Sports

Oíi-hcIop: EURICO MARTINS Iti-il., Ailmliiis. o Off.i II. I.lliiia, Hm JUNKERS-49 ' - DUAS. JUNKFRç.da ?

Description
PNTS D VS! r w mm GZET snhr é mtrl\ Nâ Gr» Dus M 0 hrísm strábc (ESPXL PR GZET) RM dl lu MM h MMMMM t«««l» lu» P HNTBLBNB NN XXV Tlphn»: íhcp: EURC MRTNS tl lmls ff ll Hm 8 Pul Quntfr 7 Dzmbr tl ÍW]
Categories
Published
of 11
10
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
PNTS D VS! r w mm GZET snhr é mtrl\ Nâ Gr» Dus M 0 hrísm strábc (ESPXL PR GZET) RM dl lu MM h MMMMM t«««l» lu» P HNTBLBNB NN XXV Tlphn»: íhcp: EURC MRTNS tl lmls ff ll Hm 8 Pul Quntfr 7 Dzmbr tl ÍW] ;r» ;;r:n 7702 Qum vrá nts n strtsphr? mrgm d ntrvst PRFESSR PCCRD U S LLEMES D UNKFRçd? UNKERS49 DUS n c _ S CEDDES SCENTFCS LLEMÀS RELZRà DENTR DE LGUNS DS EM DESSU S PRMERS EXPERÊNCS sr Gsw rnh 77Zrrrr P»m» ; # SS»mmS»m\Wmsèt «r r ;!; ; twê7\w ;: FGUETES NTES D TEMP USTÇ ND l Pul ns é um Kstn: ó um ) H vm» lzr scrfícs pr s fss ncssár vnm Ell m fl mut pl Ur QUE TRDE u r nl vu slnb ;bll sr ul l Hbr «nu «lvr MM 0rrí»l!rrN m!! k rtmrt»nár ürrítt »l««t«««r ny)» «mm»» l r «r» V!! u plus cnstm d ntrvst lntn Ln lu «l mtutln L sr Usuln nnh Crtn m nv plunu í ut h»t) d Kstxnd ulsu l vl» utltll rgumnt s trt um prr S un s prblm flr fss um pr rn ml pulst c prtnt nss cvls n t sr swl rnh pxr gum d gr á culmlnnls d vd s s fnnçs gnr crt qu nà cmnt n B írnuml r pus sbr cfâ ms nml «pl ntr ss m nâ tr prprmnt «crrr bs Pu ;s u c lbrs p r scc dumu: s m _«n lnçr m l tv pcl luün llpublc Nv ld: bc srs sl Pul Mrr» Brrs Prm Mrt nt ns hv nh l lsnlr» prmsss nt cnhc ut «plítc mó mrr trbutçã ps s trgs u nls umll lnlr spln P «í!! lò!l! \_ ««\ZL \ r r v l tnt h l pr»»m»»\ t : ««««s lt! fs»!»»] st tm «« «um rvst vçã mstrn um vã gnhn ltur pr tln!»l««r «urr tlh gr strtsphr l «r : gls ««t r l l» _ nw_tr lgh lrl»«« nãn r!;;; ;; Vr!! ll ür! :!! ns trs cmb cntv stv lt» l ms» «m tmsmt st»! rrrrt :! «m \HrZYr!m»!u u ««««; _:;; ; rfrçm Tflm « « ! rru» tnt má tçs nã í ust QU dds tm:d:s n snquéd brus_ vr! srs ntrncns m sml prdu s própr pr um u frs nlngn pr pr hl d pt smpr duvl«ms lls é ls rs cu ««t prá hnst» (ítí cnmlfttt r d Hun m ( ulln tl q r lrn mm v»»»»»«t tl ll \T7 Zll\Tns «rhu ; hr m mnlt»»m s Vmmmrmtswh!LÍ! f nhmrrr«ín!sf«mhrt!««ò \!»» »»t Hllll lll Z![rlr l\7z)zuu :t:z:zz!z ::; ~22T»_ L/:r 5 :;:;::;;; : t: r; /SSE 2 ::r: \lll«sl ll lll/ s lk f l ] rl í r» tm» «««\7r;_ ;;l?\lu!!;l í:r: [ luç& d rls cfr m ntrs rpstv últms m n Hs crul strl cnnml fr r d su slns unlc prsprd!: d nd nlrk pr sr swtll ml stu fsuts m hmngm nv vkrtlr 9 pln s:«rs» vwrlncls nr tms «ubmtl nnguém nf sr um u utr ngênu prá cctr cm «cssv futur cflr rs ms cnfnç ntrmstrn «sltnrs rspnsávs pl nrfl mlgrs prct H msm m n rcb m ptlmlftmn tgum cm h tnrn m mntf»t pr ll bslut lcrnç ms cmplt H um nn m cfé vpm sndí «n pr p l ptrtsm gvrn n nn m! nn l p: í s um rucuntlnht ld rnh drmnt sr : n : ffrm txtulmnt mr mult tm ft pl Brsl rsll rç lgum us pr ll rlfl bm mtnttr flr d Fznd prmnnt t R nhc nü ncm um u ; ;» lu ;lr l tâ cl mnld t ust lrp nnt l ustç d ht lr rlv ds l 4«Kr ns gnv pt Pl r cntrr ;; SÍVTlÍÍtS ;« nâ Phtns é unkrs u /mr rf( / n( /flf tnsm q_ prtà tsrfc» r!n!?m mtmm~s m2ss2 u t ls msmtt» r lmmtmste?? mr m:\\ np ns nsl n vsí pprndíz sr Gtul Vrgs v cmpnrrs nm smpr s ducm crnçs cm bns ms Klln hl mn nm Brl l»llr«r»» hll» sffn U Ü» ««Mífflt! ; Mn ;:::: ;\zr\z:zr Q nrlm t lktrn _W\_ f\ L ssns 5Íy Qum mpíqdt l mmm pg _» pt tf nus rn runth r rc»!»:):mns»l ll «rtlllql : S Uãt Pu dâlcrdtnftn Plvrs r5r rflrdm n ru;;:r!p CCV Cl3» mlhr vlgrn bsur m prnts m d _ «n «pm M r hstr plltldmnttrth ; sr rhmstcls Cv nn r«f dn Cutns n m r 3ll n u crgs s mpl rd lns lltr lltrs d Prt Tmd D l bl» cm m UM CDDERDM n fz gussu yn? í _ Rlsu hnt 0 nnr:l)sl dvd 20SU qul ccur cn pll pttrt drf P prrss v sr subscrlpt pcl p llln rrnl plll dc tn pr sl lllr llr lsrl mt «f n r um rn çós M «M»»» nd «rmd 5m h r«!í rrvá! m m thrd UlUn «u Lbrl c rí MPERSS:; Rs 300 p l dmnstrtv p» Snt h sfrçs n b tr» s_ rígd dscpln nm s c nn n snt un «ó rct ntcíl mu rprh n nútl «num rtcsrtlulçfln nl ntc» d TRSTE STUÇà E UNCCNLSM SB REPUEc ô?% X2 nv U U \ s smbrgrs Pr mln mttls fclnp»» dc Sâ ul xruurl «lutflctlv spéc lcum plntçã n pbr publc D nc s sus vnct rm nlvlmnt rdul r s ss nã bstss brcrrgd dt» mpt psd kur cmçrm ns rrubd lstr s uzs nclusv mstfcnr CsZl SSt Í : CRBÒNZÇÀÕ c:7tmprrctd: D HULH r Cntr Prnn n dn \ llflllllllll v ; lln l»m ««ll(» SMl ncrprr d C Ncnl dc Tu ns s qul ss prtn cd HrE= rdm E:E «ssvs d uuu: m ln\ tmprtur N tr cncrrr n snt rt rspt prtclrmq nznr ll trch d frntlhbt gstntllr prvln t ur NPP ls 7 UT! Pl ffrcl tmd pl rrm ln ntltb PT bíhk prsnlds d ndustr pn pr 5 0 brs lnd pr prmvr turl nc» f tnnnln lmt m hnr cmndr : : :»::::;;r;;:;;!:«í;u Plrr Slrnt Cmpnh trá qu Sfí prfçr ns Brsl frnt nchm bcs su frmul rclmstc ntçt ustç ct ffcl mpnrt num lt nun trmnd hunll gsrturn brslr mbr n sss lás s prmrs nflg Rpublc Nv st Hr ( prc p rnçl d ulhu m bx rr sr Erlc Hmh pl str su cnfnç ns trblhs cmmndr Slrn clrus prmpt ssumr rspnsbld n lul n Pnlm npt: nld sn bt prpr scrnr n Vrd prr lt sm m» stnpturdf lh r Whtkr bxu stblcn m r tr ; «ss dzn prscndr «llu s x bxu ut nt nfus f d hr r nplttm Brsl llgn rxò dc c llld num Blr funs ssrs snvlvmnt v prcss pr tt rsturr prsprd d lndutr rrbnlfr brltnnln lvrr n pl s muls d fumç d pn mprtçl ól c dc cmbustívl p írç ntl rlll cnmtbrph lu Rpublc nt ms ml d C U lr rm ctmlc pr ustfcr tâ mps Nã fsr pn bnhml llustr sr Qtull Vrg qus un sprt pclfct t n sbms prs mtch d nturz á nã trmn prsn c s grups subgrlps fcçss s subfcçf st frmm pr g m sgud s dsslvrm r rsur grm ps m ums cmblnçíl» n lrn smnr flls r x ns trm lv ás r plr s tcunp& «tul pn lh «lnd nll l l nfl pnls lr Tmr nt nt prblm «rv ptn r t frçu humn cruld Cm prém pltn rcbss cm sgns sbrs rn n r Kfl ] u r nfl : ul nm v suh nr ms tmp Urg p ns s us xs ps cntrbl crngu! : styr! rl Mn prms» sb ns qulr «r sr tull Vrrns l sü unsrvls prcrr s nm mp r stá bns ms fsn fl bns cn FLLECEU vcprsnt Bnc Cndá MNTllt T: n _ N;l Pdld 58 nns fllcu nst cd r rhrls Ernsl Nll Bn Pl Pnd qufíí vlcprsnl t+lttt m css s mnstrs Supr Tnbunl Frl psnts _»pulsrpl: nlr d Vçã m rcctlcrn um qudr mprgnd spds nsss rmc:ss c fr: cts su cntnu flm té utubr ultm nã nc R 7 HTU s nsss rmsss fruts dc ms té utubr ttln «rm [«235B tnlds sn ntr sc lrns xprtms 7043 cxs vlr ttl ss mrnrn f 6Sf5 cnts c sldmnt ds lrns 065 cnts Huv pm ugmnt sbr s vndu gul pr nu pss ms 4S!«: tnlds 3D cnt» «\:lr mdl dn lnll n n l 3050 m : «cr nn llllll rsn u pr : 0 pssu d [ 75 nn pssdu 68 GZET S PUL QflNTFER 7 DE DEZEMBR DE 93 QURT CENTENÁR ry»»»»» s vcntc dr Trrw lvr prs d nsttut Hstórc Ggr tm t Pul sm cmpnh tnl yr»»» t»tr msm tut cnvdrã h r ntr f Frl scrtárs sts utth prft Muncpl gnr nndnt d Rgã Mltr sr»p Mtrpltn pr cmpm ás cnfrêncs vcntns prgrmm cnunsmrstlv n «érs n próxm d 22 d r dr Rr Svr llust ltrs dscrrr «br m «xpnl prtugus nc dfftculds suprvnln t Hstórc rmlvu nâ s cnfrêncs Cnnutr Muncpl cm s ms sm n slft n rpr sé á ru Un t 4U c trá lugr ás 2 hr l studnts PÇU prc Vu S; Brsl nss mmns cst»} trr nmnlmnt [ g nnhum fundçã pss lustn Nã nd prvínc Brsl l F Mrtm ffns u Cm fundçã vprmr llul nbr pv brslr cllul Brás cm tã xtmn Crls Mlhrs Ds phrs ndt Clst prvtu cm flcd pr dvs su lv brsã d cd sã í D mbryâ vcntín é g sur&ír Ssnts lguns nls tr Sf Pul Dps Pru E té xtrpulístmnt R r cu rcuprçã sb s ts csvmnt s vu» d ultms ms ntávs pçôs d cllul vcntln fr líçâ dll núcl Snt s ns d Lgun br Pxt m cu scu s s» rgulhs xct dvs: v Brsl Sbm ts s tudm hstrs pr nçs R Grn Sul r t ppl cntr lngunns l Sâ Vcnt nâc s vcr tu st gr ) 22 nr s prxm tnrl ss nnh crr : Vcnt? cmprhnu gvrn prtu rlvnt d dt; v ll ní cmmmrçõs vcntns um \\ (lx m GRVDN dr Zuqulm «drgs ssucrds) frnc í ttrs crr d mft s lmns nbts pr grr um flll Crt m prpr pl stmul ds glnduls bm ltpr cr prprl l RVDN é ps mtnlc d grvz d nft mmnt BBS TRflffl S LHS N M!W fp\ \ CRD r k M \s M M Rh MUNDS Ul ULS D CS PSTEUR CUS LFVTES UM MRVLH TNT MR V LNGE CM DE PERT F HRNEK 8 C LTD CMrcs DE BSLUT CNFNÇ VER TRVESS D CR HW HTEL V S PUL Fz nns h r lxndr d Yugslv T ;r r f fh rf r lxndr l VESPER DE NTL h á nl m sgund rprsntçã pls lum {luz ns d Escl Nrml F mnn d Cptl cur ss nnxs phntsls muscd sr lvd cn n Thtr Muncpl h ít ê scrpt sbrg mtvs br» l r l Gms rú drr Escl Nrml Fmnn d Cpt cnsrn gvrn sffr thtr tm funtçâ ductv ppslçfl s prcuru c m su trbh t trt ncutr n sprt d crnçs» r pls cun» nsss nvcn n gs trdçã prncpl prsngm d ftç é um vfznh cnt kus nttlnhh cm rm s cstums ntlg cmprn cm g mrn» fz rmltr ncssd s cultvr nss trdçã pr ls nfl vâ cm lus um lmprn mrrn s pucs psr sr um trblh «crft pr crnçs sm prtnçá ltrár pç lgru êxt cmplt m su prntlr rprsntçã n d Í nvmr ultm musc é utr ms tr 00 Bptlst uüf f rnft flz n su cncpçá prncplmnt n phnts brslr fch l st srv prlúd 2 ct Mlésts urnrs?c «DR FRD FLH: RNS BEXG PRÓSTT! Ru lv Pnt 25 Ds 3 ás 6 ÍMMMNNmMNV 4s Nts scs UM PET DE BELL DESTL Pchl Cr Mgn nscu cm bll stn d sr pt Pr udr r stn rmlh um nm «nt um nm f cr pr mblr css rmântcs pr srvr dr mntnh d su mgnçã r ru tlnt Dps : Vd lh pnduru ás plpbrs snhrs um prçã snhs lnd Pschl Crls Mgn cm st nm su physnmt rtst mdvl cmç cnqustr fclmnt ttnçã crnhs ds multdõs S v fsts cntnár ú\ su vctr fntv pnd prns d su snsbld Sã tru ss mcd rds brtss pr ncnt ntgrl ds sus ptrícs mlgr sdutr d ps rtst tltzrã ntnçã s uss hvm prstn d glrfcçã d trnur fmnn Su nm é s ms crnhs ntr s lmnts rprsrnts d grç crc Fl é ptt ncssár ns runõs lgnts rtst ndspnsávl ns trtuts ntllclut Vctrs cm um grg nthlg Pschl Crls Mgn Vt» trzr Sã Pul um puc d FÁB tu trvss rds glr lt Qunt crçõs lh grcã st vst!! tm trz su cntrlbulçft su ud pr fst cr nsttut Pdr Chc EH ntr pl» slõ» ntr nmn g lllumlnn tu lgrn tu ts Prcurn trnsfrmr su prcbd pl r(tulhk m rrlgfl crml pnm n s pr sus crçõs utr» rls um utr sl st grç bnd tn lllu» «nucllc Bnlnt nírhílnvl ytnrntllc Vtll vv» lnh tllbm Pmpu mrl m vrmlh brrnt; Luís Strt sbr um t brnc um lqunh sul Rbrt lvs lmd cm um t mrll 8 s cgulnhs pussm têr s r llut m vnt clnn tllrn El Vnt nn numr «ll» mr lnhs Cd um cm su côr Grn prn Ts nh crps vr dá «gr mprss vncr Ts trcm slsm vrmlh vnc pr s númrs pul dá» ml rés l sr Crlt mrl drg crrd sr Clt Pr vnu duntn» pul» glr prmr ndr m gnhu vm r br SSCÇ PULST DE MEDCN Sb prslncl dr Sus Cunh d scçft crurg scrtrl pl r» lbrt Uuplrl «ntn Ts! Nt rllsut crrnt trm lhwtrpl» ctr rnrgl n tubrculs pulmnr p dr» «llph p M» tn qu vl cnvt d ssclsçft ullt Mdcn «ctulm ««ímpt mm r prt nl (lustr cm vrl prccrt c pr# ««ntçã s c um cur cmplt ustfcrm bm ntr«u«cm numrs udltr cmpnhu snvlvmnt thm u nfrnclsts Dps um bm pnhd»ynth br çlpkfthrpu m sus vrs ndl ds pnumtórx rtfcl frnlctml trçnlhs ndcçõs nfrnclst ps scrvr s prt sslnld qu# trcplstl cn r r s f frmv nft prsnt l crctr «l mutllçá s h mprstv pds vr ns css prsnts nspcçâ nfl prmttl sr lclzçã pr cs d mnn Yvnn s chv n cs prsntv rctrstlc» dgn» dr rlv N pnã d» utr» r um cs cntr ndíçá bslut fbr r um l» Hv um nn um tmprtur tnz d r l cnduzln xltus nt pr um ltlls pnumtórx rtfcl vrtflvs mprtcávl pr frç ds numrss synphss plur» d r utr ntrdlcçâ ntrvnçã n d d mnn Tvnn nns nd nft tm s rrlstrd n ltrtur mundl d trcplst sn cs mns d r stgnl m nt 5 nn» pr lhn lxnr Sm mbrg ss» dus cntrdlc çf nfrncst ntnu n nprm puls S s ml rés mrll é fvrt S t» «M n fclll ctnl dn mrll rr n km u dct ppulr s cp» d v btn zul slt n frnt Enm lu lucr cs clpsthrpl sr únc»luçfl D tnd d crtmnt sám s uprstlclbs Pnstlvs Srá pssls fngm? E s ll dss s rlzr? cptlclm pprnt rcult d ntrvnçã f ncsv? crdtr E sprnç? E prcs tr f pr vncr n vd E l ms um mz nt nft tm vrdr crd b gnrs crd v íltrtlnn fbr su xpctrçft 300cc drs chlu pr zr t d nsttut Pdr Chc cm»l tm trz su cntrbuçã su ud nst» ds lgrs fm prmvr cnfrnct fnlzr f lnn mnt pptnu pl numrs ssstnd CCUpv sl sssí» P R VKtnFN \ d sscçã nt» r suspnr s trblh» dr prsnt d scçf rc flct cnfrnclst pl ntávl cntngnt brslr su cntrlbulçft vl nh trbr á trcplst nnvrsrs Trnscrr h dt ntllc mr é Lvy Sbrnh prstgs ç d su mrnh gurr Epd rvrrá vctlvrlnt Vrslhs lutm hrcmnt pl Bdtnt lvrr ndustrl n mun lr»ds Xvgfr pu mncpçã Frc Publc csp Umlr» sçms prém nfl s! Msm ssm chf mprtnt nnlv rsrwtnt tm SU nm sbrtu fst vlcntlpt pr nós pulsts: nss st ur p pr urnd ncc» Cnfrm nnunclms rlz u: nnumr» nctv» nà sé lr s r;: nrs d zn t rs cm ms c vm 22 nr 532 s ntr ntut stbl Cntm n pscn d Lg E»prts d Frç Publc fst náutc m á ntrss ncnl ps m hrm ntr? r Lvy Sbrnh s vm s ms [ppulçõs nstltum dus lm cm lmnts d?l mlíc Drglu prv» cptã ry d Fns éltrlctum n Brsl mptnt» xprmntçõs rltvs â fprtnts rçs undlds r s6 pz c Cru» P mtv su nstllcl pv UM FLH RBUST rf Cmmmrn crtí phmr Em cntnuçã ftn fsts cmmmrtvs rlzus h T Lnh Tr Llmrr tstmunhrá h su bm Slt ms xprslv» mnstrçô» CRSE SEM CUST! Unã scd Mutu Vugslv l ; smptht prmvnlh gnlft (Vugslvnsk ptprn Udruzn) d Frç n Brr Brnc um churrscd ffrcld ás lsrçõs ds m l mss m cçã grç» srá?s hmngns Entr sts lnclu s m nm d cln yugslv dt Sã Pul mnu clbrr nmss vmmx stud ds Pr st churrsd huv um Frçs Estdus prsnts ãs ftlv «lpd n mtrz d lnd cd s mrtlv n gr rt á ru Eptc Pss n 29 trm spcl nu prtu d Estçã crmn rlgs rlzus ás Tmnduthy ás 0 hrs ml vn rrrssr ás 7 hrs c ( snhr d bru Fr rr h rsrl ntl 0 hrs cm grn cncrrênc ntns cmprcmnt rpr drcçã d fst f cnfd u Frr cr sntnts vr n utrds t D st M v hk mmbrs crp cnsulr r prgrmm mnhã ê sgu Cmplt hntm m S FESTS DE NTL NSTTUT PDRE CHC nt lgnnt d smn tm» d » sm duvd lgum Fr n! drmnt s rún pr chã l! t rd pulstn mnhã ds 5 ás 9 hrs nvrá chá nfntl cm dstrbuçã d brlns surprss Tmrã prt n prgrmm rntd Pscum ry Brrrs s runõs nst mpl sl9 d ru Brã tptlnng nn 6 cnt! nu;lá rlzrs drmnt tr d»» «á nt té prxm d 23 m s drá ncrrmnt cm urr fn prgrmm rgnz pl ms ts ms rprsnttvs d VUgsv m Pul p cln r p; r trt tbll»! UM VKZ KM :rl MKXT m SEMPRE USD! m tt»ds s Phrmc» rfumrs Slõ»» 8 hrs: vst ls lgçõs ds l» Drcçfl: tn frnh Sbrnh; ã d Hlpplc Pu á Frç Pub m s d c tcrrtl M 3 hrs: nn st pm Plnh ru Thr Smp (sê cm p) Grn cncurs hlpplc nt rstdu Drcçã: tnntcrnl Dnl Cst MRCHE TX FLMBEUX N pln fsts cnsttum Smn Cntnár stá dslnd pr ps mnhã um grn mrch ux fnbux sr rlzd pl Frç Publc Est drcçã d mrch f cnfd! tnntcrnl ã Frrr Ll l su st mr dspsçã d trp f ssm trmnd: brn mrch pltã cvl r l rm lnçs sbrs srnd pl Cmmn sgu su Est Mr Dp pltã nfntr rm fuzs Em suud pltã Bmbrs mpunhn rchts sgu pr td nfntr dspnívl d Frç mmnhn lntrns cntr tds s bnd» musc crntrs tmbrs crns nd m sgud ms lmn t» nfntr tmbém mpunhn lntrns Fchrá mrch utr pl T mln d sr f B á h m fst rt Sntnn pl HcM su sps d nfnn»t Edlu Frrc F3M NNS HE: sr Lps Mrth M; u flh d Mc trclrzk mnn gsr d Vsuln Psss mrcn spds sr rmn mrcn nss cf fmprns m ln Mr Sl tt flh durl sr ntn M: l Lt sr n s vn d & zv qu; Hrmlnl Dndr6 ng st prç ; Tvumôs fsts l rçpçã Scd Cnsulr Hft Pul ffrc h á nt 0 H Trmnus s su» cnscl» nks srã dds s b» vnds c l grl d Grã Brtnh «r rthur bt ctul prs:t ScdtU ucb rgrssr um vgm rc á Eurp Nss ccslã srã pmnts á sclsádt pulstn s srs cônsuls grs pã svtr cym : d llmnh r H Spsr c Hspnh sé M S mpr y lv Cntnu dstrbuçã cnv lcts pl» scls quts Pl rlh 757S drctrw drá qulq frmrã s ntrss» Exms frmturs fnu ths hntm pr gru utr m mdcn t n pprv cm grn dlstlncçf tlnts cdêmc Pdr Eudl lvrn Crvlh ssm trmnu rspctlv curs m rvlu grn ppllçã ntávl ntlluncl Psms Fllcu hntm nst Cptl n Cs 4 5u Snt Rt sr Luz ppz»t ngcnt cptlst rsnt m Brgnç xtlnct x vuv d ngln Cssrlnl ppsst» sgunt» flhs ntntt ppzzt Echvrr csd cm l tnnt úl Echvrr; Qu r n mu Mr Cncçã mnr Lunh Er cunh d Crml Crln Chcch sd cm sr sé Chcch ndustrl rsnt nst C pt crp sguu hntm msm pr Brgnç fm sr spult Fllu hntm n Cptl d Rpubls sr rthur Rdrgus d Cst Pnt Fllu hntm nst Cptl sr d ul d Cst Bst» vuv sr ; Mnul Gnçlvs l st s Dx dus flh» d Lnr csd cm dr Urll Gspr s Snt s Pr r l sltr ntrr rlzs h ás 7 hrs shn frtr d vnd Pulst n fctí pr cmtér d Cnslçã Expru hntm nst Cptl sr d Nymph Frlsst Brgg sps»r urél Nuns Brlggft funcclnrl publc rsnt nst (pt Er rmã prf ã Frsst dr ntn Frl»st x um flhnh 4 nns d ntrr rlz s h ás 5 hrs shln frtr d ru tprçbs n 37 Brz Fllcrm ns ds 3 4 crrnt n hsptl cntrl d Snt Cs Msrcórd Sã Pul: Mr Splnkwsky 58 nns plc Luz Nuns 39 brslr; ntôn Mr Frrr 24 Frncsc Cncçã 2S Ln s Snts 63 prtuguss; Ntk Tkr 40 pn» èf íft!{ ERPSTLE mnhã nxtftr ãs 4 hrs» m C Gnrl rpstl fchrá mls crrspndênc pr Sul Brsl Uruguy rgntn Chl! á» 2 hrs pr Nrt Brsl Áfrc Eurp s mls rgstrs sm vlr «râ fchds á» 3 hrs 7 hr» rspctvmnt pr Sul pr Nrt s mls vlrs pr Trrtór Ncnl srã fchd» ás lu hrs tnt pr Sul cm pr Nrt s pssgn» pr Mntvldé Buns rs pm sr rsrvd» té ás 0 hrs mnhã Ess ml srá xpdd mnhã vrá chgr Eurp n d 36 d Ntl k r«rcém chgs dr Álvr Brllh Lbrnh cônsul dunt Pr «Là / tug GENC SCFUT l \ 3 DF DKZrnl 5 ERSL PEL BRSL tã nfntr rm fuzs utr cvllrl rm lnçs Unã C th c Snt gstnh pr m h m su sé scl prç R (H Runs h s 9 Sé ndr um fstvl ltrár Fllu hrs m su sé á ru Cmrln 74 sbrs Ess frç srá ld pr nfnts ( fl 00 hmns cd m Mtrzz snhr d Mrl nn s cl srá nc ás 20 hrs st mdrugd ps pr lng» cruz d Nncr l st pmnts n Cs Sú Brsl P» Brsl fm trtr d psst l) rr prfssr frncz mut stlmd nst Cptl pls sus vrtus df prmv pr brv prtd srã dd ás 20 hrs rctr Club tálc rgnzu tr Mrtnz Gru Ess psst srá ft cm 25 mnuts d vnd Trnts pr prxm mng 20 crrnt sprt crçã crc d ín fl? sgun dss trp bcrá sgunt tnrár: um spr dnçnt dc s sus xtlnct r flh s TRDE D CRNÇ Cmmlssft stv ns rdcçõs D ssts fmls rlzrs np»ltl su sé scl ru Frms ntrr drs h Gustv Lr r vnd Trnts ru Frncl bru lrsr S Bnt rus d Fnl Trr s rns tm pr scp mnfstr ás 6 hrns Í2 prtr ds 6 m hrs shln frtr d Rlz»» n próxm d 27 s 4 chfí rvrn prvsrl n Lbr Bdró Drt Prç d sô mmrn pssgm Nv trzz s 3 n Thtr Muncpl» cd cm pnã ncnl n ru Flrln Pxt Prç ã nr «msm drcctr lvrá fft b Fst rnund Ntl su mr rprsntd P»»l Cruzd Pss n stcnrá m frnt rvlln n nt 3 st Tr d Crnç prmttu á ptzd pulst fts spclmnt ffctívçã dl ns Ncns Cntnár m h ás hrs Pr st fst srá brl spr cumprmnt dns prmss» Plc Gvrn ntn s hym msns slõs Plc Tç ndb prgrmm cnstrá d rprsntçft d cmd m 3 ct» lt d nlnuql d trnhlh mnrm ás lts utrld;d«««s gt tr rgr Surrâ ntrprtd pr rtsts d C sll chrã m Plc mrch Br cld Cnsulr S Pul f s rtrr fr h»? n Htl Trmnus s sus F rcpl snhrlts crnçs d nssn scd Nvmbr 00 Hrcl B Vst lrpçà Mvngnt REGRESS Rus nchlt 5 cntt» mgs um brlhnt rc 3SS0GÍ3ÜV0 Entr s ctr» 5 3 nns tr S Bnt ru Flrncl bru N srã dd» s bs vnds PHRMCEUTC d fgurm ns scns prnclp» stcms mnn rn vnd Trnts n s dsslvrá Cné Grl d GrãBrtnh sr rthur PUL hb ctul prsnt d Scd pl u rgrss prsntr «â á scd pulstn s srs Cônsuls G Lucr Luz Pnt Rzn PUní Tís Frrz Lszt zv Hvrá sssã rdnr h m su ) nts s4 á ru Lbr Bdró 48sbr ts pà wtr Uchym ; d l s cllg8 mrcrm s phrmcuts nd nft s sünhrs lm dr H Spsr d Hspnh ntm» cmprtmnt pplcçl ns sus bltns sclrn crrsg» dr Álvr Brlhnt Lbrnh d6 Mnss nm scls d Unã prã ssstr sé Smpr y Úvrs rcm ch D upctt3 zv ás sssõs n quld vstnts cnsttdunt Prtugl dlbrt Chvs pnnt» 2 smstr 93 frã M flhs rf:rn sr us prêm ps flhr Gulbrt hf: d bnd n»ttu Gm? ükx X» s r vprl dnçnt st m» Ph Prtt pl Tr d Crnç prnv pl Club thtlc Çnrnt ds=á ps msnhã ds 9 s 5ÜÜÍÍ Ymwf rctttíbv ndr sps flh s cnddt» ss prêm cnnum bct utld num 24 hts Dr flhs Edur Mrtns BBp rsul Sbstã ípps Gml flh»; Blhs Lul Gms Fust sps Fr sps flhs ~ fmntn \ ngrss grt» prmnnt pr f Psss dlsm MVd rt» lr? v fmíl fstlvs st sscçã rlzr CRURGà D \ SNT Cfum s prprtvs d fst n DH 7r f s mdrnh D UREM r S3 d rã prsft CRURG PRTS fm dmn Club d Lbrd r«lsrá d 2G crrnt sbb ás ZEVED DE MENEZES ; «us bltns á prprtár d MLESTS DE SENHRS rb 5u5Ptr buu LT E ünbnêr írs á prç Ptrrch% : lt C vlnt 7 \ )í» 22 hô n Plc Tçyndb frtr shrá h s mnuts nst Cptl vl»n 2: s ngrss» pr st 74 fstv chm3 vnd n blhtr d ) S272 (rln«l ás 6 hrs Phnm 2428» MENSTRUÇ lstcr tutr club prsntrá \ pr cmtrl Sã Pul FUU Crdlm 9 (Prís) Dpst tds 5 Phrmc rs nrzs s sscs fmíl» cnvd» hvn nd frt dstrl Thtr pll buçãq brns prnds» VE! S RVFTF u»~ nmts _!! r r ty m Q«L E r( íál ísur l ós ur Pltn; Cutls Mnt Sccrr Cmprs pps bm CS FERut Ru S Bnt 9 Sã cmpr ós sm prmr vrtfcr nsss prçs Tv fs PRSENSES» mlhr» nntn nprclndn «t ncntrnn nn ; (ZKT S PUL QlTNTFER 7 DE DEZFMRP pe 03 CRTS D R spcttv m trn sr Muríc stá mdfcd pv cmç trcr nrz nt d rcus ldcr gúch m fzr clrçõs Mcss» pv r gnt fl clr 0 xsnr Prs Rbll chln0 Cm flu á Cnsttunt vrá msm Gzt cnhc rvlucnár S sr Muríc Crs nã fôr fvr srá trg pl crrnt dz «X nr Plr«Rbln f í prmr v prgu n xtnt Hn brtmnt d trbun Rvluç s srus dscurss rm cnsr pls sus prprs cmpnhrns llnç Lbrl cm rçõs lg xgrds pl stmr mm ql) nhntv fflctllm nt V lu fnl Rvluç ll nd qux prfrn fcr fõr prcr çfl gvrn Tm utrd prtnt pr f tr sbr Cnstltunt Kncntrnml bntm n frnt trré st 6 n Cfé Blls rts R fms lg lh prguntn: sr Prs Rbll tttu Mns é n p xr sr ntgrl p mvmnt R Crn Sul pn ntf pl ms brv rgrss rm urídc? f
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x