Internet & Web

A Natureza Ameazada

Description
Inventory of geological, palaeontological, geomorphological sites og Galicia (NW Spain) in danger of destruction by anthropic activities
Categories
Published
of 836
6
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  a natureza ameazada 2004 Editores ERNESTO VIÉITEZ CORTIZOJOSÉ MIGUEL REY SALGADO CONSELLODACULTURAGALEGA SECCIÓN DE PATRIMONIO NATURAL   © DEBUXOSJosé Luis González Gallego e Alfredo López “Tokio”Julio López Caeiro [pp. 789, 791, 793, 795, 796, 801, 803]Carlos Rodríguez Silvar [pp. 597, 599, 604, 607, 610, 623, 639, 641, 642, 655, 657,661, 665, 668, 669, 671, 688, 692, 704, 709]Juan Varela Simó [pp. 612, 631, 651, 653, 666] © CONSELLO DA CULTURA GALEGA Pazo de Raxoi, 2º andarPraza do Obradoiro, s/n15705 Santiago de CompostelaTel. 981 957202 Fax 981 957205correo@consellodacultura.orgProxecto gráfico e deseño de cubertasMANUELJANEIROISBN 84-95415-97-6Depósito legal C-002-05RealizaciónLúdica 7  A natureza ameazada 2004 / editores, Ernesto Viéitez Cortizo,José Miguel Rey Salgado. — Santiago de Compostela :Consello da Cultura Galega, Sección de Patrimonio Natural,2005. — 835 p. : il. ; 22 cm. — (Colección Base)D.L. C-002-05. — ISBN 84-95415-97-61. Flora-Galicia-Guías. 2. Fauna-Galicia-Guías. I. ViéitezCortizo, Ernesto. II. Rey Salgado, José Miguel. III. Consello daCultura Galega. Sección de Patrimonio Natural. IV. Título  ÍNDICE xeral Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9  Juan Ramón Vidal Romaní e Fernando López González Puntos de interese xeolóxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11  José Luis Pérez-Cirera López-Niño  Algas mariñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145  Monserrat Brugués Domenech e Cecília Sérgio Briófitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179  Jesús Izco Sevillano Flora vascular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Victoriano Urgorri Carrasco Invertebrados mariños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333  Marcos González González e Fernando Cobo Gradín Invertebrados (non insectos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421  Francisco Novoa Docet Insectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449  Manuel Rodríguez Solórzano Peixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521  José Miguel Rey Salgado  Anfibios, réptiles, aves e mamíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567  José Miguel Rey Salgado Réptiles e mamíferos mariños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .767Índice de nomes científicos e vulgares . . . . . . . . . . . . . . . . .821Relación de autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .833
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x