Documents

55951_md_2013_06_03_manua.pdf

Description
Ministerul Mediului ASOCIAŢIA PENTRU VALORIFICAREA DEŞEURILOR Oficiul privind combaterea schimbărilor climaterice în agricultură Gheorghe Şalaru, Aurelia BAHNARU, Alexandru JOLONDCOVSCHI, Radu OSIPOV, Alexandru GOLIC Managementul deşeurilor BIODEGRADABILE (Valorificare materială şi energetică) CHIŞINĂU 2013 Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului privind efectuarea studiului reprezenta-
Categories
Published
of 270
46
Categories
Published
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  MINISTERUL MEDIULUIASOCIAŢIA PENTRU VALORIFICAREA DEȘEURILOROFICIUL PRIVIND COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATERICE ÎN AGRICULTURĂ Gheorghe ȘALARU, Aurelia  BAHNARU, Alexandru JOLONDCOVSCHI, Radu OSIPOV, Alexandru GOLIC MANAGEMENTUL DEȘEURILOR BIODEGRADABILE (Valorificare materială și energetică) CHIȘINĂU 2013  Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului privind efectuarea studiului reprezenta-tiv la nivel naţional, regional și local privind gestionarea deșeurilor biodegradabile, finanţat de Fondul Ecologic Naţional și implementat de AO „Asociaţia pentru Valorificarea Deșeu-rilor”  Autori: Gheorghe ȘALARU Aurelia  BAHNARU Alexandru JOLONDCOVSCHI Radu OSIPOV Alexandru GOLIC În redacţia tehnico-știinţifică  —  Dumitru OSIPOV, șe secţia sinteze inorma-ţionale, IES. Lucrarea este destinată organelor administraţiei publice locale, organelor teritoriale de mediu și de sănatate publică, organelor de statistică, specialiștilor care activează în domeniul  gestionării deșeurilor și care au tangenţă cu problemele de colectare, reciclare, valorificare, și eliminare a deșeurilor. Recenzenţi : Constantin BULIMAGAIurie SENIC  3 CUPRINS Cuvînt înainte.Generalităţi. 1. CARACTERISTICA GENERALĂ A DEȘEURILOR BIODEGRADABILE. 1.1 Sursele de ormare și generare a deșeurilor biodegradabile.1.1.1. Sectorul agrar1.1.2. Sectorul industrial1.1.3. Sectorul zootehnic.1.1.4. Sectorul industrial orestier.1.1.5. Sectorul comunal, (casnic și stradal). 1.1.6. Sectorul comercial. 1.1.7. Sectorul municipal.1.2. Clasificarea deșeurilor biodegradabile.1.3. Compoziţia morologică a deșeurilor biodegradabile.1.4. Minimizarea generării deșeurilor biodegradabile. 2. STRATEGII ȘI POLITICI DE STIMULARE A VALORIFICĂRII POTENŢIALULUI ENERGETIC AL BIOMASEI ÎN CONDIŢIILE AUTOHTONE. 2.1. Aspectul practic și impactul socio-economic al problemei.2.2. Cadrul legislativ și normativ in domeniu.2.3. Estimarea potenţialului de biomasă.2.4. Scenarii sectoriale privind valorificarea potenţialului energetic al biomasei.2.5. Contextul economic, social și ecologic al valorificării energetice a biomasei. 3. DEȘEURILE BIODEGRADABILE 󲀓 SURSĂ REGENERABILĂ. 3.1. Biomasa – importantă sursă energetică.3.2. Metode de valorificare a biomasei în scopuri energetice.3.3. Producerea energiei din biomasă. 4. BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI, LICHIZI ȘI GAZOȘI DIN DEȘEURI BIODEGRADABILE. 4.1. Caracteristici tehnologice de obţinere a combustibililor.4.2. Instalaţii de producere a gazului de ermentare (biogaz) pentru  4 gospodăriile ţărănești.4.3. Brichetarea rumegușului – o soluţie pentru un mediu mai curat. 5. VALORIFICAREA DEȘEURILOR BIODEGRADABILE PRIN COMPOSTARE. 5.1. Compostarea deșeurilor organice.5.2. Pregătirea și păstrarea îngrășămintelor organice.5.3. Obţinerea compostului în condiţii casnice și în gospodării ţărănești. Soluţie modernă. 6. PREVENIREA POLUĂRII 󲀓 OBIECTIV ECONOMIC ȘI ECOLOGIC. 7. IMPLEMENTAREA PRACTICILOR AUTOHTONE TESTATE POZITIV ȘI A CELOR EUROPENE ÎN DOMENIUL COLECTĂRII SEPARATE A DEȘEURILOR BIODEGRADABILE. 7.1. Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor biodegradabile. 7.2. Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor biodegradabile. 8. RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR BIODEGRADABILE.9. ASPECTE ECONOMICO󲀓FINANCIARE.10. IMPACTUL DEȘEURILOR BIODEGRADABILE ASUPRA MEDIULUI.11. CARTEA VERDE PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR BIOLOGICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.12. ANEXE 󰀨1󰀭10󰀩BIBLIOGRAFIE .

klau.rtf

Aug 1, 2017

delincuencia

Aug 1, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x