Letters

JS^tpt**9, iiiçjjjliiu? *>«>****&***<Z«**r*^^ **-4fími-**^a*tt. f^^^^^^^^^^-^^l^rw^-l^-w^ *hm»»mtm***m*»**\*^ '* ******

Description
hl Uâm fc srs Câtr Mcpl k ss Prcss u Dtdur l JS^tpt9, ÇlU « &
Categories
Published
of 7
15
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
hl Uâm fc srs Câtr Mcpl k ss Prcss u Dtdur l JS^tpt9, ÇlU « & Z«r^^ -4fím-^tt. f^^^^^^^^^^-^^l^rw^-l^-w^ hm»»mtmm»\^ FGURS REPRESENTTVS DS TRDÇÕES DEMCRÁTCS D HMMl^â»MMMyyMs r ^----^^^-swmu c Sb Prst HJHH^H MyWWlrfW t0w.lsm-l l NSS EXÉRCT CNDENM LE DE REFRM DS MLTRES.» mmlmmmrtmmmfm m Blkfl KVl^M 1 Êm 1 ^tmàmm má\.^^4 Kl^ElMQSll H 1 t TíflH Hfl KRS.-vftJ BSül^S (Em w SH^1999HSÍ^^&!1^^Hb^HBk M B\f^^lfà/rÉ frflrff LlM B B^.v ^^L wp.y vm^^^^^^b BM m.^^b Bl ^^P^BmMTH»VJ tm \/ ^ ^^ F^lB&lB 11 Pt ^( NrJ3 mmêw^^m\ JL^^Êm. r; W1 M f^\\\í-^m thth d Ught. pdl d :. - putd E-ttí /-..- -. d P.T.B, tl ff d llt t r ,!. (.-u».-.;_ t:-...-.,.!.....! :.V. . /... « :..- Trgm, /tr r«- -««m pmrvfrs, JWB\WC MS DB StV EUUTRES PERÁRS FRM N TEM CMR DS DBPUTtlS M11R S SEUS UlPRUSEXTXrES NQUR CS -t.. ^,V-.t.. r tkmtè trtm t t r,... «.-, r tt ptlm-fr., tt».!-..- tétí d P» / »...-. Bttm t -hmh tt qtt ttdusumt wm .. s sus fwdwfv» uf lmdtt». Em ptt d» - Trdr-t - ; ttt ttts mdt»» t3tm,t tt Htptttd Ctttt..f .,... ttm» ttttt( plm. tt - t mm um t,»k mm «ttt r pr mrr -.» bttt», dst um kt. m» tft -.- d sr-s.;..-. v» r.í#» frls mpjt r Câmr k Vdht r d t -. l tttlr tttkt, -t «4» -ttt& tãdh» -u t -ttmk -ttr t «fmí.m. HMttm.«--» p h^â» l p/. t d V ««-..--«. - mrs dth-t d tkt ttt.: - b tum-rkltu ptr flt m-t»{.. dtttd -tt d» pt».,:.:. t-tt» . Em ftttt k tdtlt d mt lmrm» h-y -tt -. tk p f g, t-t.,. u.--..,...,-» éldut. -.,-. ttttfr!. td t ctm-td rt tttt» m\t dt t t~..». í.. tttmmh» pk tk rrt lmd pl 0 Mçã Ctr L D Rfrm Ds Mltrs prvd tm, r rud t Club Mltr, pt tuu!.s-. l «Uu» Cívc 5 Julh» tw»w»«4 fkwíbwr»» V---» lt ^sl»»» f-»t» l..»,... :. -:.-! Í- 19Í3 1. r«uh s«!-!». MlUr c».--.. tu» lr l2«;»r»»» J» clluèr »:»!» «... 4-» q y «t #JM-.. h»«s»»rl ltwl#4#, lrw^r m.r,r4.. «m l t rxt\ -.t: NBU 0 wwbl smm» l»l«\ pt U -..- -«- - tl» -^ê Cfck & l Jh» -.. f»- - ««..».» prpst» m»l fmtr 4tt;M»l P..m. p&s «íwmí»í». luls^r «u »»». lt ml! um. mm Ut t ll» -H» «1» lfhl» d -v».:. 4.-:. - rm pr llcul. t st-»»líí» tm P«hrtt«.!.» :» «.1. l «-1K.-d..». p»r qr mslltm l«4% us M f«rp » HUlw «l p»-»»»h «=tt-.l l dt rrfrm ds mllm. r pmrl. t«p«vl. Um tcr s mllm drt :: -. «« - Cllt-... -!«:-: rrrtl ur t.t., à tr.-..,» s s lll...» l-.. l...í-4 t l »:.11,. « fur^#- m..j. -.. l,» Mltr»»»t Jll- tk m, - U - tr. tr tlér Mít t \, rw» lurl J d«,,. tmt\ Ulftu tr». 4«VttTr». «# l.,, llrw.tí», «.«11»«}» pptdrcs»!.- - ümw«, c». : J - d» 1lfl,.;):...!.,.;..!. W-..., ltdulfu t l.ím-, »l»t V. fpr Murr»-.-«. Jt««^ Vl», lm «S.í««, llfrl»».», tl l.l# Pt- MU». Htt,.4 - lvlt T«-»r. w»«r l^l «..»í«, llurrlt».vc MKtds Ml... Cst... lltlm h-u-ü.»; rl»l!rr k.» U » J,.í-s Jmí», r»fb»l Msl» fl» ST l.í ;. M.!. !» Murs Mrdrr. rtrl lssr llffltrs, mur trl» tld. TrUrlr, ..t Pul f. d. Vl, «r -.«.(.;« sl-tldur llul l.ut. Jqttm U»«.:-, .«..ml llí rltmd 1rltl» llmlltur lr rrlr, rplu ll llulrm- 11^ «-l..l.r.!.»!,! S,.t H. l, rtr Ctllls ldlm-k S. mr llrmlr l Ü..UC.,!, :,, ;.,», Cr dmí t.f r \ú..-.. l Pl Ss fírrtd m r, ftm R UNDDE DEMCRC PRGRESS N» k N.6-H ^ TERÇ-FER. S DR ULH DE 1947 Julgmt H N 1SE D Rcurs Ctr 3 Dputds Pl PSP Pulst FUNCNR CM DVGD DE DEFES SR. PUL LUR» RECÉM-CHEGD DE S PUL - PRVÁVEL DERRT D REÇà prcltl lcírlzr pr «\drl. cm m ;!-:»-- dc rmplcl qul úrgâ d p- prst, l,tpt;rt., vudr Judcár. td, --.Cgud su lm cm tsl» ulrq ulgmt srá crt, vd.«u prucmcl m css álgs fl cm cmpçd pl Prtd Scl t trbul crclt-! c qu lrlrmcul ctr csçü. Prvlcrá tèlm b uz Cuh Ml vtrá cur cssçü ts dplms. dutr urídc, fdd Km tl cs. hvrá mptt, pl prhrdr Tcmlstc. s s ms uzs vtrm t Cvlct, dc qu vt p- Srá ulgd l, pssívlmt, sssf d Trbul Surr Eltrl, trá lq às 0,30 hrs, rccur-9 prstd pl l ultrrcár d Dmcrátc, sçá S Pul, pltd rssv- dt mdts cfrds pl ltrd pulst s d- putds Pdr Pmr» Dcs rrud (cmusts), Frkl d lmd, lts tt lgd d Prtd Scl Prgrsslst. s lgçõs clrsts ss rcurs sá scllts à qu rsultrm tstrus clsá tmd, há puct dt. pclu á célbr scr d 3x2 TSK. ctr sdr Eucls Vr su supll Ct Smõs. btvm cm ss s rcárs d PSD pulst usurpr pur s sus prtdárs ms írôs c.- lrs Prlmt hçuu, trvés um mbr scrd xlmpqrác, quu s vt ppulr lvríl èxp.css s urs msm frm pr qu fzurm ulgmt d rcurs clr sdr Eml.-t Vr. 0 mstr l.fyt 0 MNDT DE 5EGU- RNÇ D P.C.B. F rct mt dstrbuíd mstr Hm Gulmc prc»» d mdt dc s- (rurç pt u rctd cvl Prtd Cmust d Brsl, std d qu p.r uullr.r rs fchds pr t tí mtbtr d Justç. l5dldr. frmçõs sr. Cst Nt, qu vrá rmtl.-t t«5 d ds h. C-l-í prcss psslvlmt srá d mhã, Suprm Trllu l Frl. ulg-! pulr s s rrgulrd mms, frmlslcs. ssm sprcrá tmh.lm t trulllu grd pl trfrèc d Judcár sfr d Lgsltv, pl mç qu pr sübr tds s mdts. Cfrm puru ss rprlg, á íc cupru dlgécl, tul TSK rcbd Trbul llcgl d SH Pul s frurõs rqurds. Tmbím á s ctr ll, rccém-clgl d cpt brt, dr. 1ul l.uv, dvgd d PSP, qu frá fs ds trs prlmulàrcs fòbv cus müí s pròuclfá h Trbul Suprr Eltrl. CM MR CBE DELBERR SBRE S BE 00ÉEQER DS SEUS C N CMSSà DE CNSTTUÇà E JUSTÇ, 0 SUBSTTUTV D SR. SRES FLH FV- RÁVEL SBERN D CNGRESS S%0»»^MW lW-l W WW^ 0 -MWWVM%MMMMM»^MM-ft Vtrm ctr. Csttuçã c sbr c! Prlmt s srs. Gustv Cpm» Lmcr Btccurt. Vr dc Ml, drld Cs:, Ed::rd Duvvcr, Lpld Prz, tlb Ngur, Grc Crds, tô FcÜcc c Flrs d Cuh Hrrm s sus mdts s srs. gmc Mglhãs, Scr-rcs Flh, Crl3 Vlmr, Hrms Lm, ícr. rs, Gurgcl d mrl Jsé Mr Crspm Vv«SN»-t»-wr»VSSVSr»v k»-W brl «c.«.ã cxlrrdár; d tm Cmlssf d Csttuçã Justç t Cmr ds Dputds, su prst, Fr. gmc M- (tlhr-:, ccd plvr pcsscdlst b Vr Mcl, Cmçd ô3l fãs- JÍ UDCS E St S lll, 0 PRCESS fllll 1 flll P1FSTES VEEMENTE DSCURS D DEPUTD PEDR PMR, N CÂMR, CNTR FENSV D GRUP MLTR-FSCST, VSND DESTRllíÇ D DEM- CRC - DEPS DC3 MNDTS DS CMUNSTS, CS ECS REPEHSWTN TES D PRTD SCL PRGRESSST - CR. DHEMR DE DRRS CPÍ TUL, QUND PDER CNTR CM S PUL PR RESSTR N sssã d utm, dcptl ld Pdr Pmr prucu, d trbu d Câmr, sucut dscurs: 811. PEDH PMR Sphr prst, ü rst dú vld qu mcrc, m sá pátr, vv um sus h rs ms grs. fsv mprdd p- s lmts d grup mltr fscst qu ucup pr cu tr s ms qurds cqusts plítcs c scs dc ss p v stá tgd um pt cu grvd ã ú ms pslvcl s spírts plrls lschcr cm tã puc p»cr gd prpóst qu mlm struíçü du s- mcrc. Sr. prcsldct srs. putds, )& & m rfr í qc:;tf «ls mdts ds rprstts d pv, lts sl) lgd d Prtd Cusl d Ursll. gr, mh uc dz rspt u prpóst d» P.S,),, sçã dc Sã Pul, tt rc d Suprr Trbul Ultrl s dplms u rprcstçí. ds putds ll ts sb lgctl d 1tu-l.l Scl Prgrssst, s lçõs dc 10 r. Ess, sr. prst, m ds fts qu lm sl m 11 l(-vddc du llmulp. Já sdr ltclls Vr, ur ds dcls sl cgd d Prtd.Sc. Prgrssslu, tv prluddrd lur qu hum putd, hum rprstt lt ps pd str-s sgur d Jursprudêc frmd pc. Suprr Trlbusl Eltrl. S 0 spct urdlc d pr bltv. tlcv sr crd cm td srd dc q:c s r vcslc, vtmt é t úc c cr. prcpl, cum prld stcr lmlct fc pltc, trvís d qul scã pulst d P.S.D. rsl vu dr c s tqus, cu- r s cqusts mcrátcs c, prtculrmt, ctr s vlòrls d pv pubt s íl- Ums lçõs 10 dc.lurlr. qul grmçã prtdár tlcs prtc um sbulh, c m flmclc á cmçu l vr ft, csgud um csã d Suprr Trbul Eltrl, tt vtr qu s rss mcrátcs Sã Pul sc mttlfstm, tt (^rm-^^^^t^v-j^-^mvstx lr-s vrd, prt- t sr. Sr Flh, pr dr frmçã d qu lr d su bcd, sr. Prd Klly, hv ssd rqurmt d sr. Cf5 Flb. sl. tt, rt qustã d puc mprtâc pr putd ll, 0 qu mpr f. ustmt trc s fts, tldr s lxls lã rlrs d lbllulçü, sbr ds trôsss d su ícf prtdár, u] luslrss xbçõs t térc urídc. Pr st, sr. Vr l Ml cclu ctr crs -rlrtplvcl prcí d sr. gmc Mg llf.s. UM SUBSTTUTV F.m ECgultl. flu shr Srs Flh, udclst flumluíc, u rrsfu s- Klt substtutv: Só á Câmr ds Dputds cb - rsr sbr prd d mdl qulqur ds sus mmbrs. S PRESENTES Estvm prsts à r.uà s sr. mcu Mglhãs, Gustv Çpcm, Edurd Duvvcr, Àrrltl Cst, V- r d Ml. fs rs. Flrs rl Cuh. Srs Flh..ló Mr Crspm. Crls (Cclu v J.s pg.) f M^^Sl ííí llílll ME ÍBBBBKllHE&HBHBEUt !X9r^^^SZ^^.Q^f-W& ^Ü tfKKfl MWB^y.E-^-^ M p34wwm ttàíâ4t»mt!^&e.h ^H^l ^ ÉPHE Httl»flfÍHMU ^Jm\9m\W \í mm\m\\. ^ÊÊÊ t^^b vr ^BÊ\m ^S»\mt\»^ B9^^1SSt^TS»s ^WB^t^fr 2rVwr9mm»«MHfSLB^«Kí&5ír - â S---^^ ^rr^w &&m m ScPlM^S^^^^ -$Éf[/ : fm-& &M PS^rw %^\$ÊÈ HS» BB RSrf/ lwr%,^m y -v BN tk-stwí! J^Bk - VtT^TfrTí -!SSBST WMB & rfflfflm B W Kw9K#h -wfflks m~«rí ^SwtP^-TÉmSíC HBM K^\^.-1-WfsXtàt J^tBÍJÍ..M Jm Sr9 Bw í h swphkí5b mwm (B mmêw$»tm WS ÍMBwSl. Vl^l k.^! r b wtv»)t\mmmmmm 3z . twsr^,»-.-,- %,- .,. ^wwcg-,»ryst #mím f!~w1êbmw»wèbbc^,%\& ; ,7yf ^«Mffgg^yy P.«f^B - JTmJí-WmmmlK&ZmM 1 WwlWE^.r^»^ÊSím àv. tm- 39^v^t95r -.,JLl 9M,ÍL r^wh.^sxkw^v. ^YÕyJP^}^^ tfl,: ; :: :,.- /!.^ ««^^^^»ff. W ^^m. ^W^íW^W Flgrts d ruã dc tm Cmssã dc Csttuçã c Jtí.íft. vm-sc cír pufd /.-c frí Crspm. u fc/t durt í. fc cc hrs, fd mdt qu lh f cfrd pl pr.trd c pc dc Sã Pcuh ^^ SERÁ ENCMNHD À CÂMR LT VT DS REPRESENTNTES D PV - «Nà PERMTRÁ SEND ESS FRNT À SU SBERN E Díu- NDDE», EXCLMM LÍDERES DS VÁRS BNCDS - CM FLU SR. VSCNCELS t plítc ms mpr Cst Nt MRL prcur bs pr» Sd cm u Câmr, lt tm f dftd um cmd, um 1rsu pl rspt ds prblms l us l Câmr Mucpl qu s rguu uâm, um vz d ctr s vrdrs Sgrmb; èhérl Dutr stá cd s ssgurr drt m- cm srspt qu cmtr dtdur, qu gvr d prcss,, Csttuçã, lém (Cclu í. sr. prtff /.!Í mérc qu,. prsdclt d. UD\, ír.sf.t.-uu clm 111S vglâc. c.v cc:,t..r.t cpltulç2 vmt dgd prtst, Sscuvr, Gm Flh Tt trsss í prssã d prls. qu. Esl 6 u qulqur cddã, ssgur fstçã psmt Jílfl ílhv S Smí S r.uts ESf clr u tttv d sr. Cst Lív, dstrbud um l Nt prcssr smur cm qu ucv prcss píã, dz rdr, d s Luz Crls Prsts, d su rt. 44 s rprs- ms d qul prrrgtv.uz Crls Prsts. ps dquls rprstts d Mpt) um vt dscrdt, d mtzl-lgtllátá Jm Frrr. ld à tíçü s rrglrd- s prlmtrs cmusts, qu s prtd pôr d ld pv crc, pr trm ph- ds s cmusts d tds l ts d pv. E ã sr SR. JSÉ MÉRC, FZEN D CôR CM S RECN- Lg c d xpdt, s s crms t vllm m ld Brsl, pã Csttuçã, ã s prá s, mrl Vsccls crrd u Srvç d ssstécà s Mrs, ã.-ls- pv. Dvr, tã, slcpúblc, pl drt qu t tl gr mr d ss prcssr u Sdr d l- PS, GRDE SENDR PRESTES, PELS CLUNS D lmbru W s qu mstr.. _-.,..., ,1.....J... J Jv J. -,á s, pcltcc. um MPRENS «SD» um utr» vsd s ctu u Justç fcd hv ft cm ss, vst g lr st. Cs Nt lcç d tr pã mufst/-l ;;l!. lítrclmt s dscurss d stm: lcr Vltrl 1rcll c!c.t rd, _vl:r.! r ds s mlu.sts. N C.mr lfc\jcrl, cl PSÜ-UDN U.tcc.-rc. cs.c c- css prmlr píblc pr qu llul.r l Justç, ã clr pr prcssr, ã ps d cm st. p.tsmlj.rí l-.ult tms d C lc.c-r- ccíís u.rj..r, um prcss clr vrdrs, ms clr um smulr d Rpúblc. Egrru ms tds s qu lôm ms- crsct rdr prqu sdr Luz Crls Prsts, Ms S. Exc, s g,, vúí J. lsctc. sr. [rc M.là s, í-ctllfrüít rcprcu- rtr s Rpr- sucssvs cr. ;;.. sdr Luz Crls Prsts,,-.. t-tsd.-pvdlshb clus t lh lutdr Jtr x sus cúmplcs fllcs, N,í C.lmr Mufclpl lttçâ (. tlr ts ctúd c ft mm put1 ull pur cmplt «l^ r lt. Dtr d quz ds, qu t-csltuctl UM CMCD. UM FRS SL vd lcç d C4- sr. Cst Nl ôss prcss m pã. (Cclu 2. pqg.) ltr.tlí mpící sdl», c-ím twpu lçs sss lrls r :cr.tc. sm. Km vz d tmr. Jurc r sgud vz pv lhtj.1 vdl.ulclr. -ffct.-rcl!c ml.t:: slt-u flf-s. pt. ss cmltt. tlt crj cm tcctc \Áy- (C;c/u»d 2. pg.) prlmtrs. Nâ slft qu stms sb um rgm r rl Vsccls qu sr. LXNTE - UgíhScP, tcr.s brít dut qu sr. pl ft 0 sdr Luz DE PRCESS DE FRÜCT Cst Nt vst ctr Crls Prsts hvr clrd Dz ms dt.s. m- EN ltlc h., cm s ts cl.scs dcsch -YUCMl -M w V\\\\m 3» l-r,ww» llm -»M l» ««M0»M M MW»»_»«M» »l»_ _»« _»»M_»M VW MW l»-MtVMt«,«Wl,»» » WMM » mmmtm ttt st Tr.& pru&^r. Jlmmlm\Wt - ««w1 tt%«v«-«t WM0«.t-..tH T»M « « »_ »»(MM«M » » W»%WNWWW»WMWM»% W » «« » MtMWMfWft ^É^B) V. lím «-. t-... t..mu; WWrtftlll» - V CMT F HD í.. t» t-.-t.t.l VVgt&ER r^»j-- PrwMMtl - l- -» -J«; MJ Tttf át U40TQ J- -..._.... f «-! -m WM«-,.1: _...!..» tf» UrstM, 8 - T«U «MM - HtN ^áíf ftrí»!» - tupuw 010 E JNBRÒ,... _, SSNTURS - tr tmm) «wí»m»«. ffmm»tr%r#, QrQ M^ Hutmr mtum !» Cr ^»hrrá rsm m É»»»tt»., Crt BJ!«. c W pfít V\TT): Cm svrdr... l!»!l.jll!jl- UU-JLUBg CMPSÇà EM ltntl0 gwfutm f» tm» tf «wm«íít t» Lmtl» «.í ;vt «ts RU 00 WVR. «- Ttl.» t 4MN1 fftwrf») él M pfgll (,,-.. brfltr t»! Mr, r«w» rl#íbtl mm -Wvt uu» pw«ttmm \t \r í «MRlw [ fmíltwíwmsw. mlb 4 tw»l mtt. t r mst 4» tkwww «,è«m» pvfl, t» CM m, Ul»» r «!r k fllw»!, -_ «m ft t «r. - rut. flí«bt4 l»ml««r»««rá, m rmfu»»-4 sr !«-.^:.». s»t4««m»trw t-r trwt4«pr.»wmr r \«rlm-. VttT PB P&SR. -.s à Cm». » ««!&& tr»ml»t4» mm. (««cr,,: C4m»r Uwm t,_ tk.-.., íü.. rplls ff« t r»tt4» » «44 » d» t j+, prwr»sr um t«t4r, R m -tm 4» m T UDCS E NSÓLT D Síwwíw» t p»!!! tnlllácm M PV US mm p ut l»rf wll lkwff. f4t »lí4-» tt rlrlíí«4 tl)rr^» tm f» l»: C «pcrtld 4tíM»» l«vtllhtt»ll9lfr»l»tftí.»! ( V »-...Kt.t» í» t» í t!«tí» lb»l# tílt» 4«5l» p 4 fwm.mfm» ls»;- rllítléh tm» rttl«r«tt»r# Cflftlt.»«0ttrl»» rlrtfvt u] t lr^s pwlíw tm «:». yltklu r _sr«tt«sffrtu d «w í«lítt». m..!!»r.t r«íl»»llf tttul. r»-tf-« tt.»% cm ltwlutw. Ctltbr «.tlrlmlí» wr f»»t trtm} rtp1» ut»» rw»! dt ttm ttm, sd frt rl»» t,,l» grrtt tl5 Pul» rm prl cvljr tl hu!».. tr.,tll» lhttftrmttt «! «íutl«r rtl m- rsttd. tur mlttw mult ml -! --- rrprrvttt. s. prt PM - ft tr! - rrll43.lt é tt» t «_.; dt lt rl.. tt ttt r $3» Pul m cm t «l-!. drmtttlrrm tfw q»»»u lrtllrír th lfltl.l r 4rm»crtk tul. t lt. tr.r tu» vl. d.-: f,. -,, U flgrt, t ur. «- - »;- C.!., ::;» mtlltr SS Pul qur c tlt c44s qur tr tllrt - :: :, d.. pr qu, r. -,. t _._ _.-» d :.-... pulltt..- t,tr «rp».:--_, qu - ttd r tr utm 51 Pl.»r. Plí lbuqurqu - Fr.T. lm;lc fr»t»rt tdt»»h.,. KH., rrr PMR t -.! 6 qu P.S.D.. rrv td : :- ::--. qur tr. t crítlr u pv pm. ltt l tlx dtr. m h» drt Jms m lfçv» lvr dfmcrtl. r. Ãtllb :;..,t u «llutr«rlr qu P.8.T). f«l tlrrtd» cllçcs. Qmlt dc 1 át,. -. u dt 1B d r N -. prl tlrftt, Prtld é mlrttr; ts últm, Prtd m^lrltrl m«- hlíl T.%. t.-l-v d lft, rrt d T rtd ^r. Mttrll Crhl Prdrtp llç pr vcrdr., r. tllb Nrulrâ 8. m» m 85 Pul prtd m- JrlWr. SP.. PFDP. PT» fl drrt d P.8.r . rt trduz ft ; llb, pr tór., m t- l ím l- «;õ pr Cm^- Frl.!ém l d fjvcrdr. F tr ct-rttld r prtd mrltr. r. Plí Cvlct m-h csgums s lçõs cst.v d. l9.. rr. pr ptr - T. «ttt pr tr rd PS.D dsrrtd. tt r vt: d Pdr d Rcpí- Mr, cm pr s d» Duld Kcd«r1, qu rslvu rcrrr Trbul Suprr F!!»ltrl. fm d csgur qull u prty». d Sf Pul f lh qu,dr. W. Muríc rhl dvgd !,--.sc Prtld, qu um rprstt d pv ucr rrcr d utr su clt umcr qu lh prtç pr dt ulr. SR. PF11R PMR -... Tm td rzf br utd. r..dórcs rrud M- «br drr d um rprstt d pv. r_ tllb Ntruclr VV. Cxs. stf cfudd dvgd. Btst Prr Nt cm putd Btst Prlr, qu m sur prtsc tím, tr. putd ullst tm vr Cm dvrrd d msm bm, qu áscu Esplrlt St: s chm Jf Btlst Prlr. SR. PEDR PMR Vrd 6 qu pv Sf Pul; f qul2 dr s cddt d j Prtd Scl Dmcrtc s msms vts qu u lmts qu cmuhm chp d Prtd Scl Prgrsstát. E rsultd «s íll(5s f qu P.S.P. btv, rlmt, mr vtf,,, r..plí fívlctl R- Bultd,d lç . Prtd Cmust cm Prtd Prgrssfctf. R.. prp. PMR -... pr,dputd fcdr.l. cmu tmhfíbãíl ml» vtd sr. EuclÁ Vlr, t èsfv ch^. pr Sdr d Rprtbllc. tft. Murlcl rhls V. E. prmt u trt PR. PKDU PMR - Ps ã. sr. Murlcl rbls putd P!! Cvlctl.trh^.0 ft d tr hvd um lr cmu-pr^rflst. vrd,6 u ã s rm.; Burr^r. l dò sr. dpr db.b.rrq rm õ P.S.D., ps prpà, df - PrtM ct pld.í.õ sr.rthmr dc Br. m,.h tr trss U pv, DFr,H ~ f T._T7\ 00- V-RT Ur.TcT S.-PKPR PJTR - Nã pcll l-fr P.õ.D. sht- rcurs qu tm ut Trbul Rulr Eltrl, P ucrrrr mult m1 d qu tm ucr rrtph d^rr-rll.çã d vr d Sã Pul. sr. U-- Mchd V. Ex, pdrl dtr u rr Brsl tr, só há um clctr Ttí««sl Rtu»»»^ BStlw» Vs lcrvs Mdcs d ERVNK MNER Futll 1017 RU RGE RUDGE, 112 Tlf: Prl). G. DE SEBR vtt.tíwt tó«««««.«rsx wt 4» «utw. P«tTm tmr. \tmm tjt ,h^\t;tfllt.» W Mu- Qf. VmmxQ pm - íã 6 mr U»«rwww rt 4U «tslsm»r tw . mm d Tt.tHtít» %tr^^«- tl «P»- «. W MK»4t...l.rv4rtl»f«v»;««; 10 qut tm «4 U» rlmm. tm Sl. r. m Sts PtM ^trl)»««t&lktt vrm H»4 dr; «ld» lí5s! p PM -» pkm. P»0. dmurllíl d Trbul S- K-f,.r Ptlrl. 0 P3&, - «l «l lrwtd m»- rrllç»» - J ^ rut». lrltmrtf.» wltur \4rtr 4 lurw» l»;«tttm drtmrlçs; lwlw mttt.»r. dtmr dc lr-.. cptl» lrt« P^~ -.,.-. ummldm» cmph ltrl cm v dc W ul. r. mr dt Urru» çr J4 S qur Kr mlt. cmu. vtmt, vtdr d t Sl ul c, tlm um rprttt d dtdur d tr. ttpr ur Kttd dc Sl Pul. (,;..:_ M -,- -. ctr,,u cpltulfl tumld c- r hrc wv dc Sf Pu-. m rpríctl pulltt. pttcst ctlcmtcl c tt prtud uc, cr tftd vmêc Sc, rm qu w. mr dc llrrt tt prtcd ctr» pultl» mcrc. Sr» Tld Pt tm»- tr-t qu qur dl l»«é srmlc ltr d Sr. mr r.rtt. Sll. PEDR PMR Ev-,t ru-.tr. cm mcrt, rm prtd tdltlc, Prttd Cmust rchc vt ppulr, l «cclrl trsgt cm dtm. (-lms um crd usr Uc um prgrm. Rchcmt quc hv um cddt quc th qulds cd- :.. quflc stt, pr tr s rcvldcçücs d v tl Sü Pul. Subms stcdcr-lhcs s müs c ttumlr rm ílc cmprmss públc. l-xcd um plítc ultlrl. tts k vm ds msss, vrfrd quc crátr d su cddtur ft r rccl.v rl, ld rr.--.r- públc dc tctll.tr ss p, s c mulsts ú tvrm dúvds l lutr cqustr vtór pr sr. mr dc Brrs. gr quc sr. mr, mud psçã, mtms (rms u» sss cmprmsss cm pv. U tr. Muríc Grbls fl s tru dg d pv. Sll. PEDR PMR - Sl tcrcms l.-r, sgud st ctc mcrátc, tdt quls qu trm scus rmprmsss cm pv. SE QUSESSE RESSTU, S PUL PR Fzms plítc, cm plltcs. tms vr, prcr s hms pl qu dzm ulgá-ls pl qu fzm. F. Justmt psç& qu stms ssumd, dt d s hr mr Rrs. Sbms qu s quzss pr-s pv, fzr plítc mcrtc prgrssst, s qlzcss rsstr f dtdur, pv Sl Pul str ud ctr dtdr ctr s trcs quc qurm prmvr trvcçf m Sl Pul. sr. Tld Plz s rccdctcs d sr. mr Brrs f pdm gr vsss Exs.: frm ludds prqu qulzcrm. SU. PEDR PMR Ná tms ccds, N fzms c/jrd scrt cm sr. mr d Brrs. Tvms ttllmct cm s, x. dêtc quc s lu sr. rlftv Mgblr várs fcçõs mcrátcs d ps. Sc shr ctávl Msbcr á t s cmprmsss quc ttm cm pv d Bh d Brsl, ü t ss culp, ms d gvrdr d Bh. sr. llt Fscc Em quc tírms f ft crd d vv. cxs, cm sr. ctáv Mgblr SR, PEDR PMR - Huv cmprmss públc m sr. dávl M..-lclr, fm d quc fss Cstltulcá. Sc gr, cm s stá dd m Sl Pul, cm sr. mr Brrs, gvrdr d Bh á csl rclzçí cmícs ptl- Mcs m ruõs cm rcmts fchds, s, x. pá stá, vtmt, fd Csttuçã, Qud sr. ctávl Mgbr príb cmícs Bh, dzms quc trál s cmprms- «s ssumds cm pv. sr, llt Fsc cmprmlsp d r. tv MCThlr cm r.rtld Cmult r süpôrflu, prqu brlgçü prfpvt d um hf d Estd 6 dfdr C_.lltulc.l t rtcpúbllc. SR. PBDR PMR Tr-, fllmt, ms cptulr tlltu t gvcr, -tl qurr tw,r thm 4 MtwM M ;-,,:... «t .. 4 f 4» M«w4. ftá t,,. -,, t tm,.,--, : ., t-t.»..14 t.»t . (,,.»«r tt-t f. lf ..», r _.- -.,=.« «.» cuhwttt,,f«.,...., - .,.: Vv u t. vv.-.:,- «! v «Ym» tf pftt..-. (m um m ut HttMt : t tm tt» t, tl t tt,, VUMcm -,: t f umm «Mmlr» Mt«t«ll4 M fu t«rt«mtvu-m 11» l«tn«4# 4 w -.- t r»h prtftm-ffl rmutllulçg Km --.m,...,... lu, um «lcút mím» um l.tld p». llk 4«m «r« .-. CPTtkV-%1» V WN X. « :..U tll. f.:,!,t:,» v.,», tttm tt,.!-, t mm pff-prtt r. tutu. M.ch_-lt rfutt h.-.-..»»-, mtrm tm ;» ;:,- Sll. CUtll!.».: : -.- : M,t lm ptlt tm ttttl um cmlcl m «_,:»» r. t.-... c tmtttmt, Ml. :. 1 _ u»- m, -,:. d T. 8, : #..,...,..., tr (fw dwtl lífcr»! rr dt :--: ;. t. r. tllllhnlw Cvlrtl, p.u., :. d - fr d pur d 181»..-. Um :-. TrttMtl ttur Kt.ltrl 8. Pul». t- rm.t ftl m l fll.çs. f, Htr«tt, Trbul 8u ! : d frmr.,-.,.-.. rtt rttttrtm, hltd t.--.» tm dlllcrv ltrdlu, pr q Trbul -. ctttl 8. -./-. f r# m»«m, fm.- : rm répw. r. Trbul tctl 8. Pul r.-,.-. .t, cdl-ttm t«l rrld Mcll Prrrwltt: :-.- ;«,, purcl d :«...-!«.-. vtttr!- t c- : -. dplmd -». Qutr tr.rtr t-1. - Trbul Rprr :»ltrl rwlv qu tt.-dldt «ltt, u, mlhr, um.- . tdr Rurlldt Vltlr. 1 l r-. Ur. «t Pd, cm rprstt pulst! Tl ur(prt mhcl ru, «vtd« tmt, ctr Cdlg Prct. tul. prdprl L Eltrl, t tu rtlg d prumt qu. rrur» trr.t -!.. pr mtxlm d cr dl. R.gtd, l pr h.- 1-lml r Prtds, u qu»m qur qu»., rrcrrr d» clst d Trbul Eltrl.!,» l 4 mmt«(.l ft qu.v trzr chcm»t st Cs, trví» l, td pt». D. prf». lr tmmm, rm tm rul, mtr ml um tttd qu flltlur prt cmtr, t -., r,...dácl d Rp ftrl.t, qurd prrm-r t-,, Cr Prtt. rt. 44 d Csttulcl tttl qu» rprstt d pv sl vlávl» pr u» plvr» l», » rm»t» m r spcl» pr tfrr»ç^» d l...-.-ulrt txt d rtg qu m rfr: l.p.l-,» drt l vlávl» xrctcl d md-, pr tu pllf. plvr.s vts. Smt práfff 1.» d rtlg 45 stblc cdlç ruspsbllldd» d rprstt pv, st, N c d fltrl crm fçávl,» ut» rl rmld», tr 48 hrs, Cmr rrpctlv, pr qu rlv sbr prll utrz, u l, frmçl d culp. UDCS PRCESS CN- TR SENDR PRESTES Sr. prst, tdr Lul Cr Prst, cm públc tór, ccu um trvst mstrd prg qu mç çã crátr d gvr qu l tm. Usu, prtt, um drt grtd td cld dls pl Cstltulçl d Rpbllc, xgu rúc d dtdr, u, tá, su rtr cmh d l. mstr d Dtdur, r.
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x