Documents

e_f_anat_si_fizio_um_si_gen_11_12_si_009.pdf

Description
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică Proba E/F ã ã Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I Varianta 9 (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel în
Categories
Published
of 2
19
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
  Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Inov ă rii Centrul Na ţ ional pentru Curriculum ş i Evaluare în Înv ăţă mântul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba scris ă  la anatomie ş i fiziologie uman ă   ş i genetic ă  Proba E/F ã   Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. ã   Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 9 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrie ţ i, pe foaia de examen, no ţ iunile cu care trebuie s ă  completa ţ i spa ţ iile libere din afirma ţ ia urm ă toare, astfel încât aceasta s ă  fie corect ă . Hormonii elibera ţ i în circula ţ ie de c ă tre neurohipofiz ă  sunt ............ ş i ............ . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de oase din diferite regiuni ale scheletului uman, iar coloana A denumirea acestor regiuni. Scrie ţ i pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifr ă  a coloanei A ş i litera corespunz ă toare din coloana B. A B 1. antebra ţ  a) coaste 2. bazin b) coxale 3. torace c) radius d) tibie C 10 puncte Scrie ţ i, pe foaia de examen, litera corespunz ă toare r ă spunsului corect. Este corect ă  o singur ă  variant ă  de r ă spuns. 1.  ARN-ul de transfer: a) are ca pentoz ă  dezoxiriboza b) con ţ ine timin ă   ş i adenin ă  c) intervine în transcrip ţ ie d) intervine în transla ţ ie 2.  Se transmite ereditar imunitatea: a) artificial ă  activ ă  b) artificial ă  pasiv ă  c) natural ă  dobândit ă  d) natural ă  înn ă scut ă   3.  Se reabsorb, prin transport pasiv, la nivel renal: a) aminoacizii b) ionii de clor c) ionii de natriu d) vitaminele 4.  Ovula ţ ia este stimulat ă  de: a) ADH b) LH c) FSH d) TSH  Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Inov ă rii Centrul Na ţ ional pentru Curriculum ş i Evaluare în Înv ăţă mântul Preuniversitar 5.  Mu ş chi masticatori sunt: a) orbicularii b) hioidienii c) maseterii d) oblicii D 10 puncte  Citi ţ i, cu aten ţ ie, afirma ţ iile urm ă toare. Dac ă  aprecia ţ i c ă  afirma ţ ia este adev ă rat ă , scrie ţ i pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunz ă toare afirma ţ iei, litera A. Dac ă  aprecia ţ i c ă  afirma ţ ia este fals ă , scrie ţ i pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunz ă toare afirma ţ iei, litera F ş i modifica ţ i par ţ ial afirma ţ ia pentru ca aceasta s ă  devin ă  adev ă rat ă . 1.  ARN-ul mesager intervine în procesul de transcrip ţ ie. 2.  Primele ş apte perechi de coaste se articuleaz ă  direct la stern. 3.  Bila este secretat ă  de pancreas ş i depozitat ă  în vezica biliar ă . 4.  Nucleosomul constituie unitatea structural ă  a fibrei de cromatin ă . 5.  Poluarea radioactiv ă  este o form ă  de poluare chimic ă . 6. Stimularea parasimpaticului determin ă  mic ş orarea pupilei.

Revogação Pp

Aug 3, 2017

chomsky

Aug 3, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x