Documents

Fisa_secretar Șef, Secretar

Description
fisa
Categories
Published
of 2
17
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ   Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro   Numele ș i prenumele: Aprobată în Comisia Paritară din data de 27.03.2017   Unitatea de învățământ : FIŞĂ DE EVALUARE - GRADAŢIE DE MERIT 2017   FUNCŢIA: SECRETAR ŞEF/SECRETAR   Criterii care trebuie îndeplinite de către candidat Perioada evaluată: 01.09.20 11  –  31.08.2016; Pentru înscrierea la concursul de obţinere a gradaţiei de merit, candidatul trebuie să aibă calificativul   „Foarte bine”    în fiecare an din perioada evaluării. Vechimea în învățământ : CRITERIUL SUBCRITERII Punctaj maxim Punctaj autoeva luare Punctaj Consiliul Consultativ Puncta j Comisie de evaluare Punctaj Comisie de contestaț ii I. Compexitatea activităţii  ( maxim 70p) 1. Dificultatea sau complexitatea acţiunilor în funcţie de structura unităţii   23 p a)Tipul unităţii de învăţământ  5 p - Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale 5 - Şcoli gimnaziale + preşcolar  4 - Şcoli gimnaziale  3 - Unităţi şcolare din înv. special  4 - Altele 2 b) Complexitatea muncii în funcţie de existent structurilor şcolare  2 p - 1 structură  1 - 2 sau mai multe structuri 2 c) Complexitateta muncii în funcţie de nr. elevilor şi preşcolarilor din unitate 6 p - Sub 300 elevi / preşcolari  2 -  Între 300 - 499 elevi / preşcolari  3 -  Între 500 - 899 elevi / preşcolari  4 -  Între 900 - 1250 elevi / preşcolari  5 - Peste 1250 elevi / preşcolari  6 d) Complexitatea muncii în funcţie de nr. de posturi aprobate (se vor puncta numai persoanele cu atribuţii privind încadrarea, normarea, salarizarea personalului ) 5 p - până la 50 posturi  1 - 51-74 posturi 2 - 75  –  99 posturi 3 - 100 - 124 posturi 4 - Peste 125 posturi 5 e) Unitate cu: 5 p - post unic de secretar şef / secretar  5 - 2 sau mai multe posturi de secretar 3 2. Complexitatea şi corectitudinea activităţii desfăşurare   40 p Activităţi de administrare a arhivei unităţii şcolare  8 p - Responsabil cu arhiva 5 - PV care atestă rezultatul pozitiv al controlului / controalelor efectuate 1 - Calitatea de membru în   cadrul comisiei de selecţionare  2 Utilizarea PC în realizarea sarcinilor 2 p - Cu adeverinţă/certificate de absolvire curs operare PC / programare 2  - Fără absolvirea unui curs  1 Utilizarea bazelor de date 30 p - Responsabil Edusal 3 9 p - Operare Edusal 6 - Responsabil Revisal 3 8 p - Operare Revisal 5 - Administrator SIIIR 3 8 p - Operare SIIIR 5 - Operare MINVIS 5 5 p 3. Activităţi desfăşurare în cadrul unor comisii  de lucru la nivelul ISJ / unitatea de învăţămînt, altele decât cele prevăzute prin fişa postului 7 p - Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial 3 -  Înscriere în înv. Primar, Evaluare Naţională la clasele II, IV, VI , etc. (se va puncta cu 0,5p/comisie/an) 4 II. Performanţe deosebite în cadrul activităţii desfăşurate   Maxim 10 p Preocuparea pentru formarea continua în specialitate, în perioada evaluate (se acordă  0,5p/curs) 2,5 p Participarea în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, precum şi a comisiilor de evaluare a dosarelor în vederea acordării gradaţiilor de merit pt. personalul didactic auxiliar   7,5 p - La solicitarea ISJ Dolj (se acordă 0,60 p/comisie, maxim 3p)  3 - La solicitarea altor unităţi de învăţământ   (se acordă 0,50 p/comisie, maxim 2,5p)  2,5 -  În unitatea proprie de învăţământ   (se acordă 0,40 p/comisie, maxim 2p)  2 III. Realizarea de activităţi suplimentare (programe, proiecte, parteneriate, activităţi solicitate de comunitatea locală)   Maxim 15p Participarea la proiecte pe care unitatea de învăţământ le dezvoltă (adev. eliberată de responsabilul proiectului şi de directorul unităţii de învăţământ)   Se acordă 1p/proiect, maxim 5p  5 15 p Realizarea de parteneriate cu comunitatea locală Se acordă 1p/parteneriat/an, max. 5p  5 Activităţi în cadrul comisiilor de organizare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare Se acordă 0,60p/activitate/an, max. 3p  3 Activitate lider grupă sindicală (se acordă 0,40p/an; se va depune adeverinţă eliberată de organizaţia de sindicat judeţeană)  2 IV. Contribuţia la dezvoltarea instituţională   Maxim 5p Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ (contract de sponsorizare sau act de donaţie însoţite copii facturi, chitanţe şi documente de înregistrare contabilă) Se acordă 1 p/contract sau act de donaţie, max. 3p  3 5 p Contri buţia personală privind dotarea materială în cadrul unităţii şcolare (contract de sponsorizare sau act de donaţie însoţite de copii facturi, chitanţe şi documente de înregistrare contabilă) Se acordă 1 p/contract sau act de donaţie, max. 2p  2 Semnătură candidat_____________________  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x