Documents

ANUNT Sef Comp, Medic Epid

Description
ANUNT Sef Comp, Medic EpidANUNT Sef Comp, Medic EpidANUNT Sef Comp, Medic EpidANUNT Sef Comp, Medic Epid
Categories
Published
of 6
24
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
   A N U N Ţ   În urma anunţului din Viaţa Medicală din 05.05.2017 şi în conformitate cu  prevederile O.M.S.nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava (tel.0230/514557, int.111), organizează concurs  pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul  aparatului propriu: 1.   ŞEF COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE; 2.   MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOGIE LA COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ŞI CONTROL BOLI TRANSM ISIBILE; Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;   b) copie xerox de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog,  biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;   c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;   d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i - a fost aplicată una dintre sancţiunile  prevăzute la art. 455 alin. (1) l it. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;  f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic  pentru exercita rea activităţii pentru postul pentru care candidează;   h) chitanţa de plată a taxei de concurs   este de 150 lei şi se achită la casieria instituţiei.   i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.    Pentru funcţia de şef compartiment,  la concurs se pot înscrie numai candidaţii care au obţinut minimum două puncte din   cele prevăzute la pct.9 din anexa nr.3 la ordin.   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ  SUCEAVA 720223, SUCEAVA, Str. Scurtă, Nr. 1A 0230/514557; 0330/401136-7; 0330/401436-7; 0230/515089 COD FISCAL 4244920, CONT RO97TREZ59123660120XXXXX, TREZ SUCEAVA  E-mail: dspsv@dspsv.ro; www.dspsv.ro  Operator date cu caracter personal nr. 33948.  La concurs se pot prezenta medicii cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea epidemiologie şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).  Pentru prob a scrisă un subiect va fi din legislaţia sanitară (Legea nr.95/2006). Înscrierile se fac în termen de 15 zile de la apariţia anunţului, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicare în Viaţa Medicală .   Relaţii   suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, tel.0230/514557/111.   DIRECTOR EXECUTIV,   Ing.Andrei Ianovici   TEMATICA  pentru ocuparea postul de şef compartiment   supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile  DSP Suceava I. PROBA TEORETICĂ   Procesul epidemiologic, semne clinice de recunoastere, măsuri profilactice faţă de  bolnav, suspect, c ontact si mediul ambient, în :  A. Boli cauzate de virusuri 1. Enteroviroze  –   Poliomielita. 2. Enteroviroze nepoliomielitice. 3. Hepatite virale cu transmitere enterală (A si E).   4. Hepatite virale cu transmitere parenterală (B,C,D,G)  5. Gripa 6. Rubeola 7. Rujeola 8. Parotidita epidemică   B. Boli cu etiologie bacteriană   1. Infecţiile cu streptococ  2. BDA 3. Toxiinfecţiile alimentare   C. Infecţii nosocomiale  D. Meningitele (lichid clar; purulente) E. HIV/SIDA Bibliografie: www.insp.gov.ro/cnscbt/metodologii LEGISLAŢIE (*inclusiv actele normative prin care au fost modificate sau / şi completate): 1. Legea nr.95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătăţii -Titlul I. 2. OMS Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supravegh ere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 3. OMS nr.961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, te hnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie   de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.   4. OMS nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.   5. HGR nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile.   OMS Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuit ului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile. 6. OMS nr. 386/2015 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 (numai PN I boli transmisibile).  7. Ordinul MS nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara  pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.. 8. OMS nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară.  9. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică  judeţene şi a municipiului Bucureşti.   II. PROBĂ PRACTICĂ   Investigaţii de laborator cu largă utilizare în epidemiologie.   1. Recoltarea, conservarea si transportul produselor patologice (sânge, secreţii nazofaringiene, materii fecale, urină, s.a.) în condiţiile activităţii de dispensar teritorial, de intreprindere,   instituţie, policlinică sau spital pentru variaţi agenţi patogeni, proveniţi din surse diferite.   2. Metodele diagnosticului de laborator în infecţii acute bacteriene sau virale ale aparatului respirator si digestiv. 3. Tehnica si interpretarea rezultatelor unei hemoculturi. 4. Tehnica si interpretarea rezultatelor unei uroculturi. 5. Supravegherea cu laboratorul a infecţiilor cu streptococ betahemolitic grup A si a   complicaţiilor tardive nesupurative ale acestora.   6. Folosirea laboratorului pentru depistarea precoce a hepatitelor virale si a stării de  purtător de  virus hepatitic B. 7. Program de supraveghere cu laboratorul a surselor si a căilor de transmitere a agenţilor    patogeni (principii si obiective). 8. Interpretarea rezultatelor unei antibiograme si folosirea acestora pentru prevenţie si terapie. 9. Interpretarea rezultatelor unor investigaţii de laborator în: gripă, angine, enteroviroze,   dizenterie bacilară, febra tifoidă, BDA, hepatite acute virale, tuse convulsivă, HIV/SIDA.   10. Indicarea metodelor si tehnicilor uzuale de laborator eficiente în diagnosticul epidemiologic al  bolilor transmisibile cu “poartă de intrare” respiratorie, digestivă, tegumentară si prin  mucoase.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x