Documents

A Fumato Are

Description
afumatoare
Categories
Published
of 39
10
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  6.9k Recomandari HOME   BRICOLAJ   Cum se face o afumatoare? Cum se face o afumatoare?  October 17, 2017  Casa Si Design   Cum se construieste o afumatoare? » Procesul de afumare a carnii este unul din cele mai importante cand este vorba de realizarea preparatelor din carne. Scopul afumariieste acela de a conserva mai bine produsele din carne, de a le prelungi valabilitatea si deseori de a le schimba componenta aromaticaprin folosirea diverselor tipuri de lemn: cires, dud, par, etc.» La procedeul de afumare se vor folosi doar lemne “curate”, brute, naturale. Nu se vor folosi sub nici o forma pal, osb sau alte materialecare in compozitia lor contin produse chimice daunatoare organismului. Pentru afumat se recomanda lemnul cu esenta tare saurumegus provenit de la procesarea lemnului de esenta tare. Ca specii se pot folosi: fag, stejar, prun, mar, cires, dud.» Pentru ca am primit foarte multe solicitari pe adresa noastra privind modul de a face o afumatoare, o sa incercam in continuare sa vaprezentam un model de afumatoare realizat din lemn. Imaginile vor vorbi de la sine urmand ca pentru neclaritati si intrebarisuplimentare sa ne scrieti mai jos la sectiune de comentarii. Search …    » In prima etapa vom cauta un loc in curte unde putem amplasa baza afumatoarei fara a fi nevoiti sa o mai mutati ulterior, de preferintafiind sa o faceti in spatele casei. Dupa ce ati ales locul se va trece la realizarea bazei afumatorii, baza care se va realiza din niste boltari debeton ziditi.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x