Arts & Architecture

KTQL Chuong 1

Description
KTQL Chuong 1
Published
of 28
11
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    CHƯƠNG 1   T Ổ NG QUAN V Ề  DOANH NGHI ỆP VÀ MÔI TRƯỜ NG HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A DOANH NGHI Ệ P    CHƯƠNG 1  KINH T V QUN LÝ DOANH NGHI Ệ P KHOA QU  N LÝ D    ÁN  ậ    TRNG Đ I H C BÁCH KHOA ĐÀ N NG   1 M  C L  C 1.1. CÁC KHÁI NI  M ................................................................................................................................. 3 1.1.1. Ho t đ ng kinh doanh ..................................................................................................................... 3 1.1.2. Doanh nghi  p .................................................................................................................................. 4 1.1.2.1   Khái ni  m doanh nghi  p ........................................................................................................... 4 1.1.2.2 Đặc điể m ho t đ ng c  a doanh nghi  p ..................................................................................... 5 1.1.2.3. Đặc điể m pháp lý c  a doanh nghi  p ........................................................................................ 7 1.2. CÁC HÌNH TH   C THÀNH L  P DOANH NGHI  P .......................................................................... 8 1.2.1. Các lo  i hình doanh nghi  p ............................................................................................................. 8 1.2.2. Các hình th  c doanh nghi  p ở   Vi  t nam ......................................................................................... 8 1.2.2.1. Doanh nghi  p t   nhân: ............................................................................................................. 8 1.2.2.2. Công ty trách nhi  m h  u h  n (TNHH): ................................................................................... 9 1.2.2.3. Công ty c ổ  ph ầ n: ...................................................................................................................... 9 1.2.2.4. Công ty h ợ  p danh: .................................................................................................................. 10 1.2.2.5. Doanh nghi  p nhà n   c ......................................................................................................... 11 1.2.3. Nh  ng quy ền và nghĩa v  c ơ   b  n c  a doanh nghi  p trong kinh doanh ........................................ 12 1.2.3.1. Quy ề n c  a doanh nghi  p trong kinh doanh ............................................................................ 12 1.2.3.2.  Nghĩa v  c  a doanh nghi  p trong kinh doanh ....................................................................... 14 1.2.4. T ổ  ch  c l  i, gi  i th ể  và phá s  n doanh nghi  p .............................................................................. 17 1.2.4.1. T ổ  ch  c l  i doanh nghi  p ....................................................................................................... 17 1.2.4.2. Gi  i th ể  doanh nghi  p ............................................................................................................ 18 1.2.4.3. Phá s  n doanh nghi  p ............................................................................................................. 19 1.3. DOANH NGHI  P VÀ MÔI TR  NG HO T Đ NG C  A DOANH NGHI  P ............................. 20 1. 3.1. Tác đ ng c  a môi tr   ng t   i doanh nghi  p .................................................................................. 20 1.3.1.1. Môi tr   ng kinh t ế : ................................................................................................................ 20 1.3.1.2. Môi tr   ng chính tr  , pháp lu  t .............................................................................................. 23 1.3.1.3. Môi tr ng văn hóa, xư h i: ................................................................................................... 23 1.3.1.4. Môi tr   ng công ngh   ............................................................................................................ 23 1.3.1.5. Xu h   ng toàn c ầ u hóa: ......................................................................................................... 23 1.3.1.6. Các v ấn đề  v ề  môi tr   ng sinh thái ........................................................................................ 23  CHƯƠNG 1  KINH T V QUN LÝ DOANH NGHI Ệ P KHOA QU  N LÝ D    ÁN  ậ    TRNG Đ I H C BÁCH KHOA ĐÀ N NG   2 1. 3.2. Tác đ ng c  a doanh nghi  p t   i môi tr   ng .................................................................................. 24 1.3.3. Ho t đ ng c  a doanh nghi p trong điề u ki  n môi tr   ng liên t c thay đổ i .................................. 24 1.4 . ĐO Đ  C KINH DOANH VÀ TRÁCH NHI  M XÃ H  I ............................................................... 25 1.4.1. Đo đ c trong kinh doanh ............................................................................................................. 25 1.4.2. Trách nhi  m xã h  i c  a doanh nghi  p .......................................................................................... 26 1.4.2.1. Trách nhi m đố i v   i thành viên c  a doanh nghi  p ................................................................ 26 1.4.2.2. Trách nhi m đố i v   i ng i lao đ ng ...................................................................................... 26 1.4.2.3. Trách nhi m đố i v   i ng   i tiêu dùng ..................................................................................... 27 1.4.2.4. Trách nhi m đố i v   i xã h  i .................................................................................................... 27  CHƯƠNG 1  KINH T V QUN LÝ DOANH NGHI Ệ P KHOA QU  N LÝ D    ÁN  ậ    TRNG Đ I H C BÁCH KHOA ĐÀ N NG   3 CHNG 1 T  NG QUAN V   DOANH NGHI  P VÀ MÔI TR  NG HO T Đ NG C  A DOANH NGHI  P 1.1. CÁC KHÁI NI  M 1.1.1. Ho  t đ ng kinh doanh   Kinh doanh là m  t ho  t đ ng xã h  i đợ  c nhìn nh  n d   i nhi ề u góc đ . Xu ấ t phát t ừ  nh  ng góc đ  khác nhau này, có m  t s ố  cách hi ể u v ề  kinh doanh. T ừ   góc đ  n  i dung c  a ho t đng, kinh doanh đợ  c xem là vi  c dùng công s  c và ti ề n c a để  t ổ  ch  c các ho  t đ ng nh ằ m m c đích kiế m l   i trên th    tr  ng. Theo m c đích  c  a ho t đ ng thì kinh doanh là b ỏ  ra m  t s ố  v ốn ban đầ u vào ho t đ ng trên th    trng để  thu l  i m t lợ  ng v ố n l n hơn sau m t kho  ng th i gian nào đấ y. Trong Lu  t Doanh nghi  p 2005, khái ni  m v ề   kinh doanh đợc nêu nh sau:  Kinh doanh là vi  c th  c hi  n liên t  c m  t, m  t s ố  ho ặ c t ấ t c    các công đo n c  a quá trình đầu t , t ừ  s  n xu ất đế n tiêu th   s  n ph ẩ m ho ặ c cung  ng d  ch v   trên th    tr  ng nh ằ m m c đích sinh lợ  i 1 . Có hai điểm cơ bn để  phân bi  t ho t đ ng kinh doanh v   i các ho t đ ng xã h  i khác, ngay c   v   i ho t đ ng qu n lỦ nhà n  c v ề  kinh t ế . Th   nh ất, để  có th ể  ti ế n hành kinh doanh, các ch   th ể  kinh doanh ph i đầu t về  tài s  n. Th   hai, m c đích c a các ch   th ể  khi ti ế n hành kinh doanh là thu l ợ  i nhu n. Nh v y, c    hai điểm đặc trng c a kinh doanh là đầu t và mc đích xư h i c  a vi c đầu t này luôn có cùng n i dung là tài s  n. M  i ho t đ ng xã h i đợ  c g  i là kinh doanh, áp d  ng nh  ng quy ch ế  pháp lý v ề  kinh doanh n ếu trong đó có s   đầu t tài s n và m c đích c a ho t đng này cũng là nhằm thu đợ  c nh  ng l ợ  i ích v ề  tài s  n. Nói m  t cách khác, kinh doanh là các ho t đ ng nh ằ m m c đích sinh l  i c  a ch   th ể  kinh doanh trên th    tr  ng. Trong kinh t ế  h  c, th    tr  ng là bi ể u hi  n thu g  n c  a quá trình mà thông qua đó, các quyết đ nh c a các gia đình về  tiêu dùng các lo  i hàng hóa nào đó, các quyết đ nh c  a công ty v ề  s  n xu ấ t cái gì, s  n xu ất nh thế  nào, và các quy ết đ nh c  a công nhân v ề  vi c làm bao lâu, cho ai đề u đợ  c dung hòa b ằ ng s    điề u ch ỉ nh giá c  . Hay nói cách khác, đó là s  th ỏ a thu n mà thông qua đó giá c  s ẽ  chi ph ố i vi  c phân b ố  ngu ồ n l c. Trên góc đ  khách hàng, th    tr  ng là ch   g ặ p nhau gi a ngi bán, ng  i mua và các hàng hóa d  ch v  ; và th    tr  ng c  a doanh nghi p đợ  c hình thành b ở  i các cá nhân ho ặ c t ổ  ch  c có nhu c ầ u c ần đợ  c th ỏ a mãn, có kh   n ă ng tài chính, và s   s  n sàng chi tiêu để  th ỏ a mãn nhu c ầ u c  a mình. Kinh doanh g ắ n li ề n v   i th    tr  ng, di  n ra trên th    tr  ng và tuân theo các quy lu  t, nh  ng thông l  , và quy đ nh c  a th    tr  ng. 1  Theo kho  ả n 2, điề u 4 - Lu  ậ t Doanh nghi  ệ p s  ố  60/2005/QH11, có hi  ệ u l  ự  c t  ừ   01/07/2006  CHƯƠNG 1  KINH T V QUN LÝ DOANH NGHI Ệ P KHOA QU  N LÝ D    ÁN  ậ    TRNG Đ I H C BÁCH KHOA ĐÀ N NG   4 Ho t đ ng kinh doanh ph  i do m  t ch   th ể  th  c hi  n. Ch   th ể  kinh doanh có quy ề n s ở   h  u các y ế u t ố  c ầ n có c  a quá trình kinh doanh (v ố n, tài s  n, s c lao đng …); đợ  c t   do và ch    đ ng trong kinh doanh trong khuôn kh ổ  lu  t pháp; và t   ch  u trách nhi  m v ề  k ế t qu   cu ố i cùng c  a quá trình kinh doanh. Trong m  t n ề n kinh t ế  có nhi ề u thành ph ầ n, có nhi ề u ch   th ể  tham gia ho t đ ng kinh doanh: các cá nhân hay nh  ng ng   i kinh doanh nh ỏ , các h    kinh doanh gia đình, v à các doanh nghi  p. Nh ng ng  i kinh doanh nh ỏ   th  ng là nh  ng cá nhân, ho t đ ng kinh doanh lu đ ng và không ổn đ nh v ề  m ặ t hàng và d  ch v  . Các h   kinh doanh cá th ể  có v   trí th   hai trong n ề n kinh t ế , sau các doanh nghi  p. Lo  i ch   th ể  này tuy có s ố   lợ  ng l   n, c ầ n thi ết trong điề u ki  n hi  n t  i c  a n ề n kinh t ế   n  c ta song quy mô và ph  m vi kinh doanh r ấ t nh ỏ, th  ng là các h    gia đình hot đ ng trong ph  m vi qu  n, huy  n. Nhóm ch   th ể  kinh doanh quan tr  ng nh ấ t trong n ề n kinh t ế  là các doanh nghi p. Đây là  m  t nhóm các ch   th ể   kinh doanh đ c l p có có đ  nh ng đặc trơng pháp lỦ và thỏ a mãn nh  ng điề u ki  n do pháp lu t quy đnh, là đối tợng điề u ch ỉ nh ch   y ế u c  a h   th ố ng pháp lu  t kinh t ế  c  a qu ố c gia. Trong th  c t ế , doanh nghi p đợ  c thành l  p và ho t đng d  i nhi ề u hình th  c c   th ể  v   i nh  ng tên g  i khác nhau. M c đích  ch   y ế u nh ấ t c  a ho t đ ng kinh doanh là sinh l   i, s   sinh l ợ  i minh b  ch công khai trên th    tr  ng hi  n h ợp pháp, đợc nhà n  c ch ấ p nh  n. 1.1.2.  Doanh nghi  p 1.1.2.1   Khái ni ệ m doanh nghi ệ  p Trong quá trình hình thành và phát tri ể n kinh t ế   ở   b ấ t k ỳ  m  t qu ố c gia nào, doanh nghi p cũng là mt đơn v   cơ sở  , m  t t ế  bào c  a c   n ề n kinh t ế, là nơi tr c ti ế p t  o ra c  a c  i v  t ch ấ t cho xã h i, là nơi tr c ti ế p ph ố i h ợ  p các y ế u t ố  s  n xu ấ t m  t cách h ợp lỦ để  t  o ra s  n ph ẩ m ho ặ c d  ch v   m  t cách có hi  u qu   nh ấ t. Thu  t ng    “doanh nghip” đợc dùng để  ch ỉ  m  t ch   th ể   kinh doanh đ c l p có đ  nh ng đặc trng pháp lỦ tho   mưn điề u ki  n do pháp lu t quy đ nh. Doanh nghi  p là m  t t ổ  ch  c kinh t ế   đợ  c thành l p để  th  c hi  n các ho t đ ng kinh doanh, th  c hi  n các ch  c năng s n xu ấ t, mua bán s  n ph ẩ m hàng hóa ho ặ c d  ch v    đáp  ng nhu c ầ u tiêu dùng c  a con ng  i và xã h  i trên th    tr  ng, và thông qua các ho t đ ng h u ích đó để  t  o ra l ợ  i nhu  n trên cơ sở   tôn tr  ng pháp lu t nhà n  c và quy ề n l ợi chính đáng ca ng  i tiêu dùng. Theo Lu  t Doanh nghi  p 2005 thì doanh nghi  p là m  t t ổ  ch  c kinh t ế  có tên riêng, có tài s  n, có tr   s ở   giao d  ch ổn đnh, đợc đăng kỦ kinh doanh theo quy đ nh c  a pháp lu  t nh ằ m m c đích th c hi  n các ho t đ ng kinh doanh.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x