Tarikh/Hari
5 Januari, 2016 (Selasa)
Kelas/Masa
6 Setia (11.05-12.05)Tengahari
Tema/Tajuk
Negara Malaysia/Pementu!an Malaysia
Standard Kandungan:
10.1 Pementu!an Malaysia
Standard Pembelajaran:
10.1.1 Menghurai!an sea-sea "ementu!an Malaysia#10.1.$ Menyata!an "erasaan angga terha%a" "ementu!an Malaysia.
Objektif
Pa%a a!hir "enga&aran %an "emela&aran, muri% a!an %a"at'
i.
Menerang!an sea-sea "ementu!an Malaysia.ii.Muri% menahir!an "erasaan angga terha%a" "ementu!an Malaysia %alam entu! "eta ulatan.
Aktiviti
1.Muri% menntn tayang *i%e.2.Muri% menerang!an sea-sea "ementu!an Malasyia.+.Muri% menulis "eta ulatan..umusan
EMK
Nilai Murni - ersatu "a%u, taat setia#PS %an #T NT - TM#
Bahan Bantu Belajar 
#m"uter, 3, *i%e, !a% a!ti*iti
Penilaian Pengajaran an Pembelajaran!efleksi
 
Tarikh/Hari
12 Januari, 2016 (Selasa)
Kelas/Masa
6 Setia (4.5-.5)"agi
Tema/Tajuk
Negara Malaysia/Pementu!an Malaysia
Standard Kandungan:
10.1 Pementu!an Malaysia
Standard Pembelajaran:
10.1.2
Men&elas!an t!h-t!h yang terliat %alam "ementu!an Malaysia.10.1. Menerang!an lang!ah-lang!ah !e arah "ementu!an Malaysia.
K10.1.5 Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam pembentukan Malaysia.
Objektif
Pa%a a!hir "enga&aran %an "emela&aran, muri% a!an %a"at'i. Menama!an 6 t!h yang terliat %alam "ementu!an Malaysia %engan etul. ii. Menerita!an lang!ah-lang!ah !earah "ementu!an Malasyia.iii. Men&elas!an !e"entingan "ermua7a!atan %alam "ementu!an Malaysia %alam entu! Peta ulatan.
Aktiviti
1. Muri% menntn tayang *i%e.2. Muri% menama!an t!h.+. Muri% menerita!an lang!ah-lang!ah !earah "ementu!an Malaysia er%asar!an tayangan slai%.5.Muri% menulis "eta ulatan.6.umusan
EMK
Nilai Murni - Permua7a!atan,Menghargai &asa#PS %an #T NT - TM#
Bahan Bantu Belajar 
#m"uter, 3, *i%e, !a% a!ti*iti
Penilaian Pengajaran an Pembelajaran!efleksi
2
 
Tarikh/Hari
14 Januari, 2016 (8snin)
Kelas/Masa
6 9emilang (10.05-11.05)Pagi
Tema/Tajuk
Negara Malaysia/Pementu!an Malaysia
Standard Kandungan:
10.1 Pementu!an Malaysia
Standard Pembelajaran:
10.1.+ Menyata!an negeri-negeri yang terliat %alam "ementu!an Malaysia.
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada kejayaan pembentukan Malaysia.
Objektif
Pa%a a!hir "enga&aran %an "emela&aran, muri% a!an %a"at'i. Menerang!an negeri-negeri yang terliat %alam "ementu!an Malaysia.ii. Muri% menyata!an + i!tiar %ari"a%a !e&ayaan "ementu!an Malaysia.
Aktiviti
1. Muri% menntn tayang *i%e.2. Muri% menerang!an negeri-negeri yang terliat %alam "ementu!an Malasyia.+. Muri% menulis + i!tiar !e&ayaan "ementu!an Malaysia %alam entu! "eta ulatan.. umusan
EMK
Nilai Murni - ersyu!ur, taat setia#PS %an #T NT - TM#
Bahan Bantu Belajar 
#m"uter, 3, *i%e, !a% a!ti*iti
Penilaian Pengajaran an Pembelajaran!efleksi
3
 
Tarikh/Hari
"# $anuari% "&'# (Selasa)
Kelas/Masa
6 9emilang (10.05-11.05)"agi
Tema/Tajuk
Negara Malaysia/ Negeri-negeri %i Malaysia
Standard Kandungan:
10.2 Negeri-negeri %i Malaysia
Standard Pembelajaran:
10.2.1 Menghurai!an asal usul nama negeri.
K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga terhadap warisan negerinegeri di Malaysia
Objektif
Pa%a a!hir "enga&aran %an "emela&aran, muri% a!an %a"at'i. menerita!an asal-usul negeri Saah %an negeri- negeri lain %i Malaysia er%asar!an sli%e yang %ise%ia!an.ii. Muri% menahir!an "erasaan angga terha%a" :arisan negeri-negeri %i Malaysia.
Aktiviti
1. Muri% menntn tayang *i%e.2. Muri% ererita er%asar!an sli%e.+. Muri% menulis "eta uih.. umusan
EMK
Nilai Murni - Menghargai se&arah asal-usul negara#PS %an #T NT - TM#
Bahan Bantu Belajar 
#m"uter, 3, *i%e, !a% a!ti*iti
Penilaian Pengajaran an Pembelajaran!efleksi
4
 
Tarikh/Hari
2 Februari, 2016 (Selasa)
Kelas/Masa
6 Gemilang (10.05-11.05)pagi
Tema/Tajuk
Negara Malaysia/ Negeri-negeri di Malaysia
Standard Kandungan
10.2 Negeri-negeri di Malaysia
Standard !embelajaran
10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan Bandar diraja.10.2. Menerangkan gelaran ke!ua negeri bagi
 
negeri-negri di Malaysia.
"10.2.# Menya!akan kepen!ingan !aa! se!ia kepada ke!ua negeri 
.
"bjekti#
$ada ak%ir pengajaran dan pembelajaran& murid akan dapa!'i. menya!akan ibu negeri dan Bandar iraja berdasarkan slide yang di!unjukkan.ii. menya!akan gelaran ke!ua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia dengan !epa!.iii. menulis kepen!ingan !aa! se!ia kepada ke!ua negeri dalam pe!a bui%.
$kti%iti
1. Murid menn!n !ayangan *ide.2. Murid ber+eri!a berdasarkan slide.,. Murid menulis pe!a bui%.. umusan
&MK
Nilai Murni - Meng%rma!i $emimpin negara in!akan negara"$ dan "B 3N - M"
'ahan 'antu 'elajar
"mpu!er& 4& *ide& kad ak!i*i!i
!enilaian !engajaran an !embelajarane#leksi
5
of 20