Documents

3. DIREC+óII MAJORE IN POLITICA SOCIALA A UNIUNII EUROPENE.doc

Description
DIRECŢII MAJORE ÎN POLITICA SOCIALĂ A UNIUNII EUROPENE Neîndoielnic, elaborarea şi implementarea politicilor sociale reprezintă o preocupare centrală în cadrul Uniunii Europene încă de la constituirea sa, domeniile avute în vedere fiind multiple şi interconexate, bunăoară munca şi condiţiile sale de prestare, egalitatea de şanse între bărbati şi femei, protecţia socială şi a muncii, abolirea excluderii sociale şi lupta împotriva discriminării, crearea unui sistem de d
Categories
Published
of 10
86
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Share
Transcript
  DIRECŢII MAJORE ÎN POLITICA SOCIALĂ A UNIUNII EUROPENE Neîndoielnic, elaborarea şi implementarea politicilor sociale reprezintă o preocupare centrală în cadrul Uniunii Europene încă de la constituirea sa, domeniile avute în vedere fiind multiple şiinterconexate, bunăoară munca şi condiţiile sale de prestare, egalitatea de şanse între bărbati şifemei, protecţia socială şi a muncii, abolirea excluderii sociale şi lupta împotriva discriminării, creareaunui sistem de dialog social funcţional atât la nivel de întreprindere, de ramură, naţional, cât şicomunitar, care să asigure consultarea partenerilor sociali în luarea celor mai importante deciziieconomico-sociale !esigur, transpunerea respectivelor politici în realitatea imediată este însoţită deprograme specifice, planuri de acţiune şi măsuri ce sunt luate pentru punerea lor în practică olitica socială a Uniunii Europene este alcătuită dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţionează în acele sectoare de activitate ceafectează sau generează gradul de bunăstare individuală şi socială ermanentul interes alcomunităţii europene pentru aspectele de politică socială # reperabil încă din stipulaţiile Tratatului deRoma $%&'() # a dus, în timp, la crearea unui *model social european+ !ocumentele şi programeleelaborate succesiv şi mai larg cuprinzător sunt produsul unui proces de consultare sistematică apărţilor implicate $cum ar fi reprezentanţi ai angaatorilor, lucrătorilor, liber profesioniştilor, fermierilor etc), străduind totodată să concilieze şi armonizeze politicile sociale ale statelor membre, cărora dealtfel le revine întreaga responsabilitate pentru aplicarea şi respectarea drepturilor socialefundamentale 1. Momente cheie ale oliticii !ociale com nita#e olitica socială a comunităţii europene a debutat o dată cu documentul de constituire aacesteia, în anul %&'(, când se semnează Tratatul de la Roma , acela care   nu doar înfiinţează PiaţaComună, dar pune bazele politicii sociale prin articolele referitoare la libera circulaţie a muncitorilor şila libertatea de stabilire a acestora pe teritoriul ţărilor membre Numitul act prevedea şi crearea Fondului Social European , instrumentul principal de finanţare a politicii sociale şi cel mai veci dintrefondurile structurale asul următor l-a reprezentat adoptarea, în %&./, a  Actului Unic European (The SingleEuropean Act) , care stipulează directive privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, introducedialogul social şi conceptul de coeziune economică i !ocială  $materializat prin crearea Fondului decoeziune economică i !ocială ) 0nul %&.&   constituie un moment de răscruce al construcţiei socialeeuropene datorită semnării primului document propriu-zis programatic # Carta Socială ce stabileştedrepturile sociale fundamentale şi, o dată cu acestea, direcţiile de acţiune ale politicii sociale Un anmai târziu, Tratatul de la #aa!tricht   $ratificat în %&&1) stabileşte că unul din obiectivele maore aleUniunii rezidă în atingerea unui *nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi al protecţiei sociale,egalitatea între femei şi bărbaţi, 23 creşterea standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii + $articolul 1) 4n %&&%, s-a lansat   Protocolul Social $ Social Polic$ Protocol  , anexat 5ratatului de la 6aastrict)actul în atenţie stabilind obiectivele politicii sociale $prefigurate de Carta Socială )7 promovarea ocupăriiforţei de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, combaterea excluziunii sociale,dezvoltarea resurselor umane etc Cartea %erde $ &reen Paper  ) adoptată în %&&8 descide procesulde discuţie asupra viitorului politicilor sociale la nivel comunitar şi este urmată, în %&&9, de Cartea Al'ă $ hite Paper  ), aceea care sciţează direcţiile principale de acţiune ale politicii sociale până înanul 1::: ;onform documentului din urmă, principala prioritate stabilită constă în crearea de noilocuri de muncă, strâns corelată cu formarea unei forţe de muncă educate, apoi $ca priorităţisuccedente) încuraarea unor stardarde ridicate de muncă şi crearea unei pieţe europene a muncii <emai adaugă topici legate de crearea unor oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi, politica şi protecţiasocială, sănătatea publică, dialogul social şi parteneriatele sociale <e constată acum trecerea de la oabordare bazată pe minimizarea consecinţelor sociale negative ale scimbării structurale, la oabordare ce are în vedere modernizarea sistemului social european şi investiţia în capitalul uman,altfel spus, se realizează tranziţia de la o perspectivă cantitativă la una calitativă 1   4n %&&(, prin Tratatul de la Am!terdam $ratificat în %&&&) este abrogat Protocolul Social şisubstituit prin  Acordul Social $ Social Polic$ Agreement  ), după cum se inserează un set nou deprevederi sociale în 5ratatul UE, grupând articolele Titlurilor %   şi *   0nul 1:::   reprezintă un momentmaor în evoluţia politicii sociale prin elaborarea Strategiei de la +i!a'ona $ +i!'on Strateg$  ), documentce stabileşte obiectivul ambiţios al Uniunii Europene pe următorii %: ani, anume transformareaeconomiei comunitare în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere 5ot atunci a fostadoptată  Agenda Politicii Sociale, acest act convertind obiective specifice şi elemente ale strategiei într-un veritabil program de acţiune întins pe durata a ' ani 4n 1::8,   s-a procedat la evaluareaintermediară a rezultatelor obţinute până atunci, formulându-se anumite austări ale priorităţilor   Agendei potrivit progreselor dea realizate şi a scimbărilor politice, economice şi sociale întregistratecomunitar   rovocările cărora trebuie să li se răspundă sunt date de rata de ocupare a forţei demuncă, creşterea importanţei tenologiilor informaţiei şi numărul redus al celor ce au abilităţi îndomeniu, dezvoltarea unei economii bazată pe cunoaştere, situaţia socială, procesul de extindere aUE şi internaţionalizarea politicii sociale 4n atare context, principiul care stă la baza modelului socialastfel reformat $prin centrarea pe calitate) este întărirea rolului politicii sociale ca factor productiv,adică integrarea politicii sociale cu politica economică şi cu politica ocupării forţei de muncă $. O%iecti&ele ' n(amentale #m)#ite olitica socială se numără printre competenţele partaate între statele membre şi Uniune,pentru unele componente, aceasta din urmă fiind cemată să asigure numai o coordonare a politicilor naţionale, în timp ce, pentru altele, poate iniţia măsuri ale căror modalităţi de aplicare concretă suntlăsate la latitudinea statelor membre Carta Socială Europeană  $semnată la 5orino în %&/% şi revizuită în %&&/), Cartea Al'ă Politica Socială Europeană-   $%&&8) şi  Carta comunitară pri.ind drepturile!ociale /undamentale-   $%&.&) au stabilit principalele obiective ale politicii sociale, vizând7= promovarea ocupării forţei de muncă $dar fără subminarea concurenţei)>= îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă>= protecţia socială corespunzătoare>= asigurarea dialogului între angaaţi şi angaatori>= dezvoltarea resurselor umane în vederea obţinerii şi menţinerii unei rate înalte de ocupare a forţeide muncă>= combaterea excluderii sociale *. Ca(# l + #i(ic ,i in!tit -ional al oliticii !ociale e #oene*.1. Temei #i leale ?aza legală a politicii sociale a fost stabilită prin Tratatul de la Roma $5ratatul ;omunităţiiEuropene, %&'(, şi revizuit ulterior), întărită prin  Actul Unic European $%&./-%&.() şi consacrată prin Tratatul de la #aa!tricht $%&&1) şi Tratatul de la Am!terdam $5ratatul Uniunii Europene, %&&() rimuldintre documentele amintite reflectă momentul de început al politicii sociale prin câteva articolereferitoare la libera circulaţie a muncitorilor şi a libertăţii de stabilire a acestora, în contextul creăriipieţei comune  Actul Unic European a completat această linie printr-o serie de articole referitoare lasănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu partenerii sociali şi coeziunea economică şisocială 4n momentul de faţă, cadrul legal general al politicii sociale este conturat de articolele 1 şi %8ale Tratatului CE  ,   articolul 1   şi 5itlurile @AAA şi AB conţinute în Tratatul UE  , care se referă explicit lapolitica socială, educaţie, formare profesională şi tineret, insistând pe promovarea progresuluieconomic şi social printr-un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, întărirea drepturilor şi intereselor indivizilor $prin introducerea cetăţeniei europene) şi libera circulaţie a persoanelor <unt conţinuteinclusiv prevederi legate de combaterea discriminării $de gen, rasiale, etnice, religioase, stare dedizabilitate, vârstă sau orientare sexuală) 0lături de asemenea stipulaţii uridice, stau o serie dedirective şi reglementări privind Fondul Social European  $C<E), condiţiile de muncă, ocuparea forţeide muncă şi şomaul, securitatea socială 2  *.$. Acto#i in!tit -ionali rincipalii actori instituţionali implicaţi în procesul de decizie şi de implementare a politiciisociale sunt reprezentaţi de Comi!ia Europeană , Parlamentul European , Con!iliul Uniunii Europene $sau Con!iliul de #initri  ) şi Comitetul Economic i Social  , spriiniţi în activitatea lor de trei agenţiieuropene şi un număr egal de parteneri sociali Comi!ia Europeană  este direct responsabilă pentrupregătirea şi asigurarea aplicării politicilor sociale, prin intermediul unui organism specializat, anume 0irecţia &enerală (0&)1 Dolul său constă în a iniţia şi definitiva noi acte legislative în domeniu şi de ase vegea ca măsurile adoptate să fie implementate de statele membre 4n activitatea sa, !colaborează cu 0irecţia &enerală a #ediului şi 0irecţia &enerală a 0ez.oltării Regionale  arlamentul European este implicat în procesul decizional prin Comitetul pentru 2cupare i Pro'leme Sociale , în vreme ce ;onsiliul UE $ecivalent supranaţional al unui consiliu de miniştri statalce se reuneşte de câteva ori pe an) se preocupă de coordonarea politicilor sociale ale ţărilor componente Comitetul Economic i Social   $;E<) îndeplineşte un rol consultativ în procesul dedecizie şi emite opinii, la solicitarea ;omisiei Europene, care au însă numai un caracter informativ5otodată, ;E< asigură legătura cu societatea civilă, în cadrul său fiind reprezentate diverse organizaţiieconomice şi sociale de pe teritoriul statelor membre!esigur, structura instituţională comunitară cuprinde şi alte organisme subordonate 0stfel, Comitetul de 2cupare (a Forţei de #uncă)  înfiinţat în anul 1::: are la rându-i un rol consultativ şi esteactiv implicat în dezvoltarea Strategiei europene de anga3are a /orţei de muncă $ EuropeanEmplo$ment Strateg$  ), precum şi în promovarea coordonării între statele membre relativ la politicilece ţin de ocuparea şi de piaţa forţei de muncă Centrul European de #onitorizare a Ra!i!mului i *eno/o'iei   $cu sediul la @iena) a fost creat în %&&( cu scopul de a spriini procesul decizional prin furnizarea de date şi informaţii referitoare lasituaţia rasismului, xenofobiei, islamofobiei şi anti-semitismului la nivel comunitar, precum şielaborarea de studii şi strategii de acţiune în acest domeniu Fundaţia Europeană pentru 4m'unătăţirea Condiţiilor de %iaţă i de #uncă  a luat fiinţă încă din%&(' şi îşi are sediul la !ublin, activitatea sa fiind orientată în două direcţii principale7 pe de o parte,managementul cercetării sociale şi, pe de alta, comunicarea şi informarea forurilor interesate înlegătură cu rezultatele investigaţiilor întreprinse  Agenţia Europeană pentru Sănătate i Securitate la +ocul de #uncă  $avându-şi sediul la?ilbao, în ortugalia), s-a născut în %&&/ cu scopul de a colecta, disemina şi facilita scimbul deinformaţii şi experienţă pozitivă în domeniu Fa rândul său furnizează date privind sănătatea şisecuritatea la locul de muncă, pe baza cărora sunt fundamentate propunerile şi iniţiativele ;omisieiEuropene în atare direcţie  0lături de organismele comunitare enumerate, un rol important în trasarea cadrului politiciisociale îl au partenerii sociali de dialog $în speţă, anagaaţii, patronatul şi prestatorii profesiilor liberale), reprezentaţi prin Con/ederaţia Sindicală Europeană $E5U;), Uniunea Patronatului dinComunitatea Europeană $UNA;E) şi Centrul European pentru 4ntreprinderi Pu'lice $;EE ) /. Politica !ocial) 0n ac-i ne ;um s-a văzut, adoptată în 1:::,  Agenda Politicii Sociale constituie documentul programatic şicadrul cel mai detaliat elaborat de implementare a politicii sociale comunitare în perioda 1:::-1::',fiind rezultatul aşa-zisei !trategii de la +i!a'ona , formulate în cursul preşedinţiei portugeze!ocumentul expune obiectivul pe %: ani $până în 1:%:) al UE # anume, transformarea economieicomunitare în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere # şi descrie stategia conceputăpentru realizarea acestuia, una ce acoperă aproape toate activităţile economice, sociale şi de mediuale Uniunii 4n particular, generosul ţel pentru următoarea decadă are în vedere creşterea performanţeieconomice, crearea mai multor locuri de muncă $superioare calitativ) şi utilizarea la maximum aposibilităţilor oferite de o societate bazată pe cunoaştere $ 5no6ledge7'a!ed !ociet$  ) /.1. P#io#it)-i ale oliticii !ociale 3  riorităţile politicii sociale pentru intervalul 1:::-1::' reflectă orientarea otărâtă sprepromovarea calităţii şi sunt reprezentate de7= gradul ridicat de ocupare al /orţei de muncă ,   vizând crearea şi impunerea pe piaţă a unor noilocuri de muncă>= calitatea muncii  ,   referitoare la locuri de muncă mai bune şi la moduri mai ecilibrate decombinare a vieţii profesionale cu viaţa personală, ceea ce reclamă existenţa unor politici de angaaremai optime şi eficiente, salarii rezonabile şi o organizare a muncii adaptată atât nevoilor companiilor cât şi trebuinţelor individuale>= calitatea politicii !ociale propriu7zi!e ,   implicând cote ridicate de protecţie socială, constituireaunor servicii sociale de înalt randament pe tot cuprinsul Uniunii şi accesibile tuturor, crearea deoportunităţi reale pentru toţi indivizii, totodată garantarea drepturilor fundamentale şi a celor sociale>sunt aspecte indispensabile din ungiul atingerii obiectivului pe zece ani al politicii sociale, aceea carevizează îmbinarea productivităţii cu satisfacţia personal-profesională>= calitatea relaţiilor indu!triale , acum avându-se    în vedere adaptarea cu succes la scimbărilesurvenite în procesele de producţie şi oglindind impactul *cunoaşterii+, adică al noilor tenologii şi alcercetării, în progresul economic 0ceste priorităţi reflectă nevoile cu care se confruntă la ora actuală societatea europeană şi seconstituie ca puncte de referinţă ale noii politici sociale, fiind secondate de instrumente şi direcţii deacţiune special adoptate în vederea realizării lor /.$. Di#ec-ii (e ac-i ne ale oliticii !ociale 5ranspunerea în viaţă a priorităţilor expuse mai sus constituie provocarea maoră a politiciisociale la început de mileniu şi presupune nu doar defalcarea pe obiective $operaţionale) specifice,dar şi adoptarea de măsuri de acţiune concrete şi adecvate situaţiilor identificate 0stfel, dat fiind căprimele două priorităţi # gradul ridicat de ocupare al /orţei de muncă şi calitatea muncii  # ţin dedinamica pieţei muncii şi de sfera profesională, ele sunt tratate împreună şi dispun de demersuricomune precum7= crearea de locuri de muncă mai multe i mai 'une , sub miza creşterii ratei generale de ocuparepână la (:G şi a ratei de ocupare în rândul femeilor până la /:G>= anticiparea i managementul !chim'ării  , în speţă adaptarea la noul mediu de lucru $adică osocietate bazată pe cunoaştere şi pe dezvoltare tenologică) prin informarea corespunzătoare şieficientă atât a angaatorilor cât şi a angaaţilor, în scopul ecilibrării flexibilităţii cu siguranţa locului demuncă>= e8ploatarea oportunităţilor oferite de o societate bazată pe cunoaştere, îndeosebi promovarea învăţării continue, a unor noi forme de organizare a muncii şi creşterea şanselor de angaare apersoanelor cu andicap>= 9ncura3area mo'ilităţii /orţei de muncă , prin implementarea efectivă a liberei sale circulaţii şieliminarea obstacolelor geografice, prin dezvoltarea mecanismelor ce facilitează atare mobilitate$inclusiv noile tenologii)> rioritatea referitoare la 9m'unătăţirea calităţii politicii !ociale ca atare se transpune în măsurice au vedere diverse domenii ale vieţii sociale şi este strâns corelată cu modul în care aceastainterferează cu viaţa profesională !irecţiile de acţiune vizează7= modernizarea i 9m'unătăţirea protecţiei !ociale , astfel încât să se asigure indivizilor un venitcert, să se realizeze securizarea pensiilor $implicit în latura durabilităţii lor) şi să se dezvolte un sistemde sănătate performant>=  promo.area incluziunii !ociale , în intenţia prevenirii şi eradicării sărăciei, a atragerii participative aunor contingente populaţionale tot mai largi la viaţa economică şi socială>=  promo.area egalităţii de gen  $sex), prin încuraarea implicării femeilor în totalitatea sectoarelor existenţei comunitare $economică, ştiinţifică, socială, politică şi civică)>= 9ntărirea drepturilor /undamentale i com'aterea di/eritelor /orme ale di!criminării   Promo.area calităţii 9n relaţiile indu!triale constituie poate domeniul prioritar cu cel mai ridicatcaracter de noutate, referindu-se la consolidarea dialogului !ocial  între factorii umani   ai producţiei,promovarea deopotrivă a competitivităţii şi solidarităţii la acest nivel 4
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x