Documents

modificari cod fiscal si cod de procedura 2017.pdf

Description
NOUL COD FISCAL 2016 – Rezumat modificari A. Modificari Impozit pe profit 1. cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2017; 2. introducerea definitiei pentru termenii “retinere la sursa” si pentru “impozite si contributii sociale cu retinere la sursa”, avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale 363/2015 prin care art 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale a fost declarat neconsti
Categories
Published
of 12
23
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
   1 NOUL COD FISCAL 2016 –  Rezumat modificari  A.   Modificari Impozit pe profit    1.   cota impozitului pe dividende scade  de la 16%  la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2017 ; 2.   int  roducerea definitiei pentru termenii “ retinere la sursa ” si pentru “ impozite si contributii sociale cu retinere la sursa ”, avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale 363/2015 prin care art 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale a fost declarat neconstitutional ; 3.   simplificarea modului de calcul al cheltuielilor de protocol deductibile si a rezervei legale , prin raportare la rezultatul contabil , fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri, cota de 2% ramanand aceeasi; 4.   rezerva legală se determina prin raportare la rezultatul contabil (fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri) si poate constitui element similar veniturilor, impozitata  ca atare proportional, in cazul reducerii capitalului social; 5.   in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea , limita de 3 0/00  din cifra de afaceri a fost majorata la 5 0/00  din cifra de afaceri , celelalte conditii ramanand neschimbate; 6.   cheltuielile sociale   sunt deductibile în limita unei cote de până l a 5%  (inainte, limita era de 2% ), aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;   7.   in cazul deducerii ajustarilor pentru deprecierea creantelor , a fost eliminata  conditia conform careia veniturile aferente creantelor trebuiau sa fie incluse în veniturile impozabile  ale contribuabilului; 8.   pierderile  înregistrate la scoaterea din evi denţă a creanţelor  sunt deductibile si in cazul in care au fost încheiate contracte de asigurare  pentru acele sume; 9.   ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe  amortizabile pot fi considerate deductibile , daca se indeplinesc o serie de conditii (inainte, acestea erau nedeductibile integral); 10.   modificari in stabilirea gradului de indatorare  calculat in vederea deducerii cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar aferente anumitor imprumuturi; de asemenea, a fost redusa  si rata dobanzii utilizata pentru imprumuturile in valuta de la 6%  la 4% ; 11.   in cazul mijloacelor de transport (3.500 kg si 9 scaune), pentru cheltuielile reprezentând diferen țe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing , limita de 50% se aplică asupra pierderii nefavorabile de curs valutar , si nu asupra cheltuielilor inregistrate; 12.   câştigurile sau pierderile  rezultate din vânzarea  ori din scoat  erea din funcţiune a mijloacelor de transport supuse limitarii de amortizare nu se determina in functie de valoarea fiscala a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala ci se tine cont de valoarea contabila neamortizata; 13.   dobânzile /majorările de întârziere,   amenzile , confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţile române/străine sunt deductibile  daca sunt aferente contractelor  încheiate cu aceste autorităţi;     2 14.   cheltuielile efectuate în numele unui angajat la schemele de pensii facultative  si cu primele de asigurare voluntară de sănătate , sunt integral deductibile  pentru societate indiferent de suma (daca insa se depaseste limita de 400 euro/participant pentru fiecare dintre cele 2 cheltuieli, atunci sumele care depasesc acele limite sunt considerate venituri salariale); 15.   introducerea unor noi criterii pentru ca cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor  sau cu mijloacele fixe  amortizabile constatate lipsă din gestiune  ori degradate, neimputabile sa fie deductibile fiscal  (nu e obligatoriu sa fi fost asigurate, se accep ta si daca au fost degradate calitativ și se face dovada distrugerii  si daca au termen de valabilitate /expirare depăşit  ); 16.   cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie  sunt considerate nedeductibile ; 17.   cheltuielile deductibile sunt considerate cele efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, eliminandu -se lista de exemple din vechiul Cod fiscal (cheltuielile de transport    şi de cazare în ţară şi în străinătate, efec tuate pentru salariaţi şi administratori, cheltuielile de reclamă şi publicitate  efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, cheltuielile pentru marketing , studiul pieţei, promovarea pe pieţele existen te sau noi, participarea la târguri şi expoziţii etc);   18.   modificarea termenului  de depunere a Formularului 014 pentru entitatile care opteaza sa isi modifice anul fiscal   („15 zile de la data începerii anului fiscal modificat”, in loc de „cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat”);   19.   in cazul celor care isi modifica anul fiscal, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie  în termen de 5 ani  începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se împlinesc 6 luni de la încheierea anului fiscal pentru care se datorează obligația fiscală ; 20.   eliminarea din categoria entitatilor supuse cotei speciale de impozit de 5%  a celor care desfăşoară activităţi de natura pariurilor sportive ; 21.   deducerile fiscale prevăzute in cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare NU  se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare -dezvoltare; 22.   in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit  , a fost introdusa o noua categorie de active  ( calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de   control și de facturare, precum și în programe informatice   –  clasa 2.2.9 din Catalog); 23.   la aplicarea facilitatii constand in scutirea de impozit a profitului reinvestit  , in situatia în care în trimestrul în care activele sunt puse în func țiune se înregistrează pierdere contabilă , iar în trimestrul următor sau la sfârșitul anului se înregistrează profit contabil , impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează ; 24.   dividendele   primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile , eliminandu-se astfel conditia introdusa la 1 ianuarie 2014 conform careia entitatea care primeşte dividendele trebuie sa deţina la data înregistrării acestora, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende; 25.   noi modificari  in categoria veniturilor neimpozabile ;   3 26.   cultele religioase , instituţiile de învăţământ particular  acreditate , precum şi cele autorizate si asociaţiile de proprietari  sunt eliminate din categoria entitatilor scutite de impozit pe profit, dar veniturile enumerate in lege vor fi considerate nedeductibile ; 27.   corelarea tratamentului contabil cu cel fiscal in cazul erorilor inregistrate in contabilitate (semnificative sau nesemnificative); 28.   se introduce termenul de „ tranzacţii transfrontaliere ”, iar cele  care sunt calificate ca fiind artificiale de organul fiscal competent NU  vor face parte din domeniul de aplicare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri ; 29.   in cazul sediilor permanente, rezultatul fiscal se stabileste tinand cont de noi conditii . 30.   in cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial , p lăţi le anticipate aferente tri mestrului IV se declară şi se plăte sc până la data de 25 decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat  .     B.   Modificari Microintreprinderi 1.   entitatile care desfasoara activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale NU pot fi microintreprinderi ; 2.   dacă se depaseste plafonul de 65.000  euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management   în veniturile totale este de peste 20% inclusiv , se datoreaza impozit pe profit începând cu acel trimestru, luând în considerare veniturile obtinute și cheltuielile suportate începând cu acel trimestru  si nu de la începutul anului fiscal cum se proceda anterior ; 3.   introducerea unei cote de impozitare reduse de 1%, cu indeplinirea anumitor conditii in ceea ce priveste numarul de salariati si perioada de angajare; 4.   modificarea bazei impozabile in sensul eliminarii veniturilor din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pier dere de valoare, doar daca au fost recunoscute in categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil; 5.   adaugarea la baza de impozitare a anumitor rezerve reduse sau anulate  (din reevaluare, din facilitati fiscale), care au fost deduse  la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate  în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit; 6.   modificarea regimului de la impozit profit la impozit pe venit se comunica organului fiscal până la 31 martie  inclusiv a anului urmator (anterior, termenul era 31 ianuarie a anului urmator); 7.   persoanele juridice care se înfiin ţează  în cursul unui an fiscal trebuie sa comunice  organului fiscal competent aplicarea regimului microîntreprinderilor, in termen de 30 de zile de la infiintare, menţiunea din cererea de înregistrare la registrul comerţului  nemaifiind suficienta; 8.   p entru declararea, reţinerea şi plata impozit  ului pe dividendele plătite, către o persoană juridică română, microintreprinderile sunt obligate să aplice acele asi prevederi ca si entitatile platitoare de impozit pe profit (minim 10% din capital pe o perioada minima de 1 an).   4 C.   Modificari Impozit pe venit 1.   modificarea listei aferente veniturilor neimpozabile ; 2.   majorarea termenelor  in care contribuabilul trebuie sa notifice organului fiscal inceperea sau incetarea unei activitati de la 15 zile la 30 de zile ; 3.   reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2017 ; 4.   modificarea definitiei activitatilor independente , in sensul includerii si a veniturilor din activităţi de producț  ie; 5.   adaugarea  unor noi elemente de cheltuieli deductibile integral  in cazul activitatilor independente; 6.   precizarea faptului ca deducerea  cheltuielilor reprezentând contribuţii sociale  obligatorii se efectuează de organul fiscal  competent la recalcularea  venitului net anual/ pierderii nete anuale; 7.   majorarea  plafonului aferent cheltuielilor sociale pana la 5%  din fondul de salarii (in loc de 2%); 8.   cotizaţiile   plătite asociaţiilor profesionale sunt deductibile în limita a 4.000 euro anual, in loc de 2%  aplicata la o baza de calcul; 9.   la calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuală , inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, cota de cheltuieli forfetara este de 40%  (in loc de 20% si 25%); 10.   modificarea listei   veniturilor pentru care plătitorii persoane juridice sau alte entități care conduc evidență contabilă au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate ; de asemenea, impozitul final  retinut de 16% nu  se mai aplica la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli , după caz, ș i contribuţiile sociale   obligatorii reţinute la sursă.   11.   in cazul capitolului aferent veniturilor salariale, posibilitatea de acordare a diurnei  si administratorilor , nu doar salariatilor; 12.   neimpozitarea tichetelor   cadou  acordate acordate cu ocazia evenimentelor speciale (Paste, 1 iunie, Craciun si 8 martie); 13.   cadourile si tichetele cadou oferite in situatiile de mai sus sunt neimpozabile  pentru TOTI salariatii , nu doar pentru copiii angajatilor; 14.   eliminarea   avantajelor sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor  pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% din categoria avantajelor in natura; 15.   majorarea sumelor acordate sub formă de deducere personală ; 16.   copiii minori ai contribuabilului , sunt consideraţi întreţinuţi.  In acest caz,   suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil  în între ținerea căruia/cărora se află aceș tia;   17.   modificarea regulilor de determinare a impozitului pe veniturile din salarii; 18.   in cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor , inclusiv arenda, majorarea cotei de cheltuieli forfetara de la 25% la 40% ;
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x