Documents

A Lenda de Eneas

Description
historia de Eneas
Categories
Published
of 2
27
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  A LENDA DE ENEAS As orixes míticas de Roma arrancan coa lenda do heroe troiano Eneas, inmortalizada naEneida polo poeta romano Virxilio. Eneas era fillo da deusa Venus e do troianoAnquises e estaba casado con Creúsa, unha das fillas de Príamo, de quen tia un fillo,Ascanio ou !ulo. Eneas destacou nos combates en torno a roia pero foi protexido polos deuses, especialmente a súa nai, para que non sucumbira alí, pois est#ballereser$ado un destino %lorioso.&Ent'n o adi$ino Calcante %ritou moi forte para deter ao ex(rcito)&*eixade de arroxar sobre a cabeza do $alente Eneas os dardos que pro$ocan xemidos eas mortíferas lanzas, pois est# decretado pola %loriosa $ontade dos deuses que, trasche%ar desde o !anto ao íber de ancha corrente, funde unha cidade sa%rada e admirada polas xeraci'ns $indeiras e %oberne el mesmo a homes de diferentes tribos e a súaestirpe reinar# despois, desde o +riente at( o lu%ar onde se pon a infati%able aurora. E$ontade que $i$a entre os mortais, porque ( fillo de Afrodita de fermosos bucles. QUINTO DE ESMIRNA, Posthoméricas, XII, 300 y s.UESTI!NSR cor#a o $om #os  pais de Eneas .Di como s chama%a a esposa de Eneas   # &' $ ra (i))a.*a) ra s +'$#o a)ca$t o destino de Eneas *r s &' o vaticinio de Calcante  a$'$cia a +ra$# -a # Roma #o s ' Im rio*o$ &' o'tro $om s co/ c  ra1/a  Dido *Q' $ ra$ as sibilas . 2'sca o si+$i(ica#o #o a# cti4o 5 sibilino 6. A LENDA DE R!MULO E REMO - morte de Eneas o seu fillo !ulo funda unha no$a cidade, Alba on%a, e traslada alí acapital do reino. /uc(denlle unha serie de reis at( che%ar a  Numitor  , fillo de Procas, quefoi destronado polo seu irm#n  Amulio . + usurpador ordenou matar aos fillos $ar'ns doseu irm#n, e # súa única filla, Rea /il$ia, con$erteuna en $estal, para que non puidera ter fillos. + deus 0arte uniuse a ela e Rea /il$ia deu a luz aos dous xemel%os,  Rómulo e Remo. &Amulio encarcela a Rea /il$ia e manda que os nenos sexan arroxados # corrente do río íber 1...2. Conta a tradici'n que unha loba sedenta procedente dos montes cercanosdirixiu os seus pasos ao lu%ar de onde $ia o choro dos nenos. A loba, a%och#ndose,ofreceulle as súas ubres aos nenos con tanta tenrura que o maioral do rei 1din que sechamaba 3#ustulo2 encontrouna lamendo aos nenos coa lin%ua4 el le$ounos aos establose confiounos # súa esposa aurencia para crialos.Así nacidos e criados, tan pronto como creceron en idade, 1...2 recorrían os montescazando. Ao adquirir forza nos seus corpos e espíritus, facían fronte non s' #s feras,sen'n que atacaban aos ladr'ns car%ados de botín, repartían o roubado entre os pastores5, aumentando cada día o %rupo de xo$es, frecuentaban con eles as súas tarefas e placeres. TITO LI7IO, Los or1+ $ s # Roma, I, 8, 3 y s.UESTI!NSR a)i-a '$ s&' ma coa  $ a)o1a # R9m')o R mo. *o$ &' # 's s sta%a$ mar $ta#os*D &' h ro troia$o ra$ # sc $# $t sNarra %r 4 m $t o $ac m $to i$(a$cia R9m')o R mo.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x