалізації, особливо її політичній та економічній основі. Із завершенням протиборства двох соціально - політичних та економічних систем –    капіталізму та соціалізму –    глобалізація перетворилася на домінуючу тенденцію світового розвитку.   Положення України на межі двох великих цивілізаційних просторів –    європейського та євразійського –    було і залишається одним із визначальних чинників її історичної та політичної долі. Географічно Україна завжди була і залишається центральноєвропейською державою, історично ж і політично тривалий період більша частина України перебувала під впливом євразійської культурної традиції, у складі Російської імперії, а потім Радянського Союзу. Національна свідомість виявилася розщепленою, відповідно, не було єдиних геополітичних пріоритетів, національних інтересів, єдиної національної стратегії. Усе це зумовило невдачу побудови національної держави на початку ХХ ст., а також сучасні труднощі   оооооооооооо     207 становлення Української держави.   Аналіз останніх досліджень і публікацій.   Слід зазначити, що серед вітчизняних науковців ведуться дебати про здатність української економіки інтегруватись у світові економічні процеси, але їхні думки сходяться в тому,   що попри всю відірваність значної частини української економіки від глобальних ринків і незрозумілість економічної поведінки уряду і національного капіталу, Україна змушена активніше шукати відповіді на виклики глобалізації (і одним з таких є довгоочікуваний вступ України до СОТ), вирішувати дилему про те, кому «делегувати» частину економічного та політичного суверенітету –    Росії чи об’єднаній Європі, що розширюється, або ж напрацьовувати національну модель співпраці з транснаціональним капіталом.    Як зазначає відомий український дослідник проблем глобалізації Олег Білорус, уряд і корпоративний сектор в Україні лише починають розуміти, що здатність синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та  регіональними вимірами, уміння «вбудовувати» свої внутрішньополітичні плани й проекти в глобальні геостратегічні контексти визначає не тільки конкурентноздатність економіки країни, але й створює умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності [7, с . 65]. Невирішені раніше частини загальної проблеми.   При розв’язанні проблем свого національного розвитку Україні потрібно визначатися, у якій глобалізації вона бере участь. Питання складне, особливо для чинних політиків, змушених його з’ясовувати. Владі потрібно вдумливо, виважено і далекоглядно оцінити існуючий нині розклад світових сил і тенденцій для того, щоб вийти зі стану залежного розвитку і посісти гідне місце у світі та відігравати свою власну роль у процесі глобалізації.   Однією з проблем України   в реалізації процесу державотворення була внутрішня непідготовленість України до незалежності, відсутність єдиної національної ментальності, загальноприйнятих національних цінностей. Тому перед Україною постали такі проблеми:  - прискорена побудова національної держави вимагала консолідованої   національної ментальності;     208 - швидка консолідація національної ментальності виявилася дуже важкою без сильної унітарної держави.   Але, на жаль, на 23 - му році незалежності, ні в держави, ні в політичних сил, що представлені в парламенті, немає цілісної стратегії розвитку України у світі, стратегії, яка б не тільки декларувала, але й пропонувала б технології ухвалення та проведення послідовної та прогнозованої зовнішньої політики. Прикро, що з цих питань бракує навіть змістовної та побудованої на аргументах, а не на передвиборних обіцянках, загальнонаціональної дискусії.   Мета   статті .   Геополітичне значення виникнення в Європі нової держави –    України важко переоцінити. Проголошена нею мета –    стати незалежною, демократичною, без’ядерною державою –    не тільки не суперечить принципам побудови нової Європи, а навпаки, з огляду на її геополітичні характеристики, найкраще відповідатиме їм.   Викладення основного матеріалу дослідження.   Останнє десятиліття ХХ ст. і початок ХХІ ст. ввійде в історію вельми суттєвими геополітичними змінами. Серед нових політичних реалій –    утворення української незалежної держави.   Передумовами глобальних зрушень на континенті були: подолання військово - політичного протиборства Схід–Захід, падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади цінностей західної демократії. Унаслідок цих подій світ із двополюсного, чітко розмежованого поступово набирає обрисів багатополюсного, взаємозалежного, зростають взаємовпливи держав і народів. Тісно пов’язані між собою процеси подолання розколу Європи й Німеччини, ослаблення полюса сили, що його уособлювала Москва, і самовизначення народів східноєвропейських держав і національно - державного волевиявлення народів колишнього Радянського Союзу. На Сході припинили існування воєнно - політичний блок країн Варшавського договору, Рада Економічної Взаємодопомоги та СРСР як світова наддержава.   З точки зору глобалізації та державно - політичних цілей,   географічне розташування України та геополітичне становище, що з нього випливає, має як переваги, так і недоліки. До переваг належить те, що країна розташована на перехресті впливів –    між Сходом і Заходом, має відкриті торговельні шляхи з державами Півночі і Півдня. Належність України через Чорне море до басейну ссссссссссссссссссссссссссс     209 Середземного моря визначає її легкий доступ до регіону Близького Сходу.   Недоліками геополітичного становища України є відсутність природних кордонів, за винятком, хіба - що, Півдня, де Україна омивається  Чорними морем, близькість держав, для яких у минулому Україна була територією експансії. З погляду геополітики, для збереження своєї впливовості Україна повинна розвивати добросусідські відносини з усіма прикордонними державами, насамперед, з Росією, іти на розвиток відносин з країнами Європи, мати партнерів на Заході, Сході, Півдні та Півночі, не допускати якогось одного з векторів геополітичних орієнтацій. Вона повинна відстояти суверенітет стосовно Криму, який є природним продовженням території України і має   велике значення для виходу на Близький і Середній Схід і басейн Середземного моря. На думку відомого американського політолога З. Бжезинського, незалежність Криму або його приєднання в тій чи іншій формі до Росії призвело б до послаблення Української держави [  4, с. 86 ].   Саме тому Україна не може залишатись осторонь сучасних глобалізаційних процесів. Але варто розібратись у тому, що ці процеси несуть для України –    благо та процвітання чи ще більшу залежність від світових політичних центрів?   Очевидно, що стояти осторонь інтеграційних процесів, які нині охоплюють усю планету, ще не вдалося жодній країні. Але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції. У цьому процесі Україна як молода незалежна держава прагне до створення системи міжнародної співпраці, здатного забезпечити її політичну й економічну безпеку. Це прагнення не тільки стимулює інтеграцію України до світового співтовариства, а й сприяє зростанню   її впливу в різних регіонах.   Для повноцінної інтеграції України у світовий політичний та економічний простір необхідна, насамперед, демократична громадянсько - правова   держава, у якій забезпечуються політичні, економічні й соціальні права всіх її членів. Існування України як суверенної держави вимагає надійного захисту власних інтересів, гарантованого самозабезпечення і прогресивного розвитку в сприятливому зовнішньому середовищі.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x