Documents

Tara Janzen - Pe fugă.v.1.0.docx

Description
TARA JANZEN PE FUGĂ Traducere: ILEANA DINU Editura LIDER 2 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României JANZEN, TARA Pe fugă / Tara Janzen; trad.: Dinu Ileana – Bucureşti: Lider, 2010 ISBN 978-973-629-241-5 I. Dinu, Ileana (trad.) 821.11 1 (73)-31 = 135.1 Redactare: Gina Copel Coperta: Claudia Costache Tehnoredactor: Adriana Fleancu Bun de tipar: Emilia Leancă ON THE LOOSE Copyright © 2007 by Tara
Categories
Published
of 234
71
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  TARA JANZEN PE FUGĂ Traducere: ILEANA DINU Editura LIDER 2  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiJANZEN, TARAPe fugă / Tara Janzen; trad.: Dinu Ileana – Bucureşti: Lider, 2010ISBN 978-973-629-241-5I. Dinu, Ileana (trad.)821.11 1 (73)-31 = 135.1Redactare: Gina Copel Coperta: Claudia Costache Tehnoredactor: Adriana Fleancu Bun de tipar: Emilia LeancăON THE LOOSECopyright © 2007 by Tara JanzenToate drepturile asupra acestei ediţii în limbaromână aparţin Editurii LIDER,Editor Casandra EnescuOP 5 – CP 15, Sector 4, BucureştiTel. /Fax: 021 316.32.55e-mail: lider@e-xtreme.ro; site: www.edituralider.ro 3  PROLOG Peru, 115 km nord-est de Cuzco C. Smith Rydell îşi reglă din nou luneta asupra celor trei bărbaţi care ieşeaudintr-un cort de pânză, aproape ascuns între copacii de dedesubt. Îi recunoscupe doi dintre cei care ieşiseră din cort – lucrase cu ei în urmă cu câteva luni, înaltă misiune mixtă de recunoaştere americano-peruviană – şi niciunul n-ar fitrebuit să se afle pe această pistă îndepărtată de decolare, suspendată pe opantă atât de abruptă a Anzilor, pe care ar fi definit-o mai clar ca fiind„ameţitoare“. La jumătatea drumului spre rai, îndreptându-se direct spre iad,  se gândi el.— E Mendez, spuse abia şoptit. Iese din cort. Poartă cămaşă neagră.Un alt grup de bărbaţi, înarmaţi până în dinţi, lucrau în tabără, stivuindmarfa, executând lucrări de întreţinere pe acea fâşie de pământ de opt sute demetri, răpită pădurii.— Bătrânul Julio Mendez? întrebă partenerul său, mutând lentila camereidigitale de la bărbaţii de pe pistă spre cortul din pânză. Agentul peruvianantidrog, Rufio Cienfuegos, era întins pe burtă lângă Smith, la punctul deobservaţie pe care-l ocupaseră odată cu ivirea zorilor. O pătură groasă de noriplutea în aer chiar sub ascunzătoarea lor, acoperind văile adânci şi înverzite dela Rio Vilcanota, conferind peisajului un aspect ireal. Cerul deasupra lor,gheţarii la sud, munţii cu vârfuri inegale, ieşind din marea albă, înspumată;Smith se simţea suspendat în aer, erau acolo doar el, Rufio şi un echipajcomplet de narcotraficantes. — Bătrânul Julio, confirmă el. Şi Carlos Moreno, cămaşă închisă la culoare,pantaloni negri.— Şi Moreno? zise Rufio dezgustat, reglând lentila aparatului. Mda, e 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x